Reglament de Règim Intern

El Consell Escolar de l’I.E.S. Sant Vicent Ferrer, d’Algemesí, reunit el dia 2 de juliol de 2001, aprovà per unanimitat aquest reglament.

PREÀMBUL
Aquest Reglament pretén ser el conjunt de principis i normes que regulen les relacions humanes de tots els membres de la comunitat escolar. Considerem les normes de convivència com un instrument per tal de potenciar una educació integral, dins d’un concepte de llibertat, responsabilitat, autonomia i participació. Entenem que la nostra funció educativa va més enllà del que seria considerar aquest Reglament com un simple codi de sancions a aplicar. Manifestem la nostra voluntat de fer una tasca preventiva encaminada a la formació d’un model de persona lliure, que tindrà una projecció mitjançant l’exercici de la solidaritat i el respecte a la resta de persones i instal·lacions del centre. D’acord amb el que disposa el Decret 246/1991 de 23 de desembre. el Consell Escolar de l’IES Sant Vicent Ferrer d’Algemesí, ha elaborat el present Reglament, el qual instrumenta la participació de tots els sectors socials: professorat, alumnat, pares, mares i personal no docent, implicats en la vida del centre.

CAPÍTOL 1
PRINCIPIS GENERALS I OBJECTIUS EDUCATIUS DEL CENTRE

Article 1
1.- L’IES Sant Vicent Ferrer és una institució educativa i un servei públic, el qual realitza la seua gestió democràticament, garantint la participació de tots els seus components: professorat, pares, mares, alumnat i personal no docent.

2.- Tots els membres hauran de compartir la responsabilitat i la iniciativa per al bon funcionament del centre, cadascú en el seu àmbit de competències, delimitant els òrgans i les seues funcions.

3.- Els objectius educatius d’aquest RRI es concreten amb la finalitat primordial del correcte desenvolupament de les activitats acadèmiques, el respecte mutu a tots els membres de la comunitat educativa i l’ús adequat de les dependències del centre.

4.- Es tracta d’un instrument pedagògic i per tant subordinat als objectius educatius definits en el PEC i no un instrument pensat per a mantenir exclusivament l’ordre.

CAPÍTOL 2
REGULACIÓ DE LA CONVIVÈNCIA, DE L’ÚS I DE LA CONSERVACIÓ DE L’ESPAI PROPI I DELS ESPAIS COMPARTITS
És deure fonamental de tots els que constitueixen la comunitat escolar crear activament un clima de convivència i eficàcia educativa, on, amb un màxim de llibertat i sense coacció, predomine la responsabilitat individual i el compromís mutu de respectar els drets dels altres. Per aquest motiu, serà preocupació de tots els membres de la comunitat resoldre els problemes de disciplina en un ambient de diàleg i debat, procurant arribar-hi a solucions que facen innecessàries les sancions.
Tots els integrants de la comunitat escolar: professorat, pares, mares, alumnat i personal no docent, han de ser correctament informats de les normes de conducta i de la forma correcta de comportar-se en cada lloc i situació, i els professors i pares procuraran que els alumnes hi participen, comprenguen i assumisquen aquesta normativa de la convivència, comprometent -se a complir-la i a millorar-la.

Article 3
DISPOSICIONS GENERALS
3.1.- LA CONSERVACIÓ DEL MATERIAL I LA NETEJA DELS LOCALS COM A OBLIGACIÓ COL.LECTIVA.
3.1.1.- NETEJA DE L’AULA I D’ALTRES DEPENDÈNCIES.
La neteja del centre corre a càrrec del personal de neteja, tanmateix els alumnes hauran de col·laborar al manteniment de l’estat de neteja de l’aula i de les altres dependències (passadís, pati, …).
3.1.2. PRINCIPI GENERAL DE RESPONSABILITAT DE DESPERFECTES.
Els desperfectes produïts per l’ús continu i normal dels locals i les instal·lacions, correran a càrrec del centre, així com l’ocasionat per un accident involuntari. Els desperfectes produïts de forma voluntària, hauran de ser restituïts per l’infractor/a, a més a més es valorarà la intencionalitat i el risc ocasional per a la resta de la comunitat, i si són subjectes d’infracció lleu, greu o molt greu.
3.2.- EL PROFESSORAT DE GUÀRDIA: TASQUES I FUNCIONS.
A més a més de les competències i funcions explicitades en la Resolució de 29-06-2000, el professorat de guàrdia tindrà assignades les següents tasques:
– Atendre l’alumnat de les classes del professorat absent (seguint el criteri d’atenció a l’alumnat de menor a major edat).
– Fer-se càrrec de l’alumnat malalt/lesionat, i/o
– Acompanyar-lo al Centre de Salut
– Posar-se en contacte amb la família
– En funció de la gravetat, comunicant la incidència a l’equip directiu.
– El professorat que te guàrdia durant el descans ha d’evitar que l’alumnat es quede en l’aula. Però si per circumstàncies climatològiques, l’alumnat no poguera eixir al pati, els alumnes romandran a l’aula o al passadís corresponent a la seua planta.
3.3.- FUNCIONS I NORMES DEL PROFESSORAT ACOMPANYANT DE L’ALUMNAT EN UNA ACTIVITAT EXTRAESCOLAR FORA DEL CENTRE:
La realització d’una activitat extraescolar, ha d’estar aprovada pel Consell Escolar. La planificació de les activitats s’adequaran a la normativa específica aprovada pel Departament d’activitats extraescolars. Entenem les activitats extraescolar com una continuació de la pràctica docent que ultra passa les parets del centre amb una finalitat educativa, es per això que les funcions seran les que aquest reglament contempla per als membres de la comunitat educativa.
3.4.- ACCÉS DE PERSONES ESTRANYES AL CENTRE
En horari lectiu, no podrà entrar ninguna persona aliena al centre que no compte amb l’autorització expressa d’algun membre de l’equip directiu.
43.5.- CRITERIS SOBRE LA UTILITZACIÓ DELS TAULONS D’ANUNCIS.
L’IES disposarà en la sala de professorat del suficient espai per a exposar: calendari escolar, notificacions de sindicats, parts de faltes del professorat, relació de guàrdies, informació del DOGV i de la Direcció Territorial d’educació, informació del CEFIRE, horaris del professorat, convocatòries de cursos de formació,… A l’entrada de l’IES hi haurà taulons on es puga posar tota la informació d’interès per a l’alumnat: cursos, convocatòries de beques i ajudes, campaments, concursos, … Tots els cartells seran revisats quinzenalment.
3.6.- UBICACIÓ DE L’ALUMNAT DURANT LES HORES D’ESPLAI. PROHIBICIÓ D’EIXIR DEL RECINTE ESCOLAR
L’alumnat del centre romandrà al pati de l’institut durant tot el temps i tots els dies, a excepció dels dies de pluja. No es podrà eixir del recinte escolar durant l’horari lectiu i de forma particular durant l’horari d’esplai L’alumnat sols podrà eixir del centre amb els seues pares o tutors o amb autorització expressa i signada tant pels seus pares i a més per algun membre de l’equip directiu.
3.7.- NORMES SOBRE L’ÚS DEL TELÈFON.
El centre disposarà d’un equip de monedes al que podran accedir tots els membres de la comunitat escolar.
3.8.- PUNTUALITAT I ASSISTÈNCIA A CLASSE.
És un deure fonamental de l’alumne tant l’assistència a classe com la participació en les activitats educatives. La falta de puntualitat, tant del professor com del alumnes, reporta un perjudici als altres, produint-se una pèrdua de temps així com un trencament de l’atenció de la classe si aquesta ja ha començat. La falta d’assistència a classe no justificada produeix un perjudici a l’alumne que no ha estat present per desconèixer la matèria impartida. També cal que donar la importància deguda al retards injustificats al començament de les classes o entre classe i classe que incideixen negativament en la impartició de les mateixes.
3.8.1..- FALTES D’ASSISTÈNCIA A CLASSE DEL L’ALUMNAT.
Les faltes de l’alumnat hauran de ser degudament justificades. Tenen el caràcter de faltes justificables, aquelles que han estat causades per motius mèdics, familiars o per causes majors que impedisquen l’assistència a classe. Les faltes d’assistència seran controlares i registrades pels professors respectius, passant-les quinzenalment al registre general de classe. Les faltes, controlades pel tutor/a seran remeses a les famílies amb una periodicitat quinzenal. Aquesta notificació serà tornada al tutor/a desprès d’haver-les signades els pares/mares. A criteri del/de la professor/a es podrà fer un part d’incidències. La falta de puntualitat dels alumnes en el moment d’entrar a classe tindrà valor acumulatiu i es considerarà a tots els efectes com una falta d’assistència completa l’acumulació de tres faltes de puntualitat.
53.8.2.- FALTA D’ASSISTÈNCIA A CLASSE DELS PROFESSORS/ES
Es consideraran injustificades les faltes d’assistència a una a varies sessions o dies en què no haja mediat una sol·licitud escrita o oral per part del professorat. El professor de guàrdia, informarà a la caporalia d’estudis de la falta d’assistència d’un professor. El parts de faltes es remetran mensualment la Serveis Territorials.
3.8.3.- PROCEDIMENT A SEGUIR AMB ELS ALUMNES EN CAS DE FALTA D’ASSISTÈNCIA D’UN PROFESSOR/A.
Els alumnes en cas de falta d’un professor, romandran en la seua classe. Seran atesos per un professor de guàrdia, realitzant les activitats que en cada cas es consideren oportunes.
3.9.- NORMES A SEGUIR EN EL SUPÒSIT D’EVACUACIÓ
El centre aplicarà les directrius que marca la Conselleria d’Educació relatives a l’elaboració i adequació del pla d’evacuació. Es realitzarà un simulacre d’evacuació, al menys cada dos cursos. S’explicarà el contingut i el procediment a seguir cada curs als nous membres de la comunitat escolar.
3.10.- NORMES SOBRE FUMAR.
S’adopta el compromís de ser escrupulosos en el compliment del que estableix el R.D. 192/1988, que prohibeix fumar, fins i tot el cigarret electrònic, en el recinte escolar.

Article 4
L’AULA
És un lloc de treball i convivència. Per aquesta raó, hem de respectar els temps dels altres, aprendre a escoltar, respectar el silenci dels companys, deixar el material ordenat en el seu lloc, col·laborar, dedicar-se al treball i responsabilitzar-se cadascú de sí mateix sense que el vigilen.
INVENTARI D’AULA.
Durant el curs la Secretaria de l’IES realitzarà controls periòdics dels materials dipositats en cada aula. El professor-tutor haurà de prendre nota dels desperfectes o de la desaparició dels material de l’aula i notificar-ho a Secretaria.

Article 5
LA BIBLIOTECA
1.- És un lloc de treball, estudi i lectura. Hi hem de guardar silenci, entrar i eixir ordenadament i alçar-nos el mínim de vegades possibles, sense fer soroll, tenir cura dels llibres i no menjar mentre hi som dins d’aquest lloc. Al finalitzar la nostra estada en la biblioteca, hem de deixar les taules i cadires ordenades, així com els llibres i material que hem utilitzat. La biblioteca i sala s’abastirà amb llibres i material audiovisual comprats per diferents fonts: pressupost del centre, dotació de la Conselleria, etc. És tractarà d’ampliar progressivament la dotació de llibres en valencià.
2.- Correspon al professor responsable d’aquest servei:
• Planificar el seu funcionament.
• Controlar, mitjançant el registres adients, l’entrada i préstecs de llibres i recursos.
• Elaborar el pressupost de compra de llibres, així com la compra o reparació dels aparells audiovisuals, analitzant les peticions de professors, pares i alumnes.
• Proposar al claustre els períodes de lectura en que la Biblioteca estarà oberta als alumnes.
• Mantenir actualitzat l’inventari d’aquest servei.

Article 6
AULA DE MÚSICA
1.- El/la professor/a responsable de l’aula de música serà el/la professor/a adscrit per aquesta especialitat.
2.- Correspon al professor/a responsable de l’aula de música:
• Proposar al Cap d’estudis l’horari d’utilització de l’aula.
• Coordinar la realització d’activitats musicals.
• Controlar el material i els instruments existents.
• Elaborar el pressupost de compra de material.
• Mantenir actualitzat l’inventari de l’aula.

Article 7
GIMNÀS, PISTES ESPORTIVES I ESPORTS
1.- Serà responsable el cap de departament d’Educació Física.
2.- Li correspon:
• Planificar les activitats esportives interescolars i informar els alumnes participants en aquestes activitats.
• Controlar la utilització del material esportiu.
• Fomentar la participació de l’alumnat en la pràctica de l’esport.
• Representar al Centre davant d’organismes i entitats relacionades amb activitats esportives i de competició.
• Planificar l’assistència de l’alumnat a l’Olimpíada Escolar Municipal.
• Mantenir actualitzat l’inventari del material esportiu.
• Revisar el material esportiu i demanar la seua posada a punt, quan corresponga.
• Elaborar el pressupost de compra de material.

Article 8
ELS LAVABOS
És responsabilitat del personal de neteja mantenir en les degudes condicions higièniques els lavabos, així com les dutxes, vestidors i totes les altres dependències del Centre. És responsabilitat de l’alumnat el bon ús dels lavabos.

Article 9
SALA DE PROFESSORAT
1.- Serà el lloc habitual de reunions tant per al professorat del Centre com per als membres que integren el Consell Escolar.
2.- S’evitarà la presencia d’altres membres de la comunitat educativa que poden ser atesos en altres dependències en l’horari escolar.
3.- S’evitarà l’acumulació de material innecessari. Hi haurà una neteja trimestral.

Article 10
LABORATORIS DE CIÈNCIES I DE FÍSICA I QUÍMICA.
1.- Els professors responsables seran el caps des departaments respectius.
2.- Correspon als professors responsables:
• Proposar al cap d’estudis l’horari d’utilització.
• Coordinar la realització de pràctiques i experiències
• Controlar el material existent
• Elaborar el pressupost de compra de material.
• Mantenir actualitzat l’inventari.
3.- Establir i fer complir les normes bàsiques de funcionament.

Article 11
L’AULA DE TECNOLOGIA.
1.- El responsable serà el cap de departament
2.- Correspon a l’encarregat de l’aula:
• Proposar al cap d’estudis l’horari d’utilització
• Controlar el material existent
• Elaborar el pressupost de compra de material, ferramentes i maquinaria necessaris.
• Mantenir actualitzat l’inventari de l’aula.

Article 12
AULA D’INFORMÀTICA
1.-El responsable serà el professor adscrit a l’àrea d’informàtica
2.- Correspon al professor responsable
• Planificar el seu funcionament.
• Revisar la utilització correcta del material de l’aula.
• Elaborar el pressupost i proposar la compra de material
• Elaborar l’inventari i mantenir-lo actualitzat
• Coordinar les activitats a realitzar en l’aula tant pels alumnes com pels professors/es , o pares/mares.
• Revisar anualment tant els ordinadors com les instal·lacions.

Article 13
EL MATERIAL I LES INSTAL·LACIONS
Són per a ús comú de tots. Així doncs, tots els membres de la Comunitat Escolar procuraran:
• Que el material no es trenque i es trobe sempre al seu lloc després d’utilitzar-lo.
• Mantenir el centre net i utilitzar les papereres.
• Utilitzar els contenidors de cartró i de piles
• Tenir cura i conservar el material esportiu.
• No utilitzar l’aigua de les fons, lavabos i dutxes per a altra funció que no siga la seua pròpia.
• Abstenir-se d’utilitzar les portes, porteries i postes per balancejar-se
En general, tot el material i les instal·lacions haurà de ser utilitzat per a la seua funció i finalitat específica.

Article 14
EL PATI
És el lloc d’esbargiment i de realització d’activitats esportives i dirigides a l’aire lliure de caràcter intern en que són d’aplicació les normes de convivència. Específicament, per ser lloc d’afluència massiva d’alumnat, la permanència al pati s’organitzarà d’acord amb la següent normativa:
1.- El temps d’esplai és horari docent la qual cosa implica la presència dels professors/es de guàrdia.
2.- Seran funcions dels professors que estiguen de vigilància de pati actuant per delegació dels tutors:
• Evitar que els jocs de l’alumnat puguen representar un perill per ells o per els seus companys.
• Mantenir net el pati
• Evitar l’entrada d’alumnat a les aules i passadissos durant el temps d’esplai.
• Evitar que cap alumne puga eixir del recinte escolar, sota cap pretext, en temps d’esplai.
• Motivar l’alumnat per a que respecte les zones i les instal·lacions esportives.
• Informar i corregir si s’escau qualsevol deficiència al pati que pogués representar perill per a l’alumnat.

Article 15
EL SALÓ D’ACTES
A hores d’ara es un espai didàctic d’ús polivalent: exàmens, projeccions, xerrades, reunions de grans grups,…
Com una dependència més del centre cal respectar les normes generals relatives a la neteja, ordre, prohibició d’entrar menjar, … La responsabilitat de la conservació del Saló d’Actes correspon al/a la professor/a que està fent ús d’ell. No pot entrar cap alumne/a sense professor/a.

Article 16
ENTRADES I EIXIDES
Les entrades i eixides de les aules , així com d’altres espais (gimnàs, taller, etc.) hauran de ser organitzades i controlades pel professorat. En aquest sentit cal tenir en compte:
• Transitar pels passadissos sense produir sorolls, crits i carreres per evitar les molèsties als qui s’hi troben treballant a les aules.
• Tot l’alumnat haurà d’estar sempre on s’hi trobe el seu grup de companys i el professor/a que estiga dirigint l’activitat.
• Els tutors o els responsables d’àrea o aquells professors o professores que estigueren dirigint l’activitat corresponent seran els responsables del compliment d’aquestes normes tan per ells com per part de l’alumnat.

Article 17
EL BAR
Es un lloc d’esbargiment dels membres de la comunitat educativa. Es un servei que romandrà obert en horari extraescolar del mig dia, possibilitant l’estança tant de l’alumnat dels pobles del veïnat, com dels que tenen exàmens per la vesprada. El seu funcionament estarà d’acord amb les directrius que la Conselleria estableix per a aquest tipus d’activitats (fonamentals en els termes relatius a la prohibició de venda de tabac i alcohol i jocs d’atzar). No es podrà entrar a la cantina entre classes (especialment quan l’alumnat vaja a les assignatures de Música, Tecnologia i Educació Física). Quan falte algun professor l’alumnat no podrà baixar ni romandre a la cantina.

Article 18
SERVEI DE CONSERGERIA
Les funcions a càrrec dels conserges seran les següents:
• La permanència en el centre de treball durant l’horari laboral, exercint la vigilància de l’edifici, instal·lacions annexes serveis i pertinències del centre.
• Detectar les deficiències i avaries que es puguen produir en els serveis de l’edifici realitzant les xicotetes i elementals reparacions i informant de les restants al secretari del centre.
•Tenir cura de l’edifici i procurant que les seues instal·lacions es conserven en perfectes condicions de neteja i decor.
• Obrir i tancar les portes del centre a les hores indicades, controlant l’entrada i estada al centre dels visitants. S’especificarà públicament els horaris d’obertura i tancament del centre.
• No permetre la utilització de les dependències del centre sense autorització del Director.
• Atendre les demandes de la Direcció i del professorat, així com realitzar les comandes que se li facen, sempre que estiguen relacionades directament amb les competències i funcions dels subalterns.
• Encendre i apagar la calefacció
• Totes les atribuïdes al cos de subalterns pel Reglament General de l’Administració Civil de l’Estat.
• Pel que fa a l’activitat específica de reprografia i per evitar acumulacions es procurarà presentar els encàrrecs amb suficient antelació.

Article 19
LA SECRETARIA
Desenvoluparà les tasques contemplades en la legislació vigent. L’alumnat serà atès en la secretaria fora de l’horari de les classes lectives, (abans i desprès de l’activitat docent, hora d’esplai,…) L’hora d’atenció a la resta de la comunitat educativa serà de 9 a 14 hores de dilluns a divendres.

Article 20
ASCENSOR
És un servei que té una funció orientada a possibilitar l’accés i superar les barreres arquitectòniques del recinte escolar als membres de la comunitat escolar amb alguna deficiència física permanent o transitòria (traumatismes, distensions, …) La seua utilització serà individual per a la persona o persones autoritzades, i serà autoritzada per algun membre de l’equip directiu. L’alumnat/professorat dispondrà de la corresponent clau d’accés mentre dure la seua situació, responsabilitzant-se de l’ús correcte, així com de la seua devolució.

CAPITOL 3
DRETS I DEURES DE L’ALUMNAT
El Reglament de Règim Intern s’observa, no com un codi de sancions sinó com la concreció dels principis i dels objectius del Centre, oferint un servei escolar per a la formació d’un model de persona lliure que ha assimilat la seua pròpia escala de valors i la projecta mitjançant l’exercici de la solidaritat i del respecte a les altres persones, a les instal·lacions del Centre en particular i als bens col·lectius socials, culturals, i medi-ambientals en general.

Article 21
1.- Els alumnes tenen dret a rebre una formació que els permeta aconseguir el ple desenvolupament de la seua personalitat. A aquest objectiu s’encaminarà sempre la Programació General del Centre.
2.- La formació dels escolars haurà d’incloure:
• La formació en el respecte dels drets i llibertats fonamentals i l’exercici de la tolerància i de la llibertat dins dels principis democràtics de la convivència.
• L’adquisició d’hàbits intel·lectuals i tècniques de treball i també de coneixements científics, tècnics, humanístics, històrics i estètics.
• La formació universal de la persona i el coneixement del seu entorn social i cultural immediat i, en especial, de la llengua, la història, la geografia, la cultura i la realitat del País Valencià.
• La formació en el respecte a la pluralitat lingüística i cultural d’aquesta comunitat, de conformitat amb el que estableix la Llei d’ús i Ensenyament del Valencià.
• La formació religiosa i moral que estiga d’acord amb les seues conviccions.
• La capacitació per a l’exercici de les activitats professionals i intel·lectuals.
• La formació per a la Pau, la cooperació i la solidaritat entre els pobles.
• El desenvolupament harmònic de l’afectivitat, de l’autonomia personal i de la capacitat de relació amb la resta de persones.
• L’educació que assegure la protecció de la salut i el desenvolupament de les capacitats físiques.
• La participació en la millora de la qualitat de l’ensenyament.
3.- L’organització del treball dins de la jornada escolar s’haurà d’ajustar a l’edat escolar per tal de permetre el ple desenvolupament de la seua personalitat.

Article 22
1.- Els alumnes tenen dret a una valoració objectiva del seu treball, per la qual cosa han de ser informats dels criteris d’avaluació i les proves a què seran sotmesos, d’acord amb els objectius i continguts de l’ensenyament en cada curs o període d’avaluació.
2.- L’alumnat, o els seus pares o tutors, tenen dret a sol·licitar aclariment per part dels professors pel que fa a les qualificacions d’activitats acadèmiques o d’avaluacions parcials o de finals de cada curs.
3.- L’alumnat o els seus representats legals tenen dret a reclamar contra les qualificacions de les esmentades avaluacions, en els termes previstos en la legislació vigent.

Article 23
Els/les alumnes tenen dret perquè se’ls respecten la llibertat de consciència i les seues conviccions ideològiques, i també la seua intimitat pel que fa a aquelles creences o conviccions. L’exercici d’aquest dret es garantirà mitjançant:
a) L’elecció, per part de l’alumnat o dels seus pares o tutors, de la formació religiosa i moral que siga d’acord amb les seues creences o conviccions.
b) El foment de la capacitat i actitud crítica dels alumnes, que els possibilite la realització d’opcions de consciència en llibertat.
c) La implantació d’un ensenyament basat en criteris objectius i exclòs de tota manipulació propagandística o ideològica de l’alumnat, sense perjudici de la llibertat d’expressió, que s’exercirà en els termes previstos en l’ordenament jurídic.

Article 24
1.-L’alumnat té dret al respecte de la seua integritat física i moral, i de la seua integritat personal.
2.-L’alumnat té dret a desenvolupar la seua activitat acadèmica en les adequades condicions de seguretat i higiene.
3.-Els centres docents estan obligats a mantenir la reserva de tota aquella informació pel que fa a les circumstàncies personals i familiars de l’alumne. Quan aquestes circumstàncies ho requeresquen, els directors dels centres lliuraran la informació a l’òrgan competent.

Article 25
1.-L’alumnat té dret a participar en la vida i en el funcionament dels centres docents escolars, tant en l’activitat escolar com en la seua gestió en els termes previstos en la Llei Orgànica 8/1.985, de 3 de Juliol, regulador del Dret a l’Educació i normes complementàries.
2.-L’organització de la jornada escolar es farà tenint en compte, entre altres aspectes, les propostes i els interessos de l’alumnat. L’alumnat podrà fer propostes pel que fa a aquest tema per mitjà dels seus representants en el Consell Escolar.

Article 26
L’alumnat té dret a gaudir d’una orientació escolar i professional, que n’assegure la llibertat de decisió d’acord amb les seues aptituds, coneixements i capacitats. L’alumnat també té dret al coneixement del món del treball i a adquirir la preparació necessària per tal d’inserir-s’hi, per a la qual cosa el Centre inclourà en la seua programació general les corresponents visites, contactes o activitats formatives pel que fa a empreses, públiques o privades.
2.- El servei de tutoria escolar, a nivell individual i de grup, és per al Centre un instrument obligatori de garantia d’aquest dret. De manera especial, hom procurarà l’orientació escolar i professional de l’alumnat amb dificultats físiques, psíquiques o amb mancances socials o culturals.

Article 27
1.- L’alumnat tindrà dret a rebre les ajudes necessàries per a compensar possibles mancances de tipus familiar, econòmic i socio-cultural, de manera que es promourà el seu dret a l’accés als distints nivells educatius en un marc d’igualtat d’oportunitats.

2.- El Centre podrà mantenir relacions amb altres serveis públics i comunitaris a fi d’atendre les necessitats de l’alumnat, especialment pel que fa a l’alumnat desfavorit socio-culturalment i econòmica.

Article 28
En els casos d’accident o malaltia prolongada, l’alumnat que curse estudis obligatoris tindrà dret a l’ajuda que calga i a la orientació escolar que pertoque, el material didàctic i l’orientació necessària per part del professorat perquè l’accident o la malaltia no supose detriment del seu rendiment escolar.

Article 29
Tots els membres de la comunitat educativa estan obligats a respectar els drets que s’estableixen en aquest reglament, d’acord amb el decret 246/1991 sobre drets i deures dels alumnes.

Article 30
1.- Els actes que tindran lloc en l’àmbit del Centre que no respecten els drets de l’alumnat o suposen l’establiment d’impediments per a l’exercici d’aquests per part de la resta de membres de la comunitat educativa, podran ser objecte de denúncia per part de l’alumnat o pels pares o tutors davant la Direcció del Centre.
2.- La Direcció, amb l’audiència prèvia de les persones interessades i, si s’escau, la consulta al Consell Escolar del Centre, adoptarà les mesures que calguen segons el que disposa la legislació vigent.
3.- No obstant això, la denúncia podrà ser formulada davant els Serveis Territorials de Cultura i Educació.

Article 31
L’estudi constitueix un deure bàsic de l’alumnat. Aquest deure queda reflectit en les obligacions següents:
a) Assistir a classe i participar en les activitats, la finalitat de les quals és desenvolupar els plans d’estudis.
b) Respectar els horaris aprovats per tal de dur a terme les activitats del Centre.
c) Seguir les orientacions del professorat pel que fa al seu aprenentatge.
d) Respectar l’exercici del dret a l’estudi dels companys i companyes.

Article 32
L’alumnat té el deure de respectar l’exercici dels drets i les llibertats dels membres de la comunitat educativa, cosa que es concreta en les obligacions següents:
a) Respectar la llibertat de consciència i les conviccions religioses, ideològiques, ètiques o morals, així com la integritat i intimitat de tots els membres de la comunitat educativa.
b) No discriminar cap membre de la comunitat educativa per raó de naixement, raça, sexe o qualsevol altra circumstància personal o social.
c) Respectar el caràcter propi del Centre, si n’hi ha, d ́acord amb la legislació vigent.
d) Respectar i utilitzar correctament els béns mobles i les instal·lacions del Centre.
e) Respectar el Reglament de Règim Interior del Centre.
f) Participar i col·laborar activament, junt a la resta dels membres de la comunitat educativa, per tal d’aconseguir el millor desplegament de l’ensenyament, de l’orientació i de la convivència en el Centre.

INFRACCIONS, FALTES, I SANCIONS
Article 33
1.- L’alumnat no podrà ser sancionat per conductes no regulades en aquest reglament o en legislació d’ordre superior.
2.- L’alumnat no podrà ser privat del seu dret a l’escolaritat.
3.- En cap cas podran imposar-se sancions que atempten contra la integritat física i la dignitat personal de l’alumnat ni ser exclosos de l’aula.
4.- Les sancions s’imposaran de manera proporcionada amb la falta comesa, tenint com a objectiu el manteniment i la millora del procés educatiu, i es tindran en compte les circumstàncies personals, familiars i socials de l’alumnat a l’hora de decidir la incoació d’expedient, practicar-ne la instrucció i graduar la sanció corresponent.

Article 34
1.- Correspon al Consell Escolar del Centre vetllar perquè l’activitat acadèmica es faça en l’ambient idoni a fi que l’alumnat obtinga la formació adequada que li permeta aconseguir el desenvolupament ple de la seua personalitat. Amb aquesta finalitat la Direcció informarà el Consell Escolar, puntualment, de qualsevol situació que distorsione la convivència normal del Centre.
2.- El Consell Escolar vetllarà pel compliment efectiu de les sancions segons que preveu aquest Reglament.

Article 35
1.- Els membres de la comunitat educativa, i el professorat en particular, posaran especial esment en la prevenció de les actuacions disciplinàries, deixant de banda els comportaments insolidaris, agressius i antisocials, a través del contacte i de la cooperació constant amb els pares o representats legals de l’alumnat afectat.
2.- Si s’observaren conductes irregulars que, al parer del professorat, pogueren tenir com a origen l’existència de determinades mancances socials o culturals, s’elaborarà un informe psico-socio-familiar que s’hi custodiarà amb les garanties de confidencialitat i reserva previstes en el decret 246/1991 del Consell de la Generalitat Valenciana.

Article 36
Les conductes irregulars de l’alumnat es desglossen en: infraccions simples, faltes lleus, faltes greus, faltes molt greus. Correspondrà sancionar la comissió de faltes greus i molt greus al Consell Escolar del Centre, les lleus al Director o Cap d’estudis i les infraccions simples al professorat tutor de l’alumnat.

Article 37
1.- Es consideren infraccions simples les conductes que, per interferir en el desenvolupament normal de l’activitat escolar, han de ser corregides i esmenades però no revesteixen la suficient gravetat per a ser qualificades com a faltes.
2.- Són faltes lleus:
a) Qualsevol acte injustificat que altere lleugerament el normal desenvolupament de l’activitat escolar.
b) Els retards injustificats sempre que no siguen reiteratius.
c) Les absències injustificades sempre que no siguen reiteratives.
d) La lleu deterioració, per ús indegut, de dependències i material del Centre, així com el propi material i el dels companys.
e) Els actes d’indisciplina, falta de respecte, injuria i ofensa no greus que es puguen produir contra qualsevol membre de la comunitat educativa.
f) Les agressions físiques entre alumnes que no tindran suficient entitat per a ser qualificades com a greus.
Caldrà tenir en compte, especialment, les circumstàncies d’edat, lloc i context en que es duguen a terme.
3.- Són actes greus:
a) Els actes d’indisciplina, ofensa i injuria greus contra els membres de la comunitat educativa.
b) L’agressió física greu contra qualsevol membre de la comunitat educativa.
c) Causar, per ús indegut, danys greus en els locals, els materials i els documents del Centre, o en els objectes que pertanyen als altres membres de la comunitat educativa.
d) Els actes injustificats que pertorben greument la vi da acadèmica.
e) Les actuacions irregulars encaminades a obtenir resultats superiors als merescuts en les proves d’avaluació.
f) La sostracció de bens i objectes dels demés membres de la comunitat escolar: professors, companys i material d’ús comú, esportiu o de qualsevol altre ús.
g) Les introducció i el consum de substàncies nocives en el Centre: tabac, alcohol, i qualsevol altra.
4.- Són faltes molt greus:
a) Els actes d’indisciplina, injuria i ofensa molt greus contra els membres de la comunitat escolar.
b) L’agressió física molt greu contra qualsevol membre de la comunitat educativa.
c) La sostracció, ocultació i falsificació de documents acadèmics.
d) La incitació a actuacions greument perjudicials contra la salut i la integritat personal dels membres de la comunitat educativa.
e) Causar intencionadament danys molt greus en els locals, materials i documents del Centre o en els objectes que pertanyen als altres membres de la comunitat escolar.

Article 38
La comissió de la falta fora del recinte escolar, no serà inconvenient per a l’aplicació d’aquest decret quan s’hi efectuen durant el desplegament de les activitats extra-escolars programades pel Centre. De la mateixa manera s’hi aplicarà sempre que es constate l’existència d’una relació causa-efecte amb l’activitat escolar.

Article 39
L’alumne no podrà ser sancionat per conductes no regulades en aquesta norma.

Article 40
L’alumnat no podrà ser privat de l’exercici del dret a l’educació, com és el cas d’ensenyament obligatori, del seu dret a l’escolaritat.

Article 41
Cometre les infraccions i faltes a que fan referència els articles anteriors implica les sancions següents:
1.- Per infraccions simples, la correcció d’aquestes conductes, segons la naturalesa, gravetat i reiteració dels fets, mitjançant la utilització dels mètodes oportuns que tendiran a la integració de l’alumne/a en la normal convivència.
2.- Per faltes lleus:
a) Amonestació privada.
b) Amonestació escrita. En aquest cas, la amonestació es comunicarà els pares o tutors.
3.- Per faltes greus:
a) Amonestació amb advertiment, en el qual s’inclourà un informe detallat del professor o la professora de la matèria o del tutor/a.
b) Suspensió del dret d’assistència al Centre o a determinades classes per un període inferior a set dies de classe, sense que això implique una pèrdua d’avaluació i sense perjudici que això comporte la realització de determinades activitats o tasques en el domicili de l’alumne/a, sota la supervisió del professor/a o del tutor/a.
4.- Per faltes molt greus:
a) Pèrdua del dret a l’avaluació contínua. L’alumne/a se sotmetrà a les proves finals que s’establiran a aquest efecte.
b) Privació del dret d’assistència al Centre o a determinades classes durant un període de set dies a un mes, sense perjudici que això comporte la realització de determinades tasques acadèmiques en el domicili del alumne/a, sota la supervisió del professor de la matèria o del tutor/a.
c) La inhabilitació per a cursar estudis en el Centre durant el temps que reste per a la finalització del curs escolar.
d) Inhabilitació definitiva per a cursar estudis en el Centre.
En el casos d’inhabilitació per a cursar estudis en el Centre, s’instarà l’administració educativa per a que facilite a l’alumne/a sancionat/da un altre lloc en un altre centre docent. En cap cas, la sanció d’inhabilitació o pèrdua de les avaluacions implicarà l’eliminació del dret a concórrer als exàmens d’avaluacions finals.

Article 42
Es consideraran circumstàncies atenuants:
a) La confessió espontània de la falta abans que se n’assabente la Direcció del Centre.
b) No haver estat objecte de sancions durant la vida acadèmica.
c) La reparació dels danys causats, fora de l’horari de classe, efectuada abans que es resolga l’expedient.
d) La petició pública d’excuses, considerades com a suficients, en els casos d’injúries, ofenses, agressions i alteracions del desenvolupament de les activitats del Centre.
e) No haver-hi intenció de causar mal, dany o perjudici tan greu com l’ocasionat.

Article 43
Es consideraran circumstàncies agreujants:
a) Quan la sostracció, agressió, injúria o ofensa es realitze contra una persona en la qual concorreren situacions com ara: minusvàlua, recent incorporació al Centre i anàlogues.
b) La comissió de tres faltes en un mateix curs escolar.
c) La publicitat en la comissió de la infracció.
d) Cometre la falta en grup o mitjançant acord previ.
e) La incitació o l’estímul a la falta col·lectiva.
f) La premeditació.
g) Aprofitar-se del càrrec de representació en l’àmbit escolar per a cometre la falta.

Article 44
La concurrència d’una o més circumstàncies agreujants o atenuants es tindrà en compte per tal d’elevar o disminuir la qualificació de la falta i , en conseqüència, la sanció corresponent.

GARANTIES PROCEDIMENTALS
Article 45
1.- No podran imposar-se sancions per faltes greus i molt greus sense la instrucció prèvia d’un expedient.
2.- Els escrits mitjançant els quals es fa efectiva l’obertura de l’expedient, la proposta de resolució i la resolució de l’expedient disciplinari inclouran, necessàriament:
a) Nom i cognoms del alumne/a.
b) Els fets que se li imputen.
c) La data en que varen ocórrer els fets.
d) L’ article i apartat d’aquesta norma que es considera infringit.
3.- Tots els escrits a que fa referència aquest article hauran de dur la data i la signatura, respectivament, del Director, de l’instructor i del Secretari del Consell Escolar.

Article 46
Els membres de la comunitat escolar tenen l’obligació de comunicar al Director/a del Centre totes aquelles conductes tipificades com a faltes. El Director/a del Centre, una vegada recaptada la informació que considere convenient, i si observa que els fets poden constituir falta greu o molt greu, procedirà a acordar la instrucció de l’expedient, el qual contindrà, a més de les dades a què fa referència l’article anterior, el nomenament d’instructor/a, el de secretari/a quan la complexitat de l’expedient així o exigeix, el qual haurà de recaure en un professor/a del Centre. De l’acord d’instrucció es farà trasllat, de manera fefaent, als professors designats com a instructor i secretari, al Consell Escolar del Centre, a l’alumne/a i els seus pares o representants legals, per ser menor d’edat, i també s’enviarà el corresponent informe als serveis territorials de Cultura i Educació. El Director/a podrà decidir la no incoació de l’expedient aplicador de sancions, quan hi haja circumstàncies que així ho aconsellen. Aquesta decisió es comunicarà al Consell Escolar.

Article 47
El Director/a del Centre, a proposta de l’instructor de l’expedient, podrà adoptar les mesures provisionals que considere necessàries, entre aquestes, la suspensió temporal del dret d’assistència de l’alumne a determinades classes, al Centre, o bé, el seu canvi de grup quan es considere convenient. Aquesta mesura es comunicarà al Consell Escolar.

Article 48
L’alumnat o els seus representants legals podran recusar, davant el Consell Escolar, el nomenament de l’instructor/a, quan al seu parer, de la conducta d’aquest, pogués deduir-se parcialitat en la instrucció de l’expedient. El termini per a la recusació serà de quatre dies, que es contaran des de la notificació de la instrucció de l’expedient. El Consell Escolar, una vegada examinades les raons al·legades, i havent escoltat l’instructor/a de l’expedient, resoldrà ratificar-lo o substituir-lo. Contra aquesta resolució no procedirà cap recurs, sense perjudici de la possibilitat d’al·legar la recusació en interposar la reclamació contra la resolució que pose fi a l’expedient disciplinari.

Article 49
L’instructor/a, una vegada rebut el nomenament, i auxiliat/da pel secretari/a, si s’escau, prendrà declaració de l’alumne/a i practicarà les actuacions que considere pertinents per a l’aclariment dels fets. Podrà sol·licitar informe del professor/a o tutor/a de l’alumne/a i del servei psico-pedagògic. En el termini de set dies hàbils, elaborarà el plec de càrrecs. De l’esmentat plec es farà trasllat fefaent als pares, tutors o representants de l’alumne/a. En el supòsit de proposta de sobreseïment, aquesta s’elevarà al Consell Escolar per a la seua resolució.

Article 50
L’alumnat o els seus representants legals disposaran d’un termini de cinc dies hàbils, que es comptaran des de la notificació del plec de càrrecs, per a la formalització de quantes al·legacions es consideren convenients.

Article 51
Una vegada formulades al·legacions, o transcorregut el termini a què fa referència l’article anterior, l’instructor/a, practicades les investigacions complementàries, si de l’escrit d’al·legacions se’n deduirà l’esmentada necessitat, elevarà al Consell Escolar la corresponent proposta de resolució. Aquesta proposta contindrà, a més de les dades a que fa referència l’article 24, tots aquells informes i elements que considere convenient aportar per a la formalització d’opinió per part del Consell Escolar, així con els documents següents:
a) Acord del Director/a del Centre pel qual s’inicia l’expedient.
b) Mesures prudents adoptades en el seu cas.
c) Recusació, si hi ha, i la seua corresponent resolució de ratificació o substitució.
d) Notificació del plec de càrrecs, tramés a la persona interessada, mitjançant el qual se substància el tràmit d’audiència a la persona interessada.
e) Al·legacions dels interessats; i,
f) Informe del professor/a o tutor/a de l’alumne/a i del servei psico-pedagògic, si pertoca.

Article 52
El Consell Escolar, estudiada la proposta, podrà requerir la presència de l’instructor/a, professor/a, tutor/a de l’alumne/a i dels seus representants legals i dictarà resolució que es comunicarà de manera fefaent als interessats/des i de la qual es farà trasllat als serveis territorials de Cultura i Educació. L’esmentada resolució contindrà, a més dels requisits esmentats en l’article 24 els altres següents:
a) Circumstàncies atenuants i agreujants si pertoca.
b) Sanció aplicable.
c) Data dels efectes de la sanció.
d) Dret que assisteix la persona interessada per a interposar reclamació davant els Serveis Territorials de Cultura i Educació que corresponguen, en el termini de quinze dies hàbils, comptadors a partir de la data de recepció de la comunicació.

Article 53
1.-La resolució de l’expedient haurà de produir-se en el termini màxim d’un mes, comptador des de la data del seu inici.
2.-Les conductes que constitueixen infraccions i faltes, que no hagueren estat sancionades, prescriuran amb la finalització del curs acadèmic en què hagueren ocorregut.

CAPITOL 4
ACTIVITATS EXTRAESCOLARS
Article 54
La programació d’activitats complementàries i extraescolars forma part de la Programació General Anual del centre. Cal, per tant, coordinar la realització d’aquestes activitats, per tal d’integrar-les en el funcionament ordinari del centre. L’execució d’una activitat ens implica a totes i a tots, encara que no participem directament en ella. L’organització de les activitats s’ajustaran als següents criteris:
1. LES ACTIVITATS HAN D’ESTAR PROGRAMADES A L’INICI DE CURS i han d’aparéixer reflectides a la PGA per a ser aprovades pel Consell Escolar.
2. Com que moltes activitats no poden concretar-se (pel que fa a dates, o perquè s’oferten durant el curs), es farà una PROPOSTA TRIMESTRAL D’ACTIVITATS PER DEPARTAMENTS DIDÀCTICS. A l’inici del trimestre la Vicedirecció convocarà una reunió amb els Departaments per a concretar la programació d’activitats, tant les que s’hagen de fer al llarg del trimestre com les proposades per al darrer dia de cada trimestre (Nadal, Pasqua, Juny).
3. LA VICEDIRECCIÓ FACILITARÀ UN FULL ON S’ANOTARÀ LA INFORMACIÓ RELATIVA A L’ACTIVITAT PROPOSADA.
4. LA VICEDIRECCIÓ FARÀ PÚBLICA L’ACTIVITAT AL TAULER DE LA SALA DEL PROFESSORAT ALMENYS AMB QUINZE DIES D’ANTELACIÓ. Per a que la programació d’activitats no entre en conflicte amb la programació d’exàmens (coincidència temporal), se seguiran els següents criteris:
a. A l’inici de curs es publicarà la planificació anual d’utilització del Saló d’actes (exàmens programats al començament de curs, utilització com a aula de teatre,…). No es podran programar activitats per als dies reservats.
b. En cas de coincidència, s’arribarà a un acord entre les parts afectades.
c. En cas d’haver-se reservat el saló d’actes per a alguna activitat ordinària (exàmens,…) abans de proposar-se l’activitat:
– s’arribarà a un acord entre les parts afectades;
– si no hi ha acord, aleshores tindrà preferència el primer que s’hi apunte.
5. En general, NO ES PROGRAMARAN ACTIVITATS QUINZE DIES ABANS DE L’AVALUACIÓ. D’altra banda, es requerirà la implicació del tutor o de la tutora per tal d’arbitrar la solució que estime més convenient per al grup.
6. LES ACTIVITATS ES PROPOSARAN PER AL GRUP SENCER. No obstant això, es tindran en compte les següents consideracions:
– Com que l’activitat es programa des de l’assignatura i es fa en horari escolar, té caràcter obligatori per a l’alumnat, llevat de casos degudament justificats.
– L’alumnat que no participa en l’activitat, ha d’anar a classe.
– El professorat que organitza l’activitat passarà llista de l’alumnat participant i la deixarà en la carpeta de tutoria del grup.
– El Departament didàctic que proposa l’activitat prepararà materials didàctics per a l’alumnat que roman a l’aula, per no participar en l’activitat.
– Igualment, el professorat participant en l’activitat prepararà materials didàctics per als grups que tinguen classe amb ell aqueix mateix dia.
– El professorat del grup que participa en l’activitat farà el seu horari amb l’alumnat que tinga.
– El professorat de guàrdia substituirà al professorat que no està a l’institut, per estar participant en l’activitat, en els seus grups i els proposarà les tasques encomanades per aquest (el professorat participant).
– En casos justificats (mal comportament, desinterés general per l’assignatura, parts d’incidència,…) alguns alumnes seran exclosos de participar en l’activitat.
7. CRITERIS PER A DECIDIR QUI SERÀ EL PROFESSORAT PARTICIPANT:
– Professorat del grup
-Professorat que, per participar en l’activitat, no deixe molts grups sense activitat lectiva.
8. RATIO: un/a professor/a cada 25 alumnes. Si l’activitat es fora del poble i no són més de 25 alumnes, podran anar dos professors/es.
Pel que fa als apartats 6 i 7 cal fer les següents puntualitzacions. En el cas que l’activitat programada comporte una monitorització per part del professorat participant, es podrà rebaixar la ratio a 15 alumnes. En tot cas, queda oberta la possibilitat de negociar les modificacions pertinents amb la Prefectura d’estudis per qüestions organitzatives.
9. EL PROFESSORAT PARTICIPANT ES FA RESPONSABLE I HA D’ACOMPANYAR EL GRUP DES DE L’EIXIDA FINS A L’ARRIBADA AL CENTRE.
10. PERMÍS: CAL EMPLENAR UN FULL PER ALUMNA/E AMB EL PERMÍS DE LES MARES I ELS PARES.
11. En acabar l’activitat, es farà l’AVALUACIÓ corresponent al mateix full on es féu la proposta inicial.

CAPITOL 5
MODIFICACIONS DEL REGLAMENT
Article 55
1.- Qualsevol modificació i desenvolupament de la legislació vigent, en tot el que afecte a les normes establertes en el present reglament, es considerarà incorporada, modificant si s’escau, en allò precís, els corresponents articles.
2.- El Consell Escolar del centre a proposta de qualsevol dels seus membres o del professorat, alumnat, pares o mares, i personal no docent, podrà modificar aquest reglament, amb l’aprovació per majoria absoluta dels membres que el composen.