MESURES DE PREVENCIÓ I HIGIENE ENFRONT DE LA COVID-19 PER A LA REALITZACIÓ DE LES PROVES D’ACCÉS A CICLES FORMATIUS DE FORMACIÓ PROFESSIONAL Juliol 2020

  • No podran accedir al centre educatiu aquelles persones amb símptomes compatibles amb COVID19, aquelles a les quals se’ls haja diagnosticat la malaltia i que no hagen finalitzat el període d’aïllament requerit o les que es troben en període de quarantena domiciliària per haver tingut contacte estret amb alguna persona amb símptomes o diagnosticada de COVID-19.
  • Per a evitar la presència de personal no imprescindible en la realització de les proves, no tindran caràcter públic i només es permetrà l’accés al recinte al nombre mínim necessari de persones: professorat, personal auxiliar i aspirants, amb la finalitat de minimitzar els riscos. Els familiars o acompanyants hauran d’esperar fora del centre fins que finalitzen les proves.
  • Higiene de mans de manera freqüent i meticulosa, durant almenys 40 segons.
  • Evitar tocar-se els ulls, el nas o la boca.
  • Amb caràcter general tots els i les aspirants portaran màscara durant la realització de les proves excepte en aquells exercicis en els quals aquesta no permeta la realització òptima d’aquest.
  • S’ha de disposar d’una separació interpersonal d’almenys 2 metres en el lloc de l’examen.
  • Es recomana no compartir material, per la qual cosa l’alumnat ha d’assegurar-se de portar tot el necessari per a la realització de les proves.
  • Es restringiran les eixides i entrades de l’aula a les imprescindibles i per torns.