consell-escolar

Eleccions a consells escolars

Les eleccions a consells escolars se celebraran el 21 de novembre.

La Conselleria d’Educació, Cultura i Esport ha publicat en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana la convocatòria d’eleccions a consells escolars 2019. Les diferents comunitats educatives dels centres estan convocades a participar el pròxim dijous 21 de novembre en les eleccions per a la renovació i constitució dels consells escolars dels centres docents no universitaris sostinguts amb fons públics.

Aquesta convocatòria mobilitza, entre alumnat, pares i mares, professorat, personal d’atenció educativa complementària i personal administratiu i de serveis (PAS), vora 1,7 milions de valencians i valencianes implicats en l’educació en els centres educatius.

Amb el lema ‘Fem que l’educació sume en participació’ s’instal·laran urnes en 2.182 centres docents del territori valencià, ja que aquestes eleccions engloben des del segon cicle d’Educació Infantil, Primària, Educació Especial, Educació Secundària Obligatòria, Batxillerat i Formació Professional fins als ensenyaments de règim especial i educació de persones adultes, així com les escoles infantils de primer cicle de titularitat pública. Per comarques, són 756 centres docents d’Alacant, 292 de Castelló i 1.134 de València.

Aquest procés representa una oportunitat per a tota la comunitat educativa d’implicar-se i participar en la vida del centre docent, ja que el consell escolar és un òrgan de govern autònom de cada centre, elegit democràticament, amb gran capacitat de decisió.

Per això, des de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport, es vol “animar tots els i les docents, les famílies, l’alumnat, el PAS i el personal d’atenció educativa complementària a participar en el procés electoral del seu consell escolar, a intervindre com a persones elegibles i electores i a anar a votar el pròxim 21 de novembre”, tal com ha assegurat Margarida Castellano, directora general d’Innovació i Ordenació Educativa.

Castellano ha afegit que “tots els agents de la comunitat educativa són indispensables, i el seu compromís i col·laboració en la vida dels centres educatius garanteix una educació de qualitat, per això hem preparat cartelleria i díptics informatius que arribaran a tots els centres educatius”.

Els dies assenyalats del calendari electoral

El 14 d’octubre acaba el termini per a constituir les juntes electorals de centre, que són les que fixen el termini d’admissió de candidatures dels diferents sectors.

El 5 de novembre és l’últim dia en el qual es poden publicar les llistes provisionals de candidates i candidats, què seran definitives l’11 de novembre, una vegada s’esgote el termini perquè la junta electoral resolga les possibles reclamacions.

La campanya transcorrerà des de l’endemà de la publicació de la llista definitiva de les persones candidates fins a dos dies lectius abans de la data de realització de les eleccions, i en cap cas durarà menys de 5 dies lectius. El dia lectiu anterior a la realització de les eleccions serà jornada de reflexió i no podran dur-se a terme actes de propaganda electoral.

Una vegada celebrades les eleccions a consell escolar del 21 de novembre, les juntes electorals de cada centre tindran de termini fins al 29 de novembre per a proclamar els candidats electes. El període per a dur a terme les sessions constitutives dels nous o renovats consells escolars acaba el 13 de desembre.