Actualització de PortalEdu a 5.7.4

Imatge Categoria Millores

S’ha actualitzat el core de WordPress a la versió 5.7.4 i s’han introduït algunes millores funcionals en PortalEdu, entre altres:

Canvis i millores en l’editor de blocs Gutenberg:

 • Millores en alguns blocs: Capçaleres amb foto de fons, capçalera amb botó i nous patrons de blocs.
 • S’ha millorat la usabilitat en el moviment de blocs de Gutenberg.
 • Ara els blocs poden ocupar tota l’altura de la pantalla.
 • Nova opció en el disseny dels botons, que ens permet configurar el bloc de botons en vertical o en horitzontal, així com ajustar l’amplària dels botons.
 • És possible canviar la grandària de les icones de les xarxes socials.

Canvis i millores del core:

 • S’ha introduït una nova paleta de colors que s’aplica a l’escriptori.
 • S’ha afegit la càrrega diferida per defecte dels iframes.

Incidències:

The Events Calendar: Degut a alguns problemes amb aquest plugin després de l’actualització de PortalEdu, hem hagut de desactivar-lo provisionalment. Disculpeu les molèsties. Quan estiga arreglat, s’informarà pels canals habituals. https://portal.edu.gva.es/portal/va/noticies-novetats/

Nova fita en PortalEdu

Imatge Categoria General

La plataforma PortalEdu finalitza la seua fase de maduresa tecnològica després d’haver incorporat satisfactòriament les webs de més de 900 centres educatius. Així mateix, volem recordar que PortalEdu és una de les eines que componen el model de Centre Digital Col·laboratiu.

Els centres docents sostinguts amb fons públics podran sol·licitar l’obertura del seu web de centre en PortalEdu a través d’una nova cua en gvaSAI que estarà a la disposició de la direcció del centre.

Encara que deixen de ser necessaris els requisits que s’imposaven als centres per a rebre l’alta, recomanem completar la formació oferida des del Cefire d’Àmbit TIC per a procedir a l’alta. En aquest sentit, volem emfatitzar que aquesta formació es troba publicada en obert en http://cefire.edu.gva.es/course/view.php?id=22342.

Inserció d’URL de Microsoft Sharepoint (Editor visual)

https://desedu.sharepoint.com/:v:/s/DOCUMENTAR-46028041/EQuFMhmzeR1Kkjgr_riExwYBClrQWn89ZpStJtMgej4UOw?e=8MDObe&download=1

Per tal que siguen visibles en PortalEdu, ara per ara, els enllaços a fitxers compartits del sharepoint, han d'incorporar el paràmetre &download=1. S'ha implementat la funcionalitat de manera que quan apeguem o escrivim l'enllaç a un URL de sharepoint, si premem la tecla d'espai, automàticament s'afegeix aquest paràmetre.

A continuació detallem els passos a seguir per a compartir en PortalEdu documents allotjats en el nostre Sharepoint de Microsoft (imatges, vídeos) quan utilitzem l'editor visual (Beaver Builder)

Heu de tindre en compte que aquesta funcionalitat de publicació de fitxers des del Sharepoint de Microsoft està encara en fase de proves. És possible que no pugueu visualitzar determinades imatges de resolució gran o vídeos.

1-Compartir el fitxer des del sharepoint

Des del menú contextual del fitxer, fem clic sobre l'opció de Compartir

2-Obtindre l'enllaç per a compartir

Hem d'assegurar-nos que estiga habilitada l'opció que qualsevol usuari amb l'enllaç puga visualitzar el contingut. Després copiarem l'enllaç des de l'opció "Copia l'enllaç"

Sharepoint obtindre enllaç públic compartir

3-Inserir un mòdul d'imatge i apegar o escriure l'enllaç

Seleccionem el mòdul d'imatge (Foto).

Editor visual mòdul foto
Seleccionem el mòdul de Foto per a maquetar la imatge
Editor visual URL sharepoint 1
Seleccionem URL i apeguem l'URL de la imatge compartida en el sharepoint

Apeguem l'URL del fitxer compartit des del nostre Sharepoint de Microsoft.

4-Prémer la tecla espai per autocompletar l'URL del sharepoint

En prémer la tecla espai, s'autocompletarà l'URL amb el paràmetre &download=1, el qual resulta necessari per a visualitzar el fitxer inserit en PortalEdu.

Editor visual URL sharepoint amb paràmetre
En prémer la tecla espai, el nostre URL s'autocompletarà amb el paràmetre adient.

5-Guardar

Després de guardar els canvis, pot ser necessari refrescar la pàgina (polsar F5) per tal que es visualitze la imatge.

6-Inserir un mòdul de vídeo i incrustar l'enllaç

Seleccionem el mòdul de vídeo

Beaver inserir mòdul vídeo va

 

En tipus de vídeo heu de seleccionar "Incrusta"

Beaver vídeo incrusta

Ara hem d'introduir l'URL del vídeo en sharepoint amb la sintaxi següent. És molt important fer-ho així perquè funcione. Hem d'inserir un tag de video i indicar l'URL. Hem d'afegir al final de l'URL &download=1

Per exemple, si l'URL del nostre vídeo és:

https://desedu.sharepoint.com/:v:/s/DOCUMENTAR-46028041/EQuFMhmzeR1Kkjgr_riExwYBClrQWn89ZpStJtMgej4UOw?e=8MDObe

Haurem d'inserir el codi següent:

<video src="https://desedu.sharepoint.com/:v:/s/DOCUMENTAR-46028041/EQuFMhmzeR1Kkjgr_riExwYBClrQWn89ZpStJtMgej4UOw?e=8MDObe&amp;download=1" controls></video>

Beaver inserir video tag i URL sharepoint

7-Guardar

Després de guardar els canvis, pot ser necessari refrescar la pàgina (polsar F5) per tal que es visualitze el recurs.

 

Inserció d’URL de Microsoft Sharepoint (Editor estàndard)

Per tal que siguen visibles en PortalEdu, ara per ara, els enllaços a fitxers compartits del sharepoint, han d’incorporar el paràmetre &download=1. S’ha implementat la funcionalitat de manera que quan apeguem o escrivim l’enllaç a un URL de sharepoint, si premem la tecla d’espai, automàticament s’afegeix aquest paràmetre.

A continuació detallem els passos a seguir per a compartir en PortalEdu documents allotjats en el nostre Sharepoint de Microsoft (imatges, vídeos, àudios…)

Heu de tindre en compte que aquesta funcionalitat de publicació de fitxers des del Sharepoint de Microsoft està encara en fase de proves. És possible que no pugueu visualitzar determinades imatges de resolució gran o vídeos.

1-Compartir el fitxer des del sharepoint

Des del menú contextual del fitxer, fem clic sobre l’opció de Compartir

2-Obtindre l’enllaç per a compartir

Hem d’assegurar-nos que estiga habilitada l’opció que qualsevol usuari amb l’enllaç puga visualitzar el contingut. Després copiarem l’enllaç des de l’opció “Copia l’enllaç”

Sharepoint obtindre enllaç públic compartir

3-Inserir un bloc d’imatge, vídeo, àudio… i apegar o escriure l’enllaç

Imatge inserir URL

4-Prémer la tecla espai per autocompletar l’URL del sharepoint

En prémer la tecla espai, s’autocompletarà l’URL amb el paràmetre &download=1, el qual resulta necessari per a visualitzar el fitxer inserit en PortalEdu.

Imatge inserir URL Sharepoint 2

Ocultar el nom de l’autor i altres configuracions del tema

Imatge Categoria Millores

S’han habilitat les opcions del mòdul de blog del tema Generate Press, de manera que ara és possible, entre altres:

-Ocultar el nom de l’autor de les entrades en la web de centre.
-Mostrar les entrades amb l’opció de Llegir mes…
-Ajustos en les imatges destacades

En cas de voler configurar aquesta opció o continuar mostrant el nom dels autors de les pàgines, es pot fer accedint a l’opció de menú Aparença -> Personalitzar -> Format -> Blog

Aquestes opcions són configurables tant si l’entrada es mostra sola (Single) com en altres maquetacions de pàgina (Arxive).

Amagar autor

Més informació https://docs.generatepress.com/collection/blog/

Sistema de cau de PortalEdu

Imatge Categoria Millores

Per tal de millorar el rendiment i la capacitat de la plataforma s’ha incorporat un sistema de cau que allibera de càrrega al servidor de PortalEdu.

Aquest servidor emmagatzema cada pàgina que demana un usuari i després, quan un altre usuari torna a demanar la mateixa pàgina (dins dels 30 minuts següents) li la lliura sense necessitat de consultar al servidor de PortalEdu. Evidentment, aquesta funcionalitat s’aplica només a usuaris no autenticats.

A priori, podria ocórrer que si es modifica una pàgina en PortalEdu, aquest servidor cau continuara servint la pàgina antiga durant 30 minuts als usuaris no autenticats. Per tal que no es produïsca aquesta situació, les pàgines emmagatzemades pel servidor cau es poden refrescar manualment.

Ací us informem sobre com invalidar la cau o refrescar els continguts i les pàgines.

Editor de blocs Gutenberg

Imagen Categoría General

D’ara endavant, l’editor de blocs natiu de WordPress serà l’editor per defecte per als nous posts (entrades, pàgines) de tots els llocs de PortalEdu. Així, l’editor clàssic desapareix, encara que els textos redactats amb aquest editor antic es podran reprendre amb l’editor Gutenberg.

Gutenberg benvingut a l'editor de blocs

Tots els llocs que es creen a partir d’ara tindran a la seua disposició exclusivament aquest editor, per tant no podran utilitzar Beaver Builder.

Per a aquells llocs creats anteriorment i que hagen utilitzat l’editor visual (Beaver Builder), hi haurà un període de convivència d’ambdós editors (Gutenberg i Beaver) per tal de permetre a eixos llocs el manteniment d’aquests posts.
A mitjan termini es preveu eliminar de PortalEdu l’editor Beaver Builder, atés que la funcionalitat de Gutenberg com a editor visual substituirà la del Beaver i tenint en compte que la integració amb WordPress és molt millor.
Podeu trobar més informació sobre el nou editor de WordPress ací:

Gutenberg: L’Editor de blocs de WordPress

Gutenberg exemple 2 blocs

Inserció d’iframe, script i altres tags HTML

Imagen Categoría General

Per motius de seguretat, tot contingut HTML que continga etiquetes com script, iframe, !DOCTYPE html, head, body, form, etc. està bloquejat per defecte per WordPress ja que permetria la injecció de codi maliciós.

Error HTML tags

Podeu consultar els tags d’HTML admesos per WordPress ací:
https://wordpress.com/es/support/codigo/#etiquetas-html

Etiquetes HTML que no podreu incloure en les vostres entrades, pàgines ni widgets:

 • !DOCTYPE
 • body
 • embed
 • frame
 • head
 • iframe
 • form
 • input
 • object
 • textarea
 • style

En versions anteriors, l’editor visual (Beaver Builder) sí permetia l’utilització d’alguns d’aquests tags, com ara, l’iframe. Després de les darreres actualitzacions de seguretat, ja no està permés.

No obstant això, sí és possible inserir codi HTML, sempre que els tags estiguen permesos. L’editor mateix ens advertirà en cada cas.

Si, amb una versió antiga de l’editor visual, havíeu aconseguit guardar un codi HTML determinat i ara no es permet, quan intenteu editar i guardar aquest contingut, rebreu un avís que no es permet la inserció per al vostre rol d’usuari. Haureu de revisar i eliminar tots els tags d’HTML no permesos.

Enllaços amb paràmetres no permesos
Ara no es permeten enllaços que continguen diversos paràmetres (sìmbol ampersand en l’URL) en elements de Contingut Lliscant (Carrusel de Diapositives) o elements de tipus Acordió.

Exemple d’enllaç no permés:
http://cefire.edu.gva.es/sfp/index.php?seccion=edicion&id=9605555&usuario=usuari2

Inserció d’iframe

Sí és possible inserir iframes amb el shortcode corresponent, tant des de l’editor de WordPress com des de l’editor visual. Per exemple:
iframe shortcode mestreacasa

Exemple no permés:
iframe tag no permés

Exemple permés:
iframe shortcode youtube

Per tal d’inserir l’iframe des de l’editor de blocs, hem d’afegir un bloc de “Codi de substitució” i escriure dins el codi de l’iframe, com en els exemples anteriors.

Gutenberg giny codi substitució

Cal tindre en compte que no tots els llocs permeten ser embeguts i que en PortalEdu només funcionaran URLs HTTPS.

En cas que vulgueu mostrar continguts d’altres webs, una altra alternativa és que utilitzeu en el Menú de pàgines de la vostra web un element de tipus Enllaç Personalitzat.

Informació relacionada:

Formes d’inserir un vídeo de Youtube en una entrada de Portal.EDU