Aneu a la barra d'eines

Admissió CE Ciberseguretat 21/22

Ja ha eixit la normativa que regula l’admissió al Curs d’Especialització. Adjuntem el document oficial complet i vos posem ací baix una part resum del text.

Admissió telemàtica del 8 al 16 de juliol, i matrícula entre el 13 i 17 de setembre.

https://ceice.gva.es/va/web/formacion-profesional/admision-alumnado-en-ciclos-formativos

Calendari i procediment d’admissió

1. Termini i forma de presentació de sol·licituds.

1.1. La persona interessada a cursar aquesta formació podrà realitzar una única sol·licitud entre el 8 de juliol  i  el 16 de  juliol  de  2021 a  les  23.59  hores,  en https://ceice.gva.es/va/web/formacion-profesional/admision-alumnado-en-ciclos-formativos

En aquest formulari, la persona sol·licitant adjuntarà digitalment la documentació, següent:

-Nom i cognoms.

-DNI, NIE.

-NIA, si entinguera.

-Document escanejat del títol al·legat com a requisit d’accés.

-Certificació de notes del cicle formatiu conduent al títol que aporta com a requisit d’accés.

En  presentar la  sol·licitud,la  persona  es  fa  responsable  de  la veracitat de  la informació  i la documentació aportada, i  autoritzala  Conselleria  d’Educació,  Cultura  i  Esport  i  els  centres  educatius receptors de les sol·licituds a consultar les dades personals i acadèmiques de la persona sol·licitant per mitjà delssistemes informàtics pertanyents a aquesta conselleria.

En cada sol·licitud es podran sol·licitar per ordre de preferència fins a 2 cursos diferents, en cas de ser admesos en tots dos, prevaldrà l’ordre de preferència.

Només serà tinguda en compte l’última instància vàlida registrada en el sistema informàtic.

2. Procediment

2.1.La Direcció General de Formació Professional i Ensenyaments de Règim Especial gestionarà les sol·licituds i les ordenarà seguint els criteris establits en l’apartat sisé de la present resolució.

Lesllistes provisionals d’admesos, exclososi en llista d’espera es publicaran el 27 de juliol de 2021 en https://ceice.gva.es/va/web/formacion-profesional/admision-alumnado-en-ciclos-formativos

2.2.El  període  de  reclamació  a  les  llistes  provisionals  serà  del 27 al  30  de  juliol  mitjançant  correu electrònic a sfp@gva.es.

2.3.El 3 de setembrela Direcció General de Formació Professional i Ensenyaments de Règim Especial remetrà  el  llistat  definitiu  de  persones  admeses  al  centre  educatiu  respectiu  i  el  publicarà  enhttps://ceice.gva.es/va/web/formacion-profesional/admision-alumnado-en-ciclos-formativos

2.5. El període de reclamacions a les llistes definitives serà del 3 al 6 de setembre, mitjançant correu electrònic a sfp@gva.es, amb assumpte “Reclamació cursos especialització”.

2.6.Els  centres  educatius  publicaran  en  el  tauler  d’anuncis  respectiu  les  llistes  definitives  el 10 de setembre.

2.7. Elcentre educatiu podrà requerir a les persones admeses la documentació compulsada. En cas que després  d’examinar  la  documentació s’excloga algunapersona  interessada  per  no  complir  algun  dels requisits d’accés o modificació de l’ordre en les llistes, el centre educatiu procedirà a reordenar les llistes i, si fora elcas, a contactar les persones en llista d’espera.

2.8.Orientació dels centres. S’habilitaran els mitjans precisos en els centres educatius autoritzats, amb la finalitat de prestar l’assessorament necessari a les persones interessades en la matrícula en els cursos d’especialització.

3. Matrícula.

Es farà entre el 13 i el 17 de setembre en els centres educatius en els quals l’alumnat haja sigut admés, seguint el model de l’annex III de la present resolució.