Documentació Matrícula nou alumnat

Els familiars de l’alumnat admés al nostre Centre hauran d’acudir el dia i l’hora assignats i portar la següent documentació:

  • Fotocòpia del DNI/NIE/Passaport dels representants legals de l’alumnat.
  • Fotocòpia del llibre de família o certificat de naixement de l’alumnat.
  • Certificat d’empadronament (vàlid amb data dels últims tres mesos).
  • Fotocòpia del SIP o targeta sanitària vàlida a la Comunitat Valenciana.
  • 1 foto tamany carnet amb el nom i cognoms escrits a la part de darrere.
  • Qualsevol altra documentació acreditativa de les situacions consignades a la sol·licitud d’admissió de l’alumnat.

Preguem que en cas de no poder acudir a la cita assignada ens informeu amb anterioritat per e-mail o telèfon. Gràcies