Jornades de recursos matemàtics Infantil i Primària

Formació de recursos matemàtics manipulatius per treballar diferents continguts de les matemàtiques per a infantil i primària.

Lloc de realització: IES José de Ribera (Xàtiva).

Dates: 27 de gener i 3 febrer de 17:00 a 20:30.

Objectius
 • Difondre els principis metodològics que sustenten la millora de les competències matemàtiques.
 • Proporcionar estratègies i recursos per treballar les competències matemàtiques.
 • Sensibilitzar i motivar el professorat dins del seu equip de treball.
 • Proporcionar estratègies i recursos per a desenvolupar la competència matemàtica en l’alumnat d’infantil i primària.
Continguts
 • Aplicació dels coneixements matemàtics a una varietat de situacions, provinents d’altres camps de coneixement i de la vida quotidiana.
 • Utilització dels elements i raonaments matemàtics per interpretar i produir informació, per resoldre problemes provinents de situacions quotidianes i per prendre decisions.
 • Expressar-se i comunicar-se en el llenguatge matemàtic, utilitzant les eines de suport adequades.
 • Integració del coneixement matemàtic amb altres tipus de coneixement.
 • Integració del coneixement matemàtic amb altres tipus de coneixement.
 • Materials i recursos manipulatius per a l’aula.
 • Activitats sobre:
 • Experiències sensorials
 • Accés al cardinal
 • Lògica
 • Topologia
 • Geometria
 • Mesura
 • Atzar
 • Estadística
 • Probabilitat
 • Accés a l¿ordinal
 • Descomposició o orde dels cardinals
 • Peticions
 • Iniciació a l¿aritmètica
 • Tasques riques
 • Resolució de problemes
 • Connexions amb situacions de vida quotidiana, amb la literatura, la música, el moviment…
Dirigit A
 • Professorat d’infantil i primària

Condicions
 • Es prioritzarà les inscripcions en funció de:
 • 1. Professorat d’Infantil i Primària funcionari de carrera.
 • 2. Professorat d’Infantil i Primària funcionari interí amb plaça.
 • 3. Professorat d’Infantil i Primària funcionari en bossa de treball.
 • 4. Professorat d’Infantil i Primària no funcionari.
Observacions
 • Segons l’Ordre 65/2012, de 26 d’octubre, de la Conselleria d’Educació, Formació i Ocupació, que estableix el model de formació permanent del professorat i el disseny, reconeixement i registre de les activitats formatives, la baixa no justificada en alguna activitat es podrà penalitzar amb la no admissió en posteriors accions formatives durant els 12 mesos següents a l’efectivitat de la baixa.

Informació de les jornades

Programa de les jornades