Skip to toolbar

Gestió d’incidències o consulta de telefonia IP

Per a reportar qualsevol incidència o consulta relativa a la telefonia IP en el seu centre, ha d’accedir a l’aplicació Gestió d’incidències. En l’aplicació s’han habilitat les següents “cues” amb les seues “subcolas” corresponents:

 • Avaria: cua per a remetre incidències relacionades amb un funcionament anòmal de la telefonia IP (caiguda del servei, corts en les converses…).
 • FAX: cua per a remetre incidències o consultes relacionades amb el funcionament del FAX.
 • Consulta: cua per a remetre consultes sobre ToIP no relacionades directament amb el FAX.

PMF TELEFONIA EN ELS CENTRES EDUCATIUS

Puc reposar un telèfon si se m’ha desbaratat?

Depén de la mena de terminal. Si és un telèfon analògic, el centre pot reposar-lo i funcionarà. En cas de ser un telèfon IP, el centre ha de posar una incidència al SAI indicant l’extensió associada al terminal que no funciona i se li reposarà des del proveïdor. Un telèfon IP adquirit lliurement pel centre no funcionarà.

Com puc saber els telèfons que té el meu centre (extensions) i tipologia?

Obrint un tiquet en el SAI en la cua Telefonia fixa → “Consultes: Inventari de telefonia del centre docent”. La resposta li indicarà totes les extensions, tipologia i categoria (tipus de crides que pot realitzar) donades d’alta en el centre.

Em poden canviar un telèfon analògic a IP?

Pot sol·licitar-ho en OVICE → Telefonia IP → Sol·licituds. Ha de tindre en compte que, perquè siga tècnicament viable, haurà de tindre cablejat des de la xarxa de secretaria a la presa on vaja a posar el telèfon IP. Hi ha dues opcions: pot tindre una presa lliure i connectar-la en l’armari de comunicacions a la xarxa de secretaria o utilitzar una sola presa per a telèfon i PC. En aquest últim cas la presa també haurà d’estar connectada a la xarxa de secretaria i el PC pertànyer a la xarxa de secretaria.

Què necessite tindre tècnicament per a posar un telèfon IP en un despatx/departament/sala?

Per a tindre un telèfon IP ha de tindre cablejat de dades (ethernet) que permeta connectar la presa a la xarxa de secretaria.

Puc fer permuta entre telèfons?

Si els dos són telèfons IP, bastarà amb canviar-los físicament (es mantindrà el número, el nom visualitzat,… ja que la configuració va en el terminal). Si es vol permutar un telèfon analògic amb un IP, o bé dos telèfons analògics entre si, es pot sol·licitar una permuta entre extensions en OVICE → Telefonia IP –> Peticions

Fem canvis de despatxos/sales, puc canviar el telèfon d’ubicació i continuarà funcionant?

Tant els telèfons IP com analògics es poden canviar d’ubicació, fent l’ajust pertinent en el patch panell (panell de connexions de xarxa) de l’armari de comunicacions i sempre que existisca cablejat en les noves ubicacions. Si necessita ajuda sobre ampliació i/o reestructuració de telefonia pot obrir un tiquet al SAI en la cua Telefonia fixa → “Consultes: Assessorament per a l’ampliació i reestructuració “. Després el centre haurà de demanar el canvi de nom visualitzat en cas que hi haja hagut algun canvi.

Com puc canviar el nom visualitzat en la pantalla d’una extensió?

Pots sol·licitar-ho en OVICE → Telefonia IP → peticions. S’ha de tindre en compte que l’esquema de nom que s’assigna a cada centre, i a cada extensió d’aquest, ve designat de manera oficial mitjançant el patró “nomene de centre” seguit de diverses lletres que identifiquen el càrrec (dir,jef,sec…) o la ubicació (ori, salprf…). Per tant, solament s’admetran canvis en la part de càrrec/ubicació.

Com podem demanar que un telèfon puga fer trucades nacionals i mòbils?

La categoria d’una extensió indica el tipus de crides que es poden realitzar des del terminal (només dites corporatives GVA, fixos nacionals i mòbils nacionals o anomenades a l’estranger). El canvi de categoria es pot sol·licitar a través d’OVICE → telefonia IP → Sol·licituds

Què és el núm. de supervivència d’un centre?

El número de supervivència és el número al qual es desvien totes les crides d’un centre quan l’encaminador està apagat o hi ha una fallada generalitzada en l’accés a Internet des de la xarxa de secretaria (el que provoca que no funcione la telefonia corporativa). Aquest número és proporcionat pel centre. Per a demanar alta/baixa/modificació es fa obrint un tiquet al SAI en la cua telefonia fixa → Peticions: Alta / Baixa o modificació del núm. de supervivència. Habitualment els centres posen com a número de supervivència el número de telèfon personal del Director/a.

Necessite més telèfons. Puc demanar més?

El centre pot demanar alta de terminal i extensió en OVICE → Telefonia IP → Sol·licituds. És convenient demanar l’inventari del centre en telefonia (tiquet en el SAI → Cua “Consulta sobre l’inventari de telefonia del centre docent”) per a saber les extensions que s’estan usant abans de demanar una nova.

Necessite una línia de telèfon per a l’ascensor o l’alarma pot contractar una altra línia?

No, atés que el servei d’alarma/ascensor és proporcionat per una empresa externa, l’empresa hauria de ser responsable de donar un servei global incloent la connectivitat necessària.
Per tant, el contracte de manteniment amb l’empresa ha d’incloure la instal·lació i manteniment d’una línia telefònica mòbil (mòdul GSM amb bateria). Aquesta és l’única solució tècnica viable pel fet que:

• No es permet la instal·lació de línies propietat d’empreses externes en centres que són titularitat GVA
• El centre no pot contractar pel seu compte línies telefòniques
• Una empresa externa no pot utilitzar línies amb titularitat GVA per a les seues solucions

Quines coses puc demanar respecte a telefonia i on?

PeticióOn es demanaQui la pot demanar?
Assessorament per a l’ampliació i ree structuraciónAplicació OTRS (SAI) https://otrs.edu.gva.es/otrs/customer.pl
Consulta sobre l’inventari de telefonia del centre docentAplicació OTRS (SAI) https://otrs.edu.gva.es/otrs/customer.plDirector/secretari/coord.TIC/ vicedir/cap_estudis
Alta / Baixa desviament immediat de crida (per exemple, davant un trasllat, necessite que es desvie el telèfon de capçalera a un mòbil que s’ha proporcionat al centre)Aplicació OTRS (SAI) https://otrs.edu.gva.es/otrs/customer.plDirector/secretari
Alta / Baixa terminal i extensió IPOVICE → Telefonia IP → Sol·licitudsDirector
Alta / Baixa del desviament si ocupat o absent (salt) (per exemple, es desitja que quan el telèfon del a consergeriga estiga ocupat o absent, ix-te l’anomenada a secretaria)Aplicació OTRS (SAI) https://otrs.edu.gva.es/otrs/customer.plDirector/secretari
Alta / Baixa o modificació de locucions (per exemple, es donarà de baixa un telèfon i es desitja que isca una locució avisant del nou número o una EOI desitja posar locució amb l’horari del centre)Aplicació OTRS (SAI) https://otrs.edu.gva.es/otrs/customer.plDirector/secretari
Alta / Baixa o modificació del núm. de supervivènciaAplicació OTRS (SAI) https://otrs.edu.gva.es/otrs/customer.plDirector/secretari
Canvi de categoria d’extensionsOVICE → Telefonia IP → Sol·licitudsDirector
Canvi de terminal analògic a IPOVICE → Telefonia IP → Sol·licitudsDirector
Registre de cridesAplicació OTRS (SAI) https://otrs.edu.gva.es/otrs/customer.plDirector *
Telefonia mòbil. Canvi config. ExtensionsOVICEDirector
Telefonia mòbil. Petició telèfon mòbilOVICEDirector

A valorar per la DGTIC

Tràmits relatius a telefonia en els centres educatius.

A continuació es detalla el procediment que s’ha de seguir en el cas que el seu centre:

 • necessite donar d’alta una línia telefònica per a serveis d’emergència i alarma; o una extensió de telefonia IP.
 • necessite donar de baixa una línia telefònica o una extensió de telefonia IP.
 • necessite traslladar una línia telefònica o una extensió de telefonia IP.
 • necessite canviar de titular una línia telefònica existent en el centre i que actualment no és titularitat de la GVA.
 • necessite realitzar canvis en la configuració d’una extensió de telefonia IP: canvi de nom, de perfil, ocultar la identitat…
 • necessita canviar el número de supervivència del seu centre.

En tots els casos anteriors, les peticions es dirigiran als departaments corresponents a través de l’Oficina Virtual.

Tràmits disponibles per a línies telefòniques convencionals:

Les línies telefòniques convencionals són aquells que no formen part de la solució de telefonia IP corporativa de la GVA. Aquestes línies s’utilitzen per a serveis d’emergència (ascensor) i alarma, i en aquells centres en què la solució de telefonia IP corporativa encara no és viable per qüestions tècniques.

Els tràmits corresponents a aquesta mena de línies es troben en l’Oficina Virtual:

 • Sol·licitud d’alta de línia telefònica.
 • Sol·licitud de baixa de línia telefònica.
 • Sol·licitud de trasllat de línia telefònica.
 • Sol·licitud de canvi de titular de línia telefònica.

Tràmits disponibles telefonia IP:

La solució de telefonia IP corporativa de la GVA, està instal·lada pràcticament la totalitat dels centres educatius. Els tràmits disponibles en l’Oficina Virtual relatius a aquesta mena de solució de telefonia es troben recollits en dos tràmits:

 • Telefonia IP – Peticions
  1. Canvi de nom assignat a una extensió
  2. Canvi de número assignat a una extensió
  3. Canvi o permuta entre extensions
  4. Canvi en extensions mòbils (ocultació de número i canvi de perfil)
  5. Canvi de número de supervivència
 • Telefonia IP – Sol·licituds
  1. Alta d’una extensió
  2. Baixa d’una extensió
  3. Canvi de categoria de crides sortints d’una extensió
  4. Canvi de titularitat d’extensions