Comunicat AMPA

Per a l’alumnat que va a cursar 1r de Batxillerat al curs 2021-22.

Vos informem que si esteu interessats en rebre de l’AMPA en concepte de préstec, els llibres de “Lengua castellana y Literatura” i “Students Book”, sols heu de fer un dipòsit de 20 euros ABANS DEL PROPER 10 DE JULIOL. Aquesta quantitat se vos reintegrarà a final de curs quan torneu a fer entrega dels llibres a l’AMPA.
DESPRÉS D’AQUESTA DATA NO S’ADMETRÀ CAP INGRÉS.

CAIXA POPULAR
ES27 3159 0039 0027 2857 9828
Recordeu posar en concepte NOM I COGNOM de l’alumne/a.