Proves d’Accés a Cicles GS 2023

Informació bàsica Proves d’Accés a Cicles GS 2023

Calendari

 • Inscripció: del 20 al 31 de març
 • Publicació llestes provisionals d’admesos: 26 d’abril
 • Reclamació llestes provisionals d’admesos i exclosos: 26 al 28 d’abril
 • Publicació llestes definitives d’admesos i exclosos: 5 de maig
 • Realització prova d’accés a grau mitjà i superior: 22 i 23 de maig
 • Publicació llestes provisionals qualificacions: 1 de juny
 • Reclamació llestes provisionals qualificacions: del 2 al 6 de juny
 • Termini de lliurament documentació justificativa d’exempció: del 21 de març al 30 de juny
 • Publicació llestes definitives qualificacions: 8 de juny
 • Lliurament de certificats de la prova: del 8 de juny al 3 de juliol

Lloc de realització de les proves

 • La prova es realitzarà en el centre on es presente la sol·licitud i que impartisca cicles formatius de grau mitjà. Però no necessàriament haurà de ser el centre on vulgues cursar el cicle
 • A les proves, s’haurà d’emportar  el DNI o equivalent

Validesa i Efectes

 • Té validesa en tota Espanya
 • Hi haurà un 20% de places reservades per a l’alumnat que accedeix per la prova
 • El certificat de superació de la prova no implica l’admissió automàtica. S’ha de formalitzar la sol·licitud d’admissió en el centre educatiu on es vulga realitzar el CF

Requisits

 • Tindre almenys 19 anys d’edat o complir-los durant l’any 2023
 • Les persones amb un títol de tècnic d’FP poden presentar-se quan tinguen com a mínim 18 anys complits l’any de realització de la prova

Qualificacions

 • La nota final serà la mitjana de les dues parts de la prova. Si la nota final s’igual o superior a 5 es considera superada, si bé la nota final només podrà calcular-se quan la nota de cadascuna de les parts de la prova (comuna i específica) siga igual o superior a 4
 • Els exàmens es qualificaran de 0 a 10 punts. La nota de la part comuna serà la mitjana aritmètica ponderada. Les ponderacions la seua les següent:
  • Part comuna:
   • Llengua i Literatura (castellà o valencià): 3,5
   • Anglés: 2
   • Matemàtiques: 3,5
   • Tractament de la Informació i Competència Digital: 1
  • Part específica: Mitjana aritmètica amb dos decimals de les notes de les dues optatives de l’opció que s’hagen triat.

Exempcions

 • Estaran exempts de realitzar la prova (o part d’aquesta) els alumnes que hagen superat les matèries de Batxillerat que integren la part comuna i/o especifica, entre altres. Més informació a la normativa reguladora
 • Les exempcions s’hauran de fer constar en la sol·licitud d’inscripció
 • Els alumnes que demanen l’exempció podran presentar-se, si ho desitgen, a l’examen de l’apartat. En aquest cas es tindrà en compte la nota més alta

Normativa

 • Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’Educació (BOE núm. 106 de 04/05/06).
 • Llei 2/2011, de 4 de març, d’Economia Sostenible (BOE núm. 55 de 05/03/11).
 • Resolució de 2 de novembre de 2015, de la Direcció General de Formació Professional i Ensenyaments de Règim Especial, per la qual se per la qual es modifica el currículum de les matèries que formen part de les proves d’accés a cicles formatius de grau mitjà i de grau superior de Formació Professional i dels cursos preparatoris de les mateixes en la Comunitat Valenciana (DOGV núm. 7660, de 18/11/15).
 • Ordre 16/2016, de 20 de maig, de la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es regulen les proves d’accés a cicles formatius de grau mitjà i grau superior corresponents a la Formació Professional del sistema educatiu en l’àmbit de gestió de la Comunitat Valenciana (DOGV núm. 7789, de 24/05/16).
 • Resolució d’11 de gener de 2023, de la Direcció General de Formació Professional i Ensenyaments de Règim Especial, per la qual es convoquen proves d’accés als cicles formatius de grau mitjà i superior de Formació Professional per a l’any 2023
 • CORRECCIÓ d’errors de la Resolució d’11 de gener de 2023, de la Direcció General de Formació Professional i Ensenyaments de Règim Especial (DOGV núm. 9518 de 24.01.2023)

Veure la Resolució d’11 de gener de 2023.

Veure Resolució de 2 de novembre de 2015.

Correcció d’errors.

Veure l’Ordre de 20 de maig de 2016

Per a més informació, pots consultar amb el Departament d’Orientació i en el següent enllaç: Informació Proves d’Accés als Cicles Formatius Conselleria d’Educació, Cultura i Esport, on trobaràs tota la informació i documentació necessària tant per a fer d’inscripció com també models d’examen per a preparar les proves.