IV CONGRÉS FORESTAL DE LA COMUNITAT VALENCIANA

(VA)

L’IES Rodolfo Llopis, de Callosa d’en Sarrià, ha estat representat al IV Congrés Forestal de la Comunitat Valenciana.   

Durant els dies 10 i 11 de novembre, el professorat i l’alumnat del Cicle Superior de Gestió Forestal i del medi natural, han donat a conèixer la qualitat dels estudis impartits a Callosa d’en Sarrià. Durant aquest esdeveniment s’han presentat en format pòster 2 projectes finals de grau superior, en què l’alumnat ha obtingut matrícula d’honor el juny de 2022.   Aquests han estat: 

– Gestió ambiental i posada en valor del patrimoni cultural a través d’acords de custòdia a parcel·les privades del paisatge protegit Puig Campana i Ponotx, de Raquel Perulero. 

– Projecte tècnic de gestió ambiental de l’escalada als sectors del Puig Campana, rutes d’aproximació i retorn, de Daniel Arroyo. 

Aquest Congrés organitzat per AMUFOR, Plataforma Forestal Valenciana i GVA, entre altres entitats, ha posat en valor el paper de les forests com a correctors de desequilibris territorials en un context de canvi climàtic. En 2 dies, s’han organitzat 4 taules tècniques, conferències i debats on l’IES Rodolfo Llopis ha participat activament.  

Tant l’alumnat com el professorat torna amb una visió global i amb noves propostes de millora cap a la gestió forestal sostenible i la reducció del risc de despoblació a escala local, autonòmica, estatal i europea.  

A més, aquest Congrés realitzat a Requena, ha servit de nexe d’unió entre el centre educatiu i entitats del sector forestal i mediambiental amb què realitzar convenis de col·laboració per a la Formació en Centres de Treball, Formació Professional Dual i oferir ofertes d’ocupació a l’alumnat ja titulat als cicles formatius d’Aprofitament i Conservació del medi natural, Gestió Forestal i del Medi Natural i Jardineria i Floristeria que s’imparteixen a l’IES Rodolfo LLopis.  

(ES)

El IES Rodolfo Llopis, de Callosa d’en Sarrià, ha estado representado en el IV Congreso Forestal de la Comunidad Valenciana.   

Durante los días 10 y 11 de noviembre, profesorado y alumnado del Ciclo Superior de Gestión Forestal y del medio natural, han dado a conocer la calidad de los estudios impartidos en Callosa d’en Sarrià. Durante este evento se han presentado en formato póster 2 proyectos finales de grado superior, en los que el alumnado ha obtenido matrícula de honor en junio de 2022.  Estos han sido: 

– Gestión ambiental y puesta en valor del patrimonio cultural a través de acuerdos de custodia en parcelas privadas del paisaje protegido Puig Campana y Ponotx, de Raquel Perulero. 

– Proyecto técnico de gestión ambiental de la escalada en los sectores del Puig Campana, rutas de aproximación y retorno, de Daniel Arroyo. 

Este Congreso organizado por AMUFOR, Plataforma Forestal Valenciana y GVA, entre otras entidades, ha puesto en valor el papel de los montes como correctores de desequilibrios territoriales en un contexto de cambio climático. En 2 días, se han organizado 4 mesas técnicas, conferencias y debates en los que el IES Rodolfo Llopis ha participado activamente.  

Tanto el alumnado como el profesorado vuelve con una visión global y con nuevas propuestas de mejora hacia la gestión forestal sostenible y la reducción del riesgo de despoblación a escala local, autonómica, estatal y europea.  

Además, este Congreso realizado en Requena, ha servido de nexo de unión entre el centro educativo y entidades del sector forestal y medioambiental con las que realizar convenios de colaboración para la Formación en Centros de Trabajo, Formación Profesional Dual y ofrecer ofertas de empleo al alumnado ya titulado en los ciclos formativos de Aprovechamiento y Conservación del medio natural, Gestión Forestal y del Medio Natural y Jardinería y Floristería que se imparten en el IES Rodolfo LLopis.  

https://portal.edu.gva.es/iesrodolfollopis/wp-content/uploads/sites/755/2022/11/thumbnail_POSTERS-IV-CONGRESO-FORESTAL.jpg

https://portal.edu.gva.es/iesrodolfollopis/wp-content/uploads/sites/755/2022/11/thumbnail_POSTERS-IV-CONGRESO-FORESTAL.jpg