INFORMACIÓ ESTRUCTURA PROVES D’IDIOMES A2

D’acord amb la resolució del 17 de gener de 2023, de convocatòria de les proves homologades del nivell A2 del MERC, l’estructura de les proves s’articula en quatre parts, que avaluaran les següents activitats de llengua:

-Comprensió de textos escrits (35 minuts de durada aproximada)

-Comprensió de textos orals (25 minuts de durada aproximada)

-Producció i coproducció de textos escrits i mediació escrita (75 minuts). Esta activitat tindrà una tasca de mediació lingüística.

-Producció i coproducció de textos orals (15 minuts)

Els candidats i candidates podran accedir a totes i cadascuna de les activitats de llengua, sense que la superació de qualsevol d’estes siga requisit indispensable per a poder realitzar les restants.

Les proves de les activitats escrites es realitzaran el mateix dia i l’activitat oral es pot realitzar en el mateix dia o dies diferents, segons informe el centre.