Aneu a la barra d'eines

ADMISSIÓ BATXILLERAT

Informació

  • Han de participar en el procés d'admissió de Batxillerat:

- L'alumnat del centre que ha acabat 4t d'ESO ó 2n d'un cicle mitjà (CFGM) que vulga cursar primer de Batxillerat.
- L'alumnat que vol accedir al centre per primera vegada, a cursar primer o segon de Batxillerat.

  • Podran accedir al 1r de Batxillerat en possessió de qualsevol dels títols següents:

- Graduat en ESO.
-
Títol de Tècnic després de cursar la FPGM.
-
Títol de Tècnic Esportiu després de cursar les ensenyances esportives de GM.
-
Títol de Tècnic d’Arts Plàstiques i Disseny podran accedir directament al 1r de Batxillerat de la modalitat d’Arts.

També podran accedir al 1r de Batxillerat amb estudis o títols equivalents, a efectes acadèmics, als anteriorment mencionats.

El procés d'admissió en totes les etapes educatives es farà telemàticament. Per a fer-ho cal accedir en la pàgina web que ha habilitat la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, llegir acuradament tota la informació i seguir els passos que en la mateixa s'indiquen.

RECORDEU: Admissió NO significa matriculació. Són dos actes diferents: en el primer sol·licitem plaça i, si ens la concedeixen, formalitzem la matrícula. En la matrícula hem d'aportar tot el que ens demane el centre dins dels terminis establerts. Si no es formalitza la matrícula es perd la plaça adjudicada.

• Requisit acadèmic BATXILLERAT (segons RESOLUCIÓ de 29 de març de 2021, del director general de Centres Docents):
1. Quan l'alumnat participant es desplace entre centres de la Comunitat Valenciana sostinguts amb fons públics, el centre en el que està matriculat enviarà a través de l'aplicació informàtica ITACA, la informació relativa a la promoció o compliment del requisit acadèmic al centre al qual desitge incorporar-se, dins del termini establit en els annexos d'aquesta resolució.
2. L'alumnat participant inclòs en els col·lectius que s'indiquen a continuació haurà d'aportar en el centre de primera opció i dins del termini marcat en els annexos d'aquesta resolució, l'acreditació expedida pel centre d'origen en la qual constarà, segons siga el cas, la superació dels ensenyaments que permeten l'accés a l'ensenyament sol·licitat i, en el seu cas, la nota mitjana obtinguda:

– Alumnat no matriculat durant el curs 2020-2021 en centres sostinguts amb fons públics de la Comunitat Valenciana.
– Alumnat que sol·licita plaça per a segon de Batxillerat.
– Alumnat que sol·licita plaça per a primer de Batxillerat i que durant el curs 2020-2021 no ha finalitzat un cicle de Formació  Professional de grau mitjà o no ha estat matriculat en quart de l'ESO.