Convalidacions Música

Convalidacions entre els ensenyaments professionals de música i de dansa i l'educació secundària obligatòria (ESO) i el batxillerat, i l'exempció de la matèria d'educació física d'ESO i de batxillerat:

Atés que la possibilitat de convalidar estudis es fonamenta en el fet de simultaniejar estudis ordinaris amb els estudis de música o dansa, aquestes convalidacions i exempcions s'han de sol·licitar cada curs acadèmic i es regulen en la normativa següent:

  • Reial Decret 971/2007 de 13 de juliol, sobre esportistes d'alt nivell i alt rendiment.
  • Reial Decret 242/2009 de 27 de febrer, sobre convalidacions entre els ensenyaments professionals de música i de dansa i l'ESO i el batxillerat.
  • Decret 87/2015 de 5 de juny pel qual s'estableix el currículum de l'ESO i el Batxillerat a la Comunitat Valenciana.
  • Llei Orgànica 8/2013 de 9 de desembre per a la millora de la qualitat educativa (LOMQE).

Per poder fer efectives aquestes convalidacions i/o exempcions, l'alumne ha d'estar o haver estat matriculat a un dels conservatoris professionals de música i dansa de la comunitat valenciana.

Per tenir la condició d'esportista d'alt nivell, alt rendiment o d'elit, l'alumne ha de figurar a la llista publicada amb aquesta finalitat en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana (DOCV).

Documentació:

  • Document A (sol·licitud de convalidació).
  • Document B (sol·licitud d'exempció de l'educació física).
  • Certificat de Matrícula del Conservatori corresponent.
  • Certificat Acadèmic de notes del curs anterior del Conservatori corresponent.
  • Esportista d'elit de la Comunitat Valenciana (llista al DOCV).

Termini:
Podran presentar la documentació fins el 31 d'octubre del mateix curs acadèmic.

Curs

Assignatura

Assignatura amb què es convalida

1r ESO

Música

1r curs Instrument o Veu

2n ESO

Música

1r curs Instrument o Veu

3r ESO

Música

1r curs Instrument o Veu

4t ESO

Música

2n curs Instrument o Veu

1r ESO

Informàtica, Cultura Clàssica, Educació Plàstica i Visual, Iniciació a l'activitat empresarial, Segona llengua estrangera, Taller de Reforç o Taller d'Aprofundiment (opcionals)

Certificat d'Ensenyances Elementals de Música

Superació de la prova d'accés a les ensenyances professionals de Música

Superació d'una assignatura de qualsevol curs de les ensenyances professionals de Música *

2n ESO

Informàtica, Cultura Clàssica, Iniciació a l'activitat empresarial, Segona llengua estrangera, Taller de Reforç o Taller d'Aprofundiment (opcionals)

Certificat d'Ensenyances Elementals de Música

Superació de la prova d'accés a les ensenyances professionals de Música

Superació d'una assignatura de qualsevol curs de les ensenyances professionals de Música *

3r ESO

Informàtica, Tecnologia, Cultura Clàssica, Iniciació a l'activitat empresarial, Taller de Reforç, Segona llengua estrangera, Competència Comunicativa Oral primera llengua estrangera o Taller d'Aprofundiment (cursades com a específiques opcionals)

Certificat d'Ensenyances Elementals de Música

Superació de la prova d'accés a les ensenyances professionals de Música

Superació d'una assignatura de qualsevol curs de les ensenyances professionals de Música *

4t ESO

Cultura Clàssica, Biologia i Geologia, Tecnologia Cultura Científica, Economia, Física i Química, Educació Plàstica i Visual, Filosofia, Música, Iniciació a l'activitat emprenedora i empresarial, Llatí, Competència Comunicativa Oral primera llengua estrangera, Ciències Aplicades a l'activitat professional, Segona llengua  estrangera, Tecnologia de la Informació i la Comunicació (cursades com a específiques opcionals)

Certificat d'Ensenyances Elementals de Música

Superació de la prova d'accés a les ensenyances professionals de Música

Superació d'una assignatura de qualsevol curs de les ensenyances professionals de Música *

1r BATX

Anàlisi Musical I

2n curs d'Harmonia

1r BATX

Cultura Audiovisual

Cultura Audiovisual

1r BATX

Llenguatge i Pràctica Musical

3r curs d'Instrument o Veu

1r BATX

Anatomia Aplicada, Religió, Segona llengua estrangera I, Tecnologia Industrial I i Tecnologia de la Informació i la Comunicació I, Analisi Musical I, Llenguatge i Practica Musical, Cultura Científica

Una assignatura dels ensenyament professionals de Música que no haja sigut utilitzada per a cap altra convalidació. *

2n BATX

Anàlisi Musical II

1r curs d'Anàlisi o 1r curs de Fonaments de Composició

2n BATX

Història de la Música i de la Dansa

1r i 2n cursos d'Història de la Música

2n BATX

Història de la Filosofia

Una assignatura dels ensenyament professionals de Música que no haja sigut utilitzada per a cap altra convalidació. *

2n BATX

Psicologia, Anàlisi Musical II Fonaments d'Administració i Gestió, Segona llengua estrangera II, Tecnologia Industrial II o Tecnologia de la Informació i la Comunicació II

Una assignatura dels ensenyament professionals de Música que no haja sigut utilitzada per a cap altra convalidació. *

  * Cada assignatura de les ensenyances professionals de música i de dansa només podrà ser utilitzada per a una única convalidació.