TRANSPORT ESCOLAR


Com a centre d’Educació Especial disposem d’un servei de Transport Escolar gratuït gestionat per la Generalitat Valenciana. Les rutes estan organitzades de manera que l’alumnat tinga disponible una parada prop del seu domicili.

Per tal de poder realitzar canvis de parades o de rutes, la família ha de contactar amb la Direcció del centre per tal que aquesta realitze el tràmit escaient. Fins que no es comunique l’autorització del canvi, aquest no serà efectiu.

NORMES D’ÚS GENERALS

1. Si l’alumne/a no farà ús del transport escolar a la vesprada, els pares/mares/tutoritzes han d’avisar al centre.
2. No s’admetran canvis de parada ni efectuar parades no contemplades en la ruta sense l’aprovació de la Direcció del Centre.
3. La ruta utilitzada per l’alumnat serà la mateixa per a l’anada com per a la tornada, excepte casos especials, que després d’estudi de la Direcció ha de ser autoritzada per Inspecció Educativa.
4. Diàriament, tant en el viatge d’anada com en el de tornada, s’elaborarà un registre de passatgers pel centre escolar.
5. En cada autobús hi haurà a més del conductor/a el monitoratge determinat per l’empresa.
6. Els pares/mares/tutors legals o acompanyants de l’alumnat ha d’acudir a les parades amb antelació a l’hora de pas o recollida de l’autobús.
7. Perquè l’alumnat puga tornar sol/a a casa, els pares/mares/tutors emplenaran la corresponent sol·licitud i fer-la arribar a la Direcció del centre per al seu estudi.