CIUTAT SOSTENIBLE

Des de fa quasi una dècada, la cooperació intergovernamental en temes urbans entre països membres de la UE es ve centrant especialment sobre la sostenibilitat urbana. La Carta de Leipzig sobre Ciutats Europees Sostenibles és el document que recull el consens aconseguit a nivell europeu en aquest tema.

L’alumnat de 1r d’ESO de l’IES Sixto Marco ha estudiat diferents parts que ha de tindre una ciutat sostenible, per això s’ha creat una maqueta i s’han fet rutes per la ciutat en les quals s’analitzen punts forts i febles de la nostra ciutat respecte a la sostenibilitat, amb propostes de millores que farem arribar a l’Ajuntament.