En compliment del que preveu el RGPD (Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades), i la LOPDiGDD (Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals), els tractaments de dades personals que es duen a terme en aquest centre, es recullen en els següents registres d’activitat de tractament (RAT).

RESPONSABLE DEL TRACTAMENTCONSELLERIA D’EDUCACIÓ, CULTURA I ESPORT
Av. Campanar, 32. 46015 València
DELEGAT/ADA DE PROTECCIÓ DADESDelegat/ada de Protecció de Dades de la Generalitat (DPD):
Passeig de l’Albereda, 16. 46010 València
Es por contatar per correu postal o electrònic: dpd@gva.es
DRETS DE LES PERSONES INTERESSADESLes persones interessades poden exercitar els drets d’accés, rectificació, supressió, oposició, limitació i portabilitat de les seues dades personals incluides en els tractaments d’esta conselleria. Així mateix, en el cas que la legitimació del tractament provinga del consentiment, es podrà retirar en qualsevol moment el consentiment previament atorgat. 
EXERCICI DE DRETS La informació básica es pot consultar en el següent enllaç: https://www.gva.es/va/inicio/procedimientos?id_proc=19970&version=amp
L’exercici dels drets pot dur-se a terme, amb la identificació prèvia, per mitjà d’escrit adreçat a la Sotssecretaria a través de qualsevol de les vies següents:      
a) A través del tràmit electrònic en aquest enllaç     
b) Enviant la petició a qualsevol de les adreces següents:Postal: Avinguda de Campanar, 32. 46015 ValènciaElectrònica: protecciodedadeseducacio@gva.es     
c) De manera presencial a través del registre.
RECLAMACIÓ DAVANT L’AEPDSi les persones interessades entenen que s’han vist perjudicades pel tractament o en l’exercici dels seus drets, poden presentar una reclamació davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades, accedint a la seu electrònica a través de https://www.aepd.esPreviament poden contactar amb la Delegació de Protecció de Dades de la Generalitat.

Pot obtindre més informació en matèria de protecció de dades accedint a la web www.ceice.gva.es, àrea Educació i Formació Professional, apartat «Protecció de dades en els centres educatius públics GVA, mitjançant el següent enllaç o URL http://www.ceice.gva.es/va/web/educacion/proteccio-de-dades-en-centres-educatius-publics-gva