NOUVINGUTS

Protocol d’Acollida Alumnat Nouvingut RESOLUCIÓ de 5 de juny de 2018, de la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es dicten instruccions i orientacions per a actuar en l’acollida d’alumnat nouvingut, especialment el desplaçat, als centres educatius de la Comunitat Valenciana. [2018/5664] Resulució que regula el Protocol d’Acollida d’Alumnat Nouvingut a a la Comunitat Valenciana.
 

ORDRE 20/2019, de 30 d’abril, de la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es regula l’organització de la resposta educativa per a la inclusió de l’alumnat en els centres docents sostinguts amb fons públics del sistema educatiu valencià. [2019/4442]

Article 2. Àmbit d’aplicació 1. L’àmbit d’aplicació d’aquesta ordre són els centres docents sostinguts amb fons públics del sistema educatiu valencià que imparteixen ensenyaments no universitaris

Article 17. Actuacions i programes d’ensenyament intensiu de les llengües oficials de la Comunitat Valenciana per a l’alumnat nouvingut

1. Les actuacions educatives i els programes intensius per a l’aprenentatge lingüístic han de tindre, d’acord amb el que estableix l’article 4 de la Llei 4/2018, per la qual es regula i es promou el plurilingüisme en el sistema educatiu valencià, l’objectiu final que l’alumnat aconseguisca una competència comunicativa que implique el domini de les dues llengües oficials, com a mitjà per a la integració en l’àmbit educatiu i social. Aquestes actuacions i programes tenen la consideració de mesures de nivell III i han de complir els requisits següents:

a) S’han de planificar sobre la base de metodologies actives, que prioritzen el paper de l’alumnat i potencien l’ús de la llengua: tractament integrat de llengües, tractament integrat de llengües i contingut, aprenentatge basat en projectes, treball per tasques, aprenentatge cooperatiu, etc.

b) Han de servir de motivació i estímul per a l’actualització metodològica i la formació del professorat.

c) Han de quedar reflectides en els documents de gestió del centre: Projecte lingüístic de centre, incloent-hi el Pla de normalització lingüística, Pla d’actuació per a la millora, programacions didàctiques i Pla anual de formació.

2. Quan l’alumnat nouvingut té una competència lingüística inferior en qualsevol de les dues llengües oficials, prenent com a referència el currículum oficial del nivell educatiu que li correspon per edat i la seua capacitat, que no li resulta funcional per a poder abordar amb èxit l’aprenentatge de les diferents assignatures, la intervenció educativa ha de prioritzar l’augment de la competència lingüística i l’eliminació de les barreres que limiten la comunicació, en coherència amb el Projecte lingüístic del centre.

3. A l’alumnat que s’incorpora al sistema educatiu valencià a partir del segon curs de l’Educació Primària procedent d’altres sistemes educatius de l’Estat espanyol o de l’estranger, se li ha de realitzar, si cal, una adaptació d’accés al currículum de conformitat amb els objectius que estableix la Llei 4/2018.

4. En aquests casos, i d’acord amb l’article 9 de la Llei 4/2018, poden organitzar-se programes intensius de caràcter grupal destinats a l’adquisició de la competència lingüística, tot considerant que aquesta atenció específica ha de ser simultània a l’atenció de l’alumnat en els seus grups ordinaris de referència, amb els quals ha de compartir la major part de l’horari setmanal.

5. És preceptiva l’avaluació d’aquest alumnat, si bé la seua tutora o el seu tutor, oït l’equip docent, amb l’assessorament del servei especialitzat d’orientació i el vistiplau de la direcció o la titularitat del centre, pot disposar que no s’avaluen les àrees o matèries que s’establisquen durant el trimestre en què es matricula i el trimestre següent a la incorporació d’aquest, quan el seu grau de desconeixement de les llengües vehiculars de l’ensenyament així ho aconselle. En aquest supòsit, en els documents oficials d’avaluació i en la informació a les famílies o representants legals dels resultats de l’avaluació, s’ha de fer constar aquesta circumstància, així com les adaptacions i les actuacions docents efectuades en aquest sentit. En cas que l’alumna o l’alumne finalitze el curs amb matèries qualificades com a insuficient per motiu de desconeixement de les llengües, l’equip docent ha d’aplicar les mesures establides en la normativa que regula l’avaluació i la promoció de l’alumnat en els diferents ensenyaments.

RECURSOS WEB Valencià

RECURSOS WEB PER A L’APRENENTATGE DEL VALENCIÀ

Parlem, llegim i escibim amb la Nadia i el Li.

Imagen 3

  Anem a l’escola, anem a l’Institut

  El nostre cos

  La casa i la família

  El carrer. Els mitjans de transport

NOUVINGUTS. Paraules i Fets

VINE VEN – Aprenentatge del castellà i el valencià, amb presentacions interactives i exercicis.

 

Viure a Catalunya, comencem a parlar.

Imatge del Portal de la Llengua

 

ARA I ADÉS. Aprenentatge del català amb materials manipulatius

Projectes de la xarxa telemàtica de Catalunya, amb materials com:

comencem-1Comencem

Material que ofereix un conjunt d’activitats i propostes didàctiques per facilitar l’aprenentatge de la llengua catalana a l’alumnat nouvingut que s’acaba d’incorporar al nostre sistema educatiu.

Dossiers de l’alumne
 1. La classe
 2. L’escola i l’institut
 3. El cos
 4. Els vestits
 5. La família
 6. La casa
 7. Les botigues
 8. El menjar
 9. Els animals
 10. La ciutat
 11. Els vehicles
 12. Els oficis
 13. Diccionari visual
Dossiers del professor
 1. La classe
 2. L’escola i l’institut
 3. El cos
 4. Els vestits
 5. La família
 6. La casa
 7. Les botigues
 8. El menjar
 9. Els animals
 10. La ciutat
 11. Els vehicles
 12. Els oficis

 

Viure a Catalunya.Làmines

Viure a Catalunya. Vocabulari en imatges

Viure a Catalunya. Làmines amb text i sense

ORALPHA. Alfabetització i comunicació oral en Català. Guia Didàctica – Llibre d’activitats

 

VOCABULARI

 

Lletra lligada Lletra d’impremta
Roba i calçat pdf pdf
Carnisseria-cansaladeria pdf pdf
Forn de pa-pastisseria pdf pdf
Fruites i verdures pdf pdf
Joguines pdf pdf
Llibreria-papereria pdf pdf
Peixateria pdf pdf
Supermercat pdf pdf

Pàgina recursos Catalunya

JOCS LIC. JOCS DE LLENGUA

     
Vincles 1: Els altres i jo Llibre interactiu Llibre en PDF Quadern en PDF
Vincles 2: Aquí i allà Llibre interactiu Llibre en PDF Quadern en PDF
Vincles 3: Què fas Llibre interactiu Llibre en PDF Quadern en PDF
 

ORDRE 20/2019, de 30 d’abril, de la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es regula l’organització de la resposta educativa per a la inclusió de l’alumnat en els centres docents sostinguts amb fons públics del sistema educatiu valencià. [2019/4442]

Article 2. Àmbit d’aplicació 1. L’àmbit d’aplicació d’aquesta ordre són els centres docents sostinguts amb fons públics del sistema educatiu valencià que imparteixen ensenyaments no universitaris

Article 17. Actuacions i programes d’ensenyament intensiu de les llengües oficials de la Comunitat Valenciana per a l’alumnat nouvingut

1. Les actuacions educatives i els programes intensius per a l’aprenentatge lingüístic han de tindre, d’acord amb el que estableix l’article 4 de la Llei 4/2018, per la qual es regula i es promou el plurilingüisme en el sistema educatiu valencià, l’objectiu final que l’alumnat aconseguisca una competència comunicativa que implique el domini de les dues llengües oficials, com a mitjà per a la integració en l’àmbit educatiu i social. Aquestes actuacions i programes tenen la consideració de mesures de nivell III i han de complir els requisits següents:

a) S’han de planificar sobre la base de metodologies actives, que prioritzen el paper de l’alumnat i potencien l’ús de la llengua: tractament integrat de llengües, tractament integrat de llengües i contingut, aprenentatge basat en projectes, treball per tasques, aprenentatge cooperatiu, etc.

b) Han de servir de motivació i estímul per a l’actualització metodològica i la formació del professorat.

c) Han de quedar reflectides en els documents de gestió del centre: Projecte lingüístic de centre, incloent-hi el Pla de normalització lingüística, Pla d’actuació per a la millora, programacions didàctiques i Pla anual de formació.

2. Quan l’alumnat nouvingut té una competència lingüística inferior en qualsevol de les dues llengües oficials, prenent com a referència el currículum oficial del nivell educatiu que li correspon per edat i la seua capacitat, que no li resulta funcional per a poder abordar amb èxit l’aprenentatge de les diferents assignatures, la intervenció educativa ha de prioritzar l’augment de la competència lingüística i l’eliminació de les barreres que limiten la comunicació, en coherència amb el Projecte lingüístic del centre.

3. A l’alumnat que s’incorpora al sistema educatiu valencià a partir del segon curs de l’Educació Primària procedent d’altres sistemes educatius de l’Estat espanyol o de l’estranger, se li ha de realitzar, si cal, una adaptació d’accés al currículum de conformitat amb els objectius que estableix la Llei 4/2018.

4. En aquests casos, i d’acord amb l’article 9 de la Llei 4/2018, poden organitzar-se programes intensius de caràcter grupal destinats a l’adquisició de la competència lingüística, tot considerant que aquesta atenció específica ha de ser simultània a l’atenció de l’alumnat en els seus grups ordinaris de referència, amb els quals ha de compartir la major part de l’horari setmanal.

5. És preceptiva l’avaluació d’aquest alumnat, si bé la seua tutora o el seu tutor, oït l’equip docent, amb l’assessorament del servei especialitzat d’orientació i el vistiplau de la direcció o la titularitat del centre, pot disposar que no s’avaluen les àrees o matèries que s’establisquen durant el trimestre en què es matricula i el trimestre següent a la incorporació d’aquest, quan el seu grau de desconeixement de les llengües vehiculars de l’ensenyament així ho aconselle. En aquest supòsit, en els documents oficials d’avaluació i en la informació a les famílies o representants legals dels resultats de l’avaluació, s’ha de fer constar aquesta circumstància, així com les adaptacions i les actuacions docents efectuades en aquest sentit. En cas que l’alumna o l’alumne finalitze el curs amb matèries qualificades com a insuficient per motiu de desconeixement de les llengües, l’equip docent ha d’aplicar les mesures establides en la normativa que regula l’avaluació i la promoció de l’alumnat en els diferents ensenyaments.