Skip to toolbar

Xarxa interna del centre

La xarxa de telecomunicacions és una instal·lació important que forma part de la infraestructura del centre com podria ser la xarxa elèctrica o la de fontaneria.

Avui dia no hi ha cap centre que no necessite que els seus ordinadors estiguen connectats en una xarxa de centre per diversos motius; ja siguen per a accedir a serveis interns de la xarxa de centre, com l’accés a serveis d’autentificació, carpetes i impressores compartides, catàleg de la biblioteca de centre, etc.; com a serveis generals d’Internet, com el correu electrònic, la navegació per llocs web, etc.; com a serveis de la xarxa corporativa, com el filtratge de continguts, algunes plataformes corporatives, etc.

Tenint en compte l’antiguitat d’alguns edificis on es troben els centres educatius, la xarxa cablejada no és una infraestructura que haja estat tinguda en compte en la construcció dels tots els centres públics des dels seus inicis. És per això que hi ha una diversitat molt gran quan a tipologies de xarxes i quant a l’estat de manteniment en el qual es troben. És només des de 2011 que existeix una instrucció tècnica que regula com ha de ser el cablejat dels centres nous, la Instrucció Tècnica – No 1/2011.

L’augment de dispositius i la seua diversitat, fan cada vegada més necessari disposar d’una xarxa interna estructural en condicions òptimes de funcionament i, sembla que es fa cada vegada més necessària també la disponibilitat d’una xarxa sense fil. Vegem aspectes de cadascuna d’aquestes dues tipologies de xarxa.