Matrícula – DAW Semipresencial

INSTRUCCIONS DE MATRÍCULA

[Autoritzacions] [AMPA] [Instruccions Model 046] [Formulari DAW Semipresencial][D.Responsable Major d’Edat] [D. Responsable Menor d’Edat]

Tota la documentació s’enviarà per correu electrònic a 46001199.secret@gva.es amb l’assumpte: “Matrícula DAW Semipresencial”

La documentació requerida per tal de formalitzar la matrícula és la següent:

 • Imprés de matrícula emplenat amb MAJÚSCULES. Important: cal que proporcioneu el telèfon i el correu electrònic actualitzats per poder contactar i tenir accés a la web família. Com que aquest curs s’implanten aquest estudis al centre, sols es poden elegir mòduls de 1r curs. [Formulari DAW Semipresencial]
 • Informe de Salut de l’escolar, emplenat pel metge (Centre d’Atenció Primària). Sols per a l’alumnat, menor de 18 anys, que inicia etapa educativa (1r ESO, 1r BATXILLERAT i 1r CICLES).
 • Fotocòpia del DNI de l’alumne/a. En cas de no tenir-ne cal aportar la fotocòpia del llibre de família (full de l’alumne) o la certificació de la inscripció de naixement feta pel Registre Civil.
 • Full d’autoritzacions complimentat i signat. [Autoritzacions]
 • Declaració Responsable. [Declaració Responsable Major d’Edat] [Declaració Responsable Menor d’Edat]
 • En cas de pares, mares o representants legals dels menors separats, divorciats, amb nul·litat matrimonial o que hagen finalitzat la seua convivència, hauran d’aportar còpia de la sentència, conveni regulador o pronunciament judicial que tinga, o puga tindre, incidència en l’àmbit escolar. (Art. 4 Resolució de 14 de febrer de 2019)
 • Pagament bancari del model 046. Sols per a BATXILLERAT I CICLES. [Instruccions Model 046]
 • Justificant d’ingrés de taxa. Alumnat de 3r i 4t ESO, BATXILLERAT I CICLES, menor de 28 anys, realitzarà un ingrés únic de 1’12 € en concepte d’assegurança escolar al compte bancari del Centre. Aboneu la taxa:

CAIXA RURAL D’ALGEMESÍ

Titular: IES Sant Vicent Ferrer

Número de compte: ES43-3117-0001-9520-6114-3729

El pagament en l’entitat bancària s’ha d’efectuar per transferència o en el caixer automàtic. Cal anotar en el concepte: el nom i els cognoms de l’alumne i el curs que es matricularà.

ALUMNAT NOU: a més de la documentació anterior haurà de presentar, segons el cas:

 • Certificat de baixa del centre anterior.
 • Certificació promoció o acadèmica.
 • Fotocòpia del DNI del pare i de la mare, o tutors legals.
 • Fotocòpia de la targeta S.I.P. de l’alumne.
 • Fotocòpia del NUSS de l’alumne/a a partir de 3r ESO.