Jornada Escolar Continuada

Segons la Resolució de la Directora general d’Innovació Educativa i Ordenació, de 28 de febrer de 2022, per la qual es dicten instruccions sobre el procediment previst a l’Ordre 09/2022, de 25 de febrer, de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esports, per la qual es regulen les condicions i el procediment de sol·licitud i d’autorització de modificació de la jornada escolar als centres sostinguts amb fons públics, us informem de LA CONTINUÏTAT DEL ACTUAL PLA ESPECÍFIC D’ORGANITZACIÓ DE LA JORNADA ESCOLAR PER ALS PROPERS CURSOS, aprovat en sessió de Consell Escolar de Centre, acta número 04/2122 del dia 9 de març, per UNANIMITAT dels membres.