PARTICIPEM EN EL PROGRAMA “SOM IMPRESCINDIBLES” DE LA GENERALITAT VALENCIANA

Es tracta d’un programa auspiciat per la Direcció General d’Innovació i Inclusió Educativa i dut a terme per Siena Educación que comportarà la realització de tallers dialògics en els centres d’educació secundària obligatòria de tot el territori, públics i concertats, dirigits a l’alumnat de segon i quart d’ESO i primer d’FPB impartits per psicòlegs i psicòlogues especialistes en la matèria. Els tallers, a més, es desenvoluparan en coordinació amb el professorat d’orientació educativa, els equips directius i el professorat tutor.

És una iniciativa necessària, ateses les circumstàncies socials que estem vivint i la situació de la salut mental de la població adolescent en general. Com a Administració educativa, i com a societat, tenim la responsabilitat de no mirar cap a un altre costat i actuar-hi. Per això, ens hem marcat l’objectiu que cap adolescent es quede arrere; d’augmentar la capacitat del sistema educatiu per a detectar possibles situacions de risc; d’abordar un tema que no es pot ni obviar ni amagar; de crear espais on els adolescents puguen autoavaluar-se i expressar-se; i on els professionals de l’educació se senten acompanyats en el procés de detecció de conductes nocives per al nostre alumnat.

Tot plegat, perseguim de millorar el benestar emocional de jóvens i adolescents, perquè volem que se senten persones empoderades, que aprenguen a gestionar les seues emocions i autoregular-se; que siguen capaços i capaces de millorar les seues relacions personals; i que tinguen esperança en el futur i sentit de la vida.

Enllaç a la pàgina de conselleria amb el vídeo explicatiu de la campanya

Se trata de un programa auspiciado por la Dirección General de Innovación e Inclusión Educativa y llevado a cabo por Siena Educación que comportará la realización de talleres dialógicos en los centros de educación secundaria obligatoria de todo el territorio, públicos y concertados, dirigidos al alumnado de segundo y cuarto de ESO y primero de FPB e impartidos por psicólogos y psicólogas especialistas en la materia. Los talleres, además, se desarrollarán en coordinación con el profesorado de orientación educativa, los equipos directivos y el profesorado tutor.

Es una iniciativa necesaria, atendidas las circunstancias sociales que estamos viviendo y la situación de la salud mental de la población adolescente en general. Como Administración educativa, y como sociedad, tenemos la responsabilidad de no mirar hacia otro lado y actuar. Por eso, nos hemos marcado el objetivo que ningún adolescente se quede atrás; de aumentar la capacidad del sistema educativo para detectar posibles situaciones de riesgo; de abordar un tema que no se puede ni obviar ni esconder; de crear espacios donde los adolescentes puedan autoevaluarse y expresarse; y donde los profesionales de la educación se sienten acompañados en el proceso de detección de conductas nocivas para nuestro alumnado.

Todo ello, perseguimos de mejorar el bienestar emocional de jóvenes y adolescentes, porque queremos que se sientan personas empoderadas, que aprendan a gestionar sus emociones y autorregularse; que sean capaces y capaces de mejorar sus relaciones personales; y que tengan esperanza en el futuro y sentido de la vida.

Enlace a la página de conselleria con el vídeo explicativo de la campaña