ERASMUS+

Acreditació Educació Escolar Erasmus + 2021-2027
La Unió Europea concedeix la Carta d'Acreditació d'Educació Escolar a l'IES Laurona.
La carta es concedeix pel període 2021-2027.
Aquesta carta garanteix la sol·licitud de mobilitats en països de la Unió Europea de
 l'IES Laurona.