Sol·licitud per cursar el batxillerat en 3 anys

D’acord amb l’article 20 del decret 108/2022, de 5 d’agost, del Consell, pel qual s’estableixen l’ordenació i el currículum de Batxillerat, els centres educatius podeu flexibilitzar el currículum de l’alumne o alumna que es trobe en alguna circumstància específica per blocs en tres cursos acadèmics:

 • Per tal d’afavorir l’assoliment de les competències del batxillerat, els centres educatius poden flexibilitzar el currículum, de manera que un alumne o alumna realitze el batxillerat per blocs en tres cursos acadèmics, en règim ordinari, sempre que les seues circumstàncies personals, permanents o transitòries ho aconsellen de manera que l’alumne o alumna curse menys matèries en cada curs
 • Podran acollir-se a aquesta mesura els qui es troben en alguna de les circumstàncies següents:
  • que cursen l’etapa de manera simultània als ensenyaments professionals de música o de dansa.
  • que acrediten la condició d’esportista d’alt nivell o d’alt rendiment.
  • que requerisquen una atenció educativa diferent de l’ordinària perquè presenten alguna necessitat específica de suport educatiu.
  • que al·leguen altres circumstàncies degudament acreditades que justifiquen l’aplicació d’aquesta mesura d’acord amb els termes que disposa la normativa en matèria d’educació per a garantir la inclusió educativa.
 • La distribució de matèries i l’horari d’aquestes són els que disposa l’annex V del decret abans esmentat.
 • En termes de promoció, per a aquest alumnat, caldrà ajustar-se al que estableix l’article 43 d’aquest decret, però únicament en relació amb les matèries de cada bloc. En termes de permanència en l’etapa, s’aplicaran els mateixos criteris establits amb caràcter general en batxillerat

Les persones interessades que complisquen els requisits, o els seus familiars o representants legals en cas de ser menors d’edat, han de comunicar en secretaria si desitgen acollir-se a aquesta flexibilització del currículum.