SECUNDÀRIA I BATXILLERAT

Pot imprimir els documents necessaris, emplenar-los i entregar-los; o pot recollir el sobre amb els documents impresos, en la Consergeria del centre. Si un document té 2 pàgines, imprimisca’l preferentment en una sola fulla, a doble cara.
No imprimisca més dels necessaris:
-Si un document té versió en valencià (-val) i en castellà (-cas), imprimisca i emplene només un d’ells.
-L’arxiu Documentacio_Matricula… és només informatiu; no és necessari imprimir-ho; en ell s’indica la documentació necessària per etapa i curs.
Recorde també:
Dades_Personals_Matricula-v_2020-val-cas.pdf només ho ha d’emplenar si és nou o nova en el centre o les seues dades personals han canviat.
-L’alumnat de Batxillerat i de Cicles Formatius (excepte FP Bàsica) ha de recollir una TAXA personalitzada en la Secretaria del centre, pagar-la en una entitat bancària i entregar-la juntament amb la resta de documents. (Aquesta TAXA concreta no es pot triar en el portal del Model 046 de la Conselleria).
-El Segur Escolar es paga a partir de 3r de l’ESO en avant i fins als 28 anys.

-Si es va a inscriure en l’AMPA del centre, imprimisca només la pàgina 2 del document.

Hay una nueva optativa en 1º de ESO, Cultura Clásica: aproximación a la Mitología. Son relatos, con historias y personajes variados e interesantes y con una gran influencia en la literatura, arte, la música y  lenguas europeas. Sin una base de conocimientos mitológicos una persona tendrá dificultades para conocer con cierta profundidad el arte y la literatura occidentales.

Sobre_Matricula_1ESO_2020

Nueva hoja de matricula

Nou full de matricula

Sobre_Matricula_3ESO_2020 Sobre_Matricula_4ESO_2020 Sobre_Matricula_1Batx_2020
Sobre_Matricula_2ESO_2020 Sobre_Matricula_3ESO-PMAR_2020 Sobre_Matricula_4ESO-PR4_2020 Sobre_Matricula_2Batx_2020