Matrícula 1r ESO

INSTRUCCIONS DE MATRÍCULA PRIMER D’ESO

CEIP Cervantes, CEIP Blasco Ibáñez

[Instruccions PDF[Autoritzacions]  [AMPA[Formulari de Matrícula]

Tota la documentació s’enviarà per correu electrònic a 46001199.secret@gva.es

La documentació requerida per tal de formalitzar la matrícula és la següent:

 • Imprés de matrícula emplenat amb MAJÚSCULES. Important: cal que proporcioneu el telèfon i el correu electrònic actualitzats per poder contactar i tenir accés a la web família. [Formulari de Matrícula]
 • Informe de Salut de l’escolar emplenat pel metge (Centre d’Atenció Primària).
 • Certificat de promoció del centre adscrit.
 • Fotocòpia del DNI de l’alumne/a si en té. En cas de no tenir-ne cal aportar la fotocòpia del llibre de família (full de l’alumne) o la certificació de la inscripció de naixement feta pel Registre Civil.
 • Fotocòpia del DNI del pare i de la mare o dels tutors legals.
 • Fotocòpia de la targeta S.I.P. de l’alumne/a.
 • Full d’autoritzacions complimentat i signat. [Autoritzacions]
 • Rebut bancari del pagament de la fiança de la taquilla, en cas de voler-ne.
 • En cas de pares, mares o representants legals dels menors separats, divorciats, amb nul·litat matrimonial o que hagen finalitzat la seua convivència, hauran d’aportar còpia de la sentència, conveni regulador o pronunciament judicial que tinga, o puga tindre, incidència en l’àmbit escolar. (Art. 4 Resolució de 14 de febrer de 2019)

MATÈRIES OPTATIVES

 • Tria 3 matèries optatives per ordre de preferència. Només se’n cursa 1.
 • Les matèries optatives: Francés segona llengua estrangera i Informàtica es poden tornar a triar durant tota l’ESO.
 • L‘ oferta d’optatives dependrà sempre de la disponibilitat del centre a impartir-les.
  • OPTATIVES 1r ESO
   • CULTURA CLÀSSICA
   • EDUCACIÓ PLÀSTICA I VISUAL
   • FRANCÉS 2na LLENGUA ESTRANGERA
   • INFORMÀTICA
   • PROJECTE INTERDISCIPLINARI (EDUCACIÓ FÍSICA)

TAQUILLES

 • Marqueu en l’imprés de matrícula en quina situació esteu, segons aquestes opcions:
 1. L’alumnat que haja tingut taquilla durant el curs i la vulga conservar.
 2. L’alumnat que haja tingut taquilla durant el curs i no la vulga conservar, haurà de sol·licitar la devolució de la fiança; per a tal efecte haurà d’omplir el full de sol·licitud que n’hi ha en secretaria; aquest haurà d’estar signat pel pare, mare o tutor i entregat junt amb la clau o claus en consergeria. La devolució es farà efectiva una vegada comprovat que la taquilla es troba en condicions.
 3. L’alumnat nou i el que no haja tingut taquilla i vulga sol·licitar-ne una, farà un ingrés de 10 €, en concepte de fiança, al número de compte de l’institut (ES43-3117-0001-9520-6114-3729). És molt important anotar el nom i cognoms de l’alumne i anotar Taquilla en el concepte.