Skip to toolbar

Catàleg de Serveis

ÍNDEX

1. Introducció

2. Comunicacions
2.1. Dades
2.2. Telefonia fixa
2.3. Telefonia mòbil

3. Sistemes operatius
3.1. Lliurex
3.2. Windows
3.3. Altres sistemes operatius

4. Maquinari

5. Manteniments

6. Inventari TIC

7. Aplicacions Administratives

8. Aplicacions Educatives

9. Centre Digital Col.laboratiu

10. Altres aplicacions

11. Reclamacions i queixes

 

 

1. Introducción

El catàleg de serveis descrits en el present document té per objecte recollir totes les actuacions tècniques que es presten des del SAI (Suport i Assistència Informàtica) sobre Comunicacions, Sistemes Operatius i Equips (hardware).


2. Comunicacions

2.1. Dades

Incomunicació total

Incidència de connectivitat en LAN o WAN amb afectació a tot l’edifici.

 • Exemple: No disposem d’accés a Internet en cap dependència del centre, ni en la línia de secretaria ni en la d’aules.

Incomunicació parcial

Incidència de connectivitat en LAN o WAN amb afectació a una o diverses dependències físiques del centre.

 • Exemple: No es disposa d’accés a Internet ni en la sala de professors ni en les aules docents. Sí que hi ha accés en secretaria/direcció i aula d’informàtica.

Sense accés a Internet

Incidència de connectivitat a la xarxa en un únic lloc de treball.

Inclou la revisió de la configuració de l’equip, connectors de xarxa i cablejat situat entre la presa de xarxa fins al lloc TIC o des del panell d’interconnexió fins a l’element actiu de la xarxa (commutador (switch) o punt d’accés).

No inclou la instal·lació, substitució o reparació de cablejat intern.

 • Exemple: L’equip de direcció amb n/s XXX no accedeix a Internet. Hem provat a canviar el cable de xarxa i fins i tot a canviar-lo de presa, però segueix sense funcionar. La resta d’equips del despatx sí que connecten.

Lentitud

Detecció de lentitud en la navegació.

 • Exemple: Hem detectat que l’accés a Internet en els equips que estan connectats a la xarxa d’aules és lent.

Talls intermitents

Sense accés a la xarxa de manera intermitent.

 • Exemple: L’accés a Internet del centre en la xarxa d’aules pateix talls intermitents. A vegades funciona i podem treballar, però es talla l’accés de manera intermitent i sense cap motiu aparent.

Sense accés a una pàgina web

Sense accés a la xarxa de manera intermitent.

 • Exemple: Des del centre estem intentat accedir a la pàgina web XXX. Hem comprovat que no hi podem accedir des de cap equip.

Instal·lació PA WIFI

No accessibilitat a un recurs web.

 • Exemple: En el centre hem adquirit un nou punt d’accés per al pavelló d’infantil i necessitem que el tècnic del SAI el configure.

Canvi de configuració PA WIFI

Modificació de la configuració d’un punt d’accés sense fil. El dispositiu ha d’estar físicament instal·lat en la seua ubicació definitiva.

 • Exemple: Estem detectant lentitud d’accés a Internet en els equips connectats per WIFI. Intuïm que pot ser perquè hi ha massa accessos, per la qual cosa sol·licitem que s’establisca una nova contrasenya.

Instal·lació de commutadors (switch)

Sol·licitud d’instal·lació i configuració d’un nou commutador.

 • Exemple: Hem rebut un commutador per a l’aula d’informàtica, i necessitem que es configure.

Canvi configuració d’un commutador (switch)

Modificació de la configuració d’un commutador.

 • Exemple: Per una reestructuració de la xarxa, necessitem que es configure una VLAN en el commutador amb n/s XXX situat en l’armari bastidor (rack) de la segona planta.

Consulta/Assessorament

Plantejament de dubtes, consultes i/o assessorament LAN i/o WIFI, seguint les pautes marcades per la DGTIC.

 • Exemple: En el centre desitgem adquirir punts d’accés wifi per a proveir d’accés a Internet a tots els equips. Ens agradaria que ens assessoraren sobre la quantitat d’equips que serien necessaris.

Adequació i millores

Actuacions relacionades amb la LAN, convenients per a l’agilització en la resolució de possibles incidències. Inclou tasques com la reorganització de cablejat en armaris bastidors i el seu etiquetatge.

2.2. Telefonia fixa

Incidències

Incidència de funcionament d’un terminal fix.

 • Exemple: El telèfon de secretaria (amb extensió XXXX) no funciona. No podem realitzar ni rebre cridades.

Assessorament per a l’ampliació i la reestructuració de la telefonia

Assessorament sobre l’ampliació i la reestructuració de la telefonia del centre. Pot implicar la remodelació o ampliació del cablejat de xarxa.

 • Exemple: Ens agradaria poder utilitzar un telèfon IP en una sala que actualment manca d’aquest servei. Necessitem conéixer què necessitem per a poder posar-lo en funcionament.

Inventari de la telefonia del centre docent

Consultes sobre les extensions de telèfons, la tipologia i la categoria de què disposa el centre.

 • Exemple: Necessitaríem que ens enviaren una relació dels telèfons i extensions que estan actius actualment en el centre.

Altres consultes

Consultes tècniques sobre la telefonia fixa.

 • Exemple: Com puc passar trucades d’un telèfon a un altre?

Alta / Baixa del desviament immediat de telefonada

Peticions d’alta o d’anul·lació dels desviaments a un altre número de telèfon.

 • Exemple: Ens traslladarem provisionalment a un altre edifici. Per tant, sol·licitem que es desvien les trucades del telèfon principal del centre a un mòbil que se’ns ha proporcionat amb el número XXX.

Alta / Baixa de les extensions amb o sense terminal

Peticions d’altes o de baixes d’extensions (amb o sense terminal).

 • Exemple: Sol·licitem la baixa de l’extensió número XXX.

Alta/baixa del desviament si està ocupat o absent (salt)

Peticions d’alta o d’anul·lació dels desviaments a una altra extensió si està ocupat o absent.

 • Exemple: Sol·licitem que, quan el telèfon de consergeria, amb número d’extensió XXX, estiga ocupat o no hi haja resposta, es programe el salt de cridada a l’extensió de secretaria, amb número XXX.

Alta, baixa o modificació de locucions

Peticions d’alta, de modificació o d’anul·lació de locucions.

 • Exemple: El telèfon del nostre centre ha canviat, per la qual cosa sol·licitem que s’active una locució sobre el número anterior (XXX) en la qual s’informe del nou número, amb el qual han de contactar.

Alta, baixa o modificació del número de supervivència

Peticions d’alta, de baixa o de modificació del número de supervivència.

El número de supervivència és el número al qual es desvien totes les telefonades d’un centre quan l’encaminador (router) està apagat o hi ha una fallada generalitzada en l’accés a Internet des de la xarxa de secretaria.

 • Exemple: Sol·licitem que es done d’alta com a número de supervivència el mòbil de direcció amb número XXX.

Canvi de la categoria de les extensions

Peticions de canvi de la categoria de les extensions.

 • Exemple: Sol·licitem que deixen de poder-se realitzar cridades a telèfons mòbil des de l’extensió del telèfon de biblioteca, amb número XXX.

Canvi del text visualitzat

Peticions de canvi del nom visualitzat en la pantalla d’una extensió.

S’ha de tindre en compte que l’esquema del nom que s’assigna a cada centre, i a cadascuna de les seues extensions, ve determinat de manera oficial mitjançant el patró “nom de centre” seguit de diverses lletres que identifiquen el càrrec (dir, cap, sec…) o la ubicació (ori, salprf…). Per tant, solament s’admetran canvis en la part de càrrec/ubicació.

 • Exemple: Necessitem que en l’extensió número XXX es canvie el nom que es visualitza en la pantalla. Ara mostra SEC, però volem que mostre ORI, ja que correspon actualment al servei d’orientació.

Canvi d’un terminal analògic a un IP

Peticions de canvi d’un terminal analògic a telèfon IP.

S’ha de tindre en compte que, perquè siga tècnicament viable, s’ha de comptar amb el cablejat adequat des de la xarxa de secretaria a la presa on es vulga posar el telèfon IP.

 • Exemple: Actualment el telèfon de biblioteca, amb número XXX, és analògic. Sol·licitem que passe a ser un telèfon IP.

Canvi entre les extensions analògiques

Peticions de canvi entre les extensions analògiques.

 • Exemple: Necessitem que s’intercanvien les extensions amb número XXX i número XXX.

Registre de telefonades

Peticions del registre de telefonades d’un centre.

 • Exemple: Sol·licitem registre de telefonades del dia 14 de gener de 2020 de 16.30 a 17.30. Número de telèfon XXX.

2.3. Telefonia mòbil

Incidències

Incidències de funcionament de la telefonia mòbil.

 • Exemple: El telèfon mòbil del centre no funciona. No es poden realitzar cridades.

Canvi de la configuració de les extensions

Peticions de canvis de configuració de les extensions mòbils.

 • Exemple: Necessitem realitzar trucades internacionals des de l’extensió mòbil número XXX.

Consultes

Consultes relacionades amb la telefonia mòbil del centre.

 • Exemple: M’agradaria saber com puc passar una trucada rebuda en consergeria al telèfon mòbil d’infantil amb número XXX.

Petició de telèfon mòbil

Peticions de terminals mòbils.

 • Exemple: Han traslladat de manera provisional algunes dependències del centre a aules prefabricades. Com no disposen de cablejat, sol·licitem que se’ns facilite un mòbil per a utilitzar-lo en aqueixes aules prefabricades.


3. Sistemes Operatius

3.1. Lliurex

Incidència

Revisió del funcionament anòmal d’un lloc de treball amb sistema operatiu Lliurex.

Es resoldran incidències relacionades amb l’última versió de Lliurex publicada i l’anterior. En cas d’incidència en el funcionament de versions anteriors, el tècnic SAI aplicarà una actualització, dins de la seua versió, per a solucionar-la.

 • Exemple: El client d’aula amb n/s XXX no connecta a la xarxa i no es veu des del servidor.

Configuració d’Impressores

Petició de configuració d’impressores sota el sistema operatiu Lliurex.

 • Exemple: El centre té en una fotocopiadora per a la xarxa d’aules. Necessitem que la configuren en el nou equip que hem rebut per a infantil. El n/s de la fotocopiadora és XXX i el de l’equip és XXX.

Instal·lació en un lloc TIC

Petició d’instal·lació o actualització de la versió de Lliurex en un lloc de treball.

Com a norma general, s’atendran peticions d’instal·lació o actualització de l’última versió de Lliurex publicada i l’anterior. En situacions excepcionals s’atendran peticions relacionades amb equips amb fins a dues versions anteriors de Lliurex a l’última publicada.

Els equips han de complir amb els requisits mínims de maquinari requerit pel sistema a instal·lar.

 • Exemple: Sol·licitem l’actualització de Lliurex en l’equip del despatx de direcció amb n/s XXX.

Instal·lació de programari corporatiu

Petició d’instal·lació de programari corporatiu sota Lliurex.

Es consideren aplicacions corporatives totes aquelles que estan disponibles en els repositoris de l’última versió de Lliurex publicada i l’anterior, a més de les que estan disponibles en Zero Center.

 • Exemple: En l’equip de l’aula de PT amb n/s XXX necessitem que ens instal·len Libre Office.

Canvi de configuració d’un lloc TIC

Petició de canvi de configuració del sistema operatiu.

 • Exemple: Disposem de l’equip de secretaria amb n/s XXX amb sistema dual. Actualment arranca directament en Windows i desitgem que arranque amb Lliurex.

Instal·lació d’un altre programari

Petició d’instal·lació d’un altre programari (no corporatiu) compatible amb Lliurex.

En cas de programari molt específic, es farà els possibles per ajudar en la instal·lació, encara que no es pot garantir l’operativitat del producte ja que es tracta de programari no corporatiu.

 • Exemple: Sol·licitem la instal·lació de l’aplicació SketchUp a l’aula d’informàtica. El n/s del servidor de l’aula és XXX.

Si es completa la instal·lació amb èxit, s’elaborarà documentació detallada del procés per a la seua posterior publicació.

Instal·lació de perifèrics

Petició de configuració d’altres perifèrics sota Lliurex.

 • Exemple: Sol·licitem la instal·lació de la PDI amb n/s en l’equip de l’aula de primària amb n/s XXX amb Lliurex instal·lat.

Seguretat

Revisió i neteja d’equips amb Lliurex, per alertes de seguretat detectades des del CSIRT-CV, o sol·licitades pel propi centre educatiu.

 • Exemple: Sol·licitem que s’elimine el programari maliciós que s’ha instal·lat en el navegador de l’equip Lliurex de direcció.

Migració de Lliurex en el centre

Actualització de la versió de Lliurex en el servidor de centre, els clients i els equips independents (departaments, sala de professors, aules específiques, etc.).

3.2. Windows

Respecte al sistema operatiu Windows, només s’atendran incidències i/o peticions en equips dotats per Conselleria i enviats amb Windows. Aquests equips han d’estar prestant servei en la funcionalitat per a la qual van ser dotats.

Incidència

Revisió de funcionament anòmal d’equips amb Windows, així com de programari instal·lat sota Windows.

 • Exemple: Necessitem que ens revisen l’equip de secretaria amb n/s XXX, ja que quan obrim un document de Libre Office en Windows es queda bloquejat.

Configuració d’Impressores

Petició de configuració d’impressores sota el sistema operatiu Windows.

 • Exemple: Sol·licitem la instal·lació d’aquesta impressora amb n/s XXX en l’equip de pedagogia terapèutica amb n/s XXX.

Instal·lació en un lloc TIC

Petició d’instal·lació del sistema operatiu Windows en un lloc de treball.

Els equips han de complir amb els requisits mínims de maquinari requerit pel sistema a instal·lar.

 • Exemple: Necessitem restaurar Windows als seus valors inicials en l’equip. Actualment té instal·lat Lliurex i desitgem mantindre’l.

Instal·lació de programari corporatiu

Petició d’instal·lació de programari corporatiu (paquet Libre Office, Caixa Fixa, Allegro) i/o publicat en DelegaTIC sota Windows, sempre que estiga degudament llicenciat.

Els equips han de complir amb els requisits mínims de maquinari requerit pel programari a instal·lar.

 • Exemple: En el despatx de direcció disposem d’un equip amb Windows i sol·licitem la instal·lació d’Allegro.

Canvi de configuració d’un lloc TIC

Petició de canvi de configuració del sistema operatiu.

 • Exemple: Disposem de l’equip de secretaria amb n/s XXX amb sistema dual. Actualment arranca directament en Lliurex i desitgem que arranque amb Windows.

Seguretat

Revisió i neteja d’equips amb sistema operatiu Windows, per alertes de seguretat detectades des del CSIRT-CV, o sol·licitades pel propi centre educatiu.

Instal·lació de perifèrics

Petició de configuració d’altres perifèrics sota el sistema operatiu Windows.

 • Exemple: Sol·licitem la configuració d’aquesta PDI amb n/s XXX en el portàtil d’un alumne d’Expedient d’Educació Especial. El portàtil té el n/s XXX.

Instal·lació de programari d’altres

Petició d’instal·lació de programari no corporatiu sota Windows.

En cas de programari molt específic, es farà els possibles per ajudar en la instal·lació, encara que no es pot garantir l’operativitat del producte ja que es tracta de programari no corporatiu.

Els equips han de complir amb els requisits mínims de maquinari requerit pel programari a instal·lar.

 • Exemple: Disposem d’un equip amb Windows amb n/s XXX i sol·licitem la instal·lació d’un antivirus de lliure distribució.

3.3. Altres sistemes operatius

Només s’atendran incidències i/o peticions amb iOS i Android en equips dotats per Conselleria i enviats amb aquests sistemes operatius llicenciats. Aquests equips han d’estar prestant servei en la funcionalitat per a la qual van ser dotats.

Incidència

Revisió de funcionament anòmal d’equips amb iOS i Android, així com de programari instal·lat.

Configuració Impressores

Petició de configuració d’impressores sota iOS i Android.

 • Exemple: Sol·licitem la instal·lació d’aquesta impressora amb n/s XXX en l’equip de disseny gràfic amb n/s XXX.

Instal·lació en lloc TIC

Petició d’instal·lació d’iOS i Android en lloc de treball.

Els equips han de complir amb els requisits mínims de maquinari requerit pel sistema a instal·lar.

Instal·lació de Programari corporatiu

Petició d’instal·lació de programari corporatiu sota iOS i Android, sempre que estiguen degudament llicenciades o siguen de lliure distribució.

Els equips han de complir amb els requisits mínims de maquinari requerit pel programari a instal·lar.

Seguretat

Revisió i neteja d’equips amb altres sistemes operatius (lliures o degudament llicenciats), per alertes de seguretat detectades des del CSIRT-CV, o sol·licitades pel propi centre educatiu.

Instal·lació perifèrics

Petició de configuració d’altres perifèrics sota iOS i Android.

 • Exemple: Sol·licitem la configuració d’aquesta PDI amb n/s XXX en l’equip de disseny gràfic amb n/s XXX.

Instal·lació Programari d’altres

Petició d’instal·lació de programari no corporatiu sota iOS i Android.

En cas de programari molt específic, es farà els possibles per ajudar en la instal·lació, encara que no es pot garantir l’operativitat del producte ja que es tracta de programari no corporatiu.

Els equips han de complir amb els requisits mínims de maquinari requerit pel programari a instal·lar.


4. Maquinari

En Garantia

Incidència de maquinari en un equip en garantia dotat per Conselleria. Es tramita l’avaria amb el proveïdor del maquinari corresponent.

 • Exemple: El PC amb n/s XXX no s’encén. No mostra res per pantalla ni s’encén cap led.

En cas d’equipament no dotat per Conselleria, serà el centre l’encarregat de realitzar el tràmit.

 

Fora Garantia

Diagnòstic i/o reparació d’avaries de maquinari en l’equipament TIC que es troba fora de garantia.

Inclou la reparació i/o substitució de peces de l’equipament TIC dotat per la Conselleria, a fi de restituir els equips a les seues condicions inicials de funcionament.

En cas de tractar-se d’equipament no dotat per Conselleria, es realitzarà diagnòstic i reparació de l’avaria en funció de l’antiguitat de l’equip i de la disponiblitat de peces de recanvi.

 • Exemple: L’equip de secretaria amb n/s XXX no funciona. S’encén, però no arriba a carregar el sistema operatiu. Sembla que algun sector del disc dur està danyat.

 

Retirada d’Equipament TIC

Petició d’alienació d’equipament TIC i equipament de xarxa retirat. Consisteix en la retirada i eliminació física de l’equipament avariat o fora del cicle de vida útil. Es comunicarà al departament d’Equipament TIC si l’equip està en garantia.

 • Exemple: El client d’aula amb n/s XXX està avariat. Atés que ha sigut substituït i està en desús, sol·licitem la seua retirada del centre.

 

Instal·lació de Components

Petició d’addició/eliminació de components en l’equipament TIC operatiu determinat. Aquesta actuació es realitzarà en l’equipament que es trobe dins del cicle de vida útil.

Aquests components han de tindre delegada la seua adquisició en DelegaTIC.

 • Exemple: Hem adquirit una memòria RAM per a ampliar l’equip amb n/s XXX i millorar així el seu rendiment. Sol·licitem la seua instal·lació per part del tècnic SAI.

 

5. Manteniments

Consulta

Plantejament de dubtes o consultes sobre el lloc TIC.

 • Exemple: Disposem d’un teclat MIDI que ens han donat. No té cables i necessitem que ens assessoren sobre el cablejat que hem d’adquirir per a posar-lo en funcionament amb l’equip que tenim a l’aula de música.

 

6. Inventari TIC

Actualització de dades

Petició d’inserció, modificació o eliminació de registres en l’aplicació d’InventariTIC sol·licitada pels usuaris.

7. Aplicacions Administratives

Assessorament i dubtes sobre l'ús de:

 • ITACA/ITACA 3
 • OVICE (Oficina Virtual d’Educació)
 • OVICON (Oficina Virtual per a Centres Concertats)
 • OVIDOC (Oficina Virtual per a Personal Docent)
 • Web Família (Centre)

8. Aplicacions Educatives

Assessorament i resolució de dubtes sobre l'ús de:

 • PortalEDU (Portal Web d’Educació)
 • Mestre a Casa
 • Aules

9. Centre Digital Col.laboratiu

Assessorament i resolució de dubtes sobre l'ús de:

 • Identitat digital de l’alumnat i el professorat
 • Correu electrònic
 • Plataformes col·laboratives

10. Altres aplicacions

Assessorament i resolució de dubtes sobre l'ús de:

 • OVIENT (Oficina Virtual per a Entitats Col·laboradores en la formació del professorat)
 • Bo Infantil
 • Edificant

11. Reclamacions i queixes

Gestió de les reclamacions i queixes formulades pels usuaris sobre el servei GPT (Gestió al Lloc de treball) del SAI, relacionades amb aquest catàleg de serveis.