Organització de l’etapa d’educació Secundària

1. L’educació secundària obligatòria, als centres d’educació especial, comprén el tram d’edat entre els 12 i els 16 anys, podent prolongar-se excepcionalment fins als dènou anys. Tot i això, a partir dels 16 anys es procurarà l’orientació de l’alumnat cap a l’etapa de transició a la vida adulta (TVA).

2. La finalitat de l’escolarització en l’etapa d’educació secundària obligatòria als centres d’educació especial és oferir un context educatiu altament estructurat i especialitzat que permeta, a més d’allò especificat a les etapes anteriors i tenint en compte el moment evolutiu, l’autodeterminació de la persona, l’adquisició d’habilitats socials i de regulació emocional per a les relacions personals i la iniciació a experiències autònomes d’oci compartit i de vida sociocomunitària.


Aula Secundària 2

Tutor: Iván Úbeda 📩 ip.ubedaprades@edu.gva.es

Educadora: Rosa Sánchez 📩 rm.sanchezdiego@edu.gva.es

Aula Secundària 3

Tutora: Raquel Núñez 📩 r.nunezlopez@edu.gva.es

Educadora: Gemma Alcón 📩 g.alconperales@edu.gva.es

  • Mestra d’Audició i Llenguatge: Paula Usano 📩 p.usanorubert@edu.gva.es
  • Mestre de música: Josep Vidal 📩 j.vidalsolbes@edu.gva.es
  • Fisioterapeuta: Rocío Boada