Skip to toolbar

Nous procediments per a l’atenció d’incidències, peticions i canvis relatius a la Xarxa de comunicacions (Internet)

El dilluns 24 de febrer de 2020 van entrar en marxa els nous procediments del SAI per a l’atenció a les incidències, peticions i canvis relacionats amb la xarxa de comunicacions (internet) dels centres docents. Per a adequar els procediments a les necessitats dels centres s’han fet algunes modificacions en les cues de l’aplicació OTRS per a les gestions d’aquests tiquets.

Seguint un esquema similar a com es va fer el passat 13 de gener en les cues de telefonia, s’han classificat les subcues en incidènciapetició i canvi dins de la cua principal <Xarxa de comunicacions>.

A la subcua de les incidències es recullen tots els possibles casos que puguen donar-se, des de la incomunicació total d’un centre fins al filtrat d’aplicacions o webs. També es contemplen altres incidències bastant habituals com la lentitud o els talls intermitents.

En l’apartat de peticions s’atendran els casos que sorgisquen en els centres per a la configuració de punts d’accés Wifi, configuració d’un commutador (switch)  i assessorament sobre la LAN i Wifi.

La subcua de canvis fa referència a les modificacions que un centre desitge realitzar en dispositius Wifi o commutadors ja instal·lats i en marxa, així com qualsevol actuació relacionada amb la LAN d’un centre per a l’agilització de la resolució de les incidències com per exemple la reorganització dels cables del bastidor (rack).

Les antigues cues d’ADSL Aules, ADSL Secretaria i Macrolan, així com les seues respectives subcues deixen d’estar operatives però continuaran sent visibles en l’històric del centre.