Formulari PROA+ famílies/Formulario PROA +

Qüestionari famílies Proa + / Cuestionario familias Proa +

1 El meu fill en general vol vindre al centre escolar. / Mi hijo por lo general quiere venir al centro escolar.(Required)
2 El meu fill té bons amics en el centre escolar. / Mi hijo tiene buenos amigos en el centro escolar.(Required)
3 Em sent part de la comunitat escolar. / Me siento parte de la comunidad escolar.(Required)
4 El centre escolar em manté ben informat sobre el que ocorre en el seu interior. / El centro escolar me mantiene bien informado sobre lo que ocurre en su interior.(Required)
5 M'han demanat que aportació en el transcurs de les lliçons amb algun material o presencialment en les classes. / Me han pedido que aporte en el transcurso de las lecciones con algún material o presencialmente en las clases.(Required)
6 Crec que aquest és el millor centre escolar de la zona. / Creo que este es el mejor centro escolar de la zona.(Required)
7 El centre escolar i el pati són atractius. / El centro escolar y el patio son atractivos.(Required)
8 Els banys estan nets i són segurs. / Los baños están limpios y son seguros.(Required)
9 Els estudiants es porten bé. / Los estudiantes se llevan bien.(Required)
10 Els professors es porten bé. / Los profesores se llevan bien.(Required)
11 Els adults i estudiants es porten bé. / Los adultos y estudiantes se llevan bien.(Required)
12 Els professors i els pares es porten bé. / Los profesores y los padres se llevan bien.(Required)
13 Totes les famílies són igualment importants per als professors del centre escolar. / Todas las familias son igualmente importantes para los profesores del centro escolar.(Required)
14 Tinc amics entre els altres pares. / Tengo amigos entre los otros padres.(Required)
15 M'agraden els professors. / Me gustan los profesores.(Required)
16 Els professors s'interessen sobre el que li diem sobre el meu fill. / Los profesores se interesan sobre lo que le decimos acerca de mi hijo.(Required)
17 És bo tindre a estudiants de diferents orígens en el centre escolar. / Es bueno tener a estudiantes de diferentes orígenes en el centro escolar.(Required)
18 Només per estar en el centre escolar el meu fill aprén a relacionar-se amb la gent. / Sólo por estar en el centro escolar mi hijo aprende a relacionarse con la gente.(Required)
19 El meu fill aprén el que significa la democràcia en el centre escolar. / Mi hijo aprende lo que significa la democracia en el centro escolar.(Required)
20 El meu fill aprén sobre la importància de cuidar el medi ambient. / Mi hijo aprende sobre la importancia de cuidar el medio ambiente.(Required)
21 El meu fill menja de manera saludable en el centre escolar. / Mi hijo come de forma saludable en el centro escolar.(Required)
22 He estat involucrat a fer del centre escolar un lloc millor. / He estado involucrado en hacer del centro escolar un lugar mejor.(Required)
23 Qualsevol xiquet que viu prop d'aquest centre escolar és benvingut a vindre ací. / Cualquier niño que vive cerca de este centro escolar es bienvenido a venir aquí.(Required)
24 Quan el meu fill va començar en aquest centre escolar es va fer un esforç perquè em sentira involucrat. / Cuando mi hijo empezó en este centro escolar se hizo un esfuerzo para que me sintiera involucrado.(Required)
25 Cada xiquet és tractat amb respecte. / Cada niño es tratado con respeto.(Required)
26 Els estudiants amb discapacitat són acceptats i respectats en el centre escolar. / Los estudiantes con discapacidad son aceptados y respetados en el centro escolar.(Required)
27 Els xics i xiques es porten bé. / Los chicos y chicas se llevan bien.(Required)
28 Ser gai o lesbiana és vist com una part normal de la vida. / Ser gay o lesbiana es visto como una parte normal de la vida.(Required)
29 S'és respectat independentment del color de la seua pell. / Se es respetado independientemente del color de su piel.(Required)
30 Un es considera part del centre escolar, siga qualsevol la seua religió o si no tenen religió. / Uno se considera parte del centro escolar, sea cualquiera su religión o si no tienen religión.(Required)
31 No es rebutja als estudiants a causa del que porten posat / No se rechaza a los estudiantes debido a lo que llevan puesto.(Required)
32 Se'ls respecta pel seu esforç, no pels resultats obtingut en els exàmens. / Se les respeta por su esfuerzo, no por los resultados obtenido en los exámenes.(Required)
33 Els estudiants no es diuen amb sobrenoms agressius. / Los estudiantes no se llaman con sobrenombres agresivos.(Required)
34 L'assetjament escolar no és un problema. / El acoso escolar no es un problema.(Required)
35 Si algú assetja al meu fill jo sé que rebria ajuda del centre escolar. / Si alguien acosa a mi hijo yo sé que recibiría ayuda del centro escolar.(Required)
36 Si els estudiants han estat fora durant un dia els professors volen saber on han estat. 37 Els professors no tenen favorits entre els estudiants. / Si los estudiantes han estado fuera durante un día los profesores quieren saber dónde han estado. 37 Los profesores no tienen favoritos entre los estudiantes.(Required)
37 Els professors no tenen favorits / Los profesores no tienen favoritos entre los estudiantes.(Required)
38 Crec que els professors són justos quan elogien a un estudiant. / Creo que los profesores son justos cuando elogian a un estudiante.(Required)
39 Crec que els professors són justos quan castiguen un estudiant. / Creo que los profesores son justos cuando castigan a un estudiante.(Required)
40 Quan els estudiants estan interrompent les classes, altres estudiants els calmen. / Cuando los estudiantes están interrumpiendo las clases, otros estudiantes los calman.(Required)
41 El meu fill aprén a resoldre els desacords escoltant, parlant i comprometent-se. / Mi hijo aprende a resolver los desacuerdos escuchando, hablando y comprometiéndose.(Required)
42 El meu centre escolar envia a casa als estudiants que s'han portat malament. / Mi centro escolar envía a casa a los estudiantes que se han portado mal.(Required)
43 Les classes fan bon ús del que el meu fill ha aprés fora del centre escolar. / Las clases hacen buen uso de lo que mi hijo ha aprendido fuera del centro escolar.(Required)
44 El meu centre escolar té un bon sistema de suport als estudiants quan tenen un problema. . / Mi centro escolar tiene un buen sistema de apoyo a los estudiantes cuando tienen un problema.(Required)
45 El meu fill aprén molt en aquest centre escolar / 45 Mi hijo aprende mucho en este centro escolar.(Required)
46 Als estudiants se'ls dona confiança per a aprendre de manera autònoma. / A los estudiantes se les da confianza para aprender de forma autónoma.(Required)
47 El centre escolar està compromés amb l'estalvi d'energia. / El centro escolar está comprometido con el ahorro de energía.(Required)
48 El meu fill aprén a cuidar el medi ambient en el centre escolar i el seu entorn. / Mi hijo aprende a cuidar el medio ambiente en el centro escolar y su entorno.(Required)
49 Els estudiants s'ajuden els uns als altres quan estan embossats en el seu treball. / Los estudiantes se ayudan unos a otros cuando están atascados en su trabajo.(Required)
50 El meu fill sap com obtindre ajuda amb el seu treball quan és necessari. / Mi hijo sabe cómo obtener ayuda con su trabajo cuando es necesario.(Required)
51 El centre escolar és un lloc on les persones realment escolten les idees d'uns altres. / El centro escolar es un lugar donde las personas realmente escuchan las ideas de otros.(Required)
52 El meu fill sempre sap el que ha de fer després que li expliquen la lliçó. / Mi hijo siempre sabe lo que tiene que hacer después de que le expliquen la lección.(Required)
53 El meu fill sol entendre què ha de fer quan li donen la tasca. / Mi hijo suele entender qué tiene que hacer cuando le dan la tarea.(Required)
54 Les tasques ajuden el meu fill a aprendre. / Las tareas ayudan a mi hijo a aprender.(Required)
55 Al migdia el meu fill a vegades fa alguna activitat extraescolar o practica un esport. / Al mediodía mi hijo a veces hace alguna actividad extraescolar o practica un deporte.(Required)
56 Després de les classes el meu fill a vegades fa alguna activitat extraescolar o practica un esport. / Después de las clases mi hijo a veces hace alguna actividad extraescolar o practica un deporte.(Required)