Informació bàsica Proves d’Accés a Cicles GM 2023

Calendari

 • Inscripció: del 20 al 31 de març
 • Publicació llestes provisionals d’admesos: del 26 al 28 d’abril
 • Reclamació llestes provisionals d’admesos i exclosos: 26 al 28 d’abril
 • Publicació llestes definitives d’admesos i exclosos: 5 de maig
 • Realització prova d’accés a grau mitjà i superior: 22 i 23 de maig
 • Publicació llestes provisionals qualificacions: 1 de juny
 • Reclamació llestes provisionals qualificacions: del 2 al 6 de juny
 • Termini de lliurament documentació justificativa d’exempció: del 21 de març al 30 de juny
 • Publicació llestes definitives qualificacions: 8 de juny
 • Lliurament de certificats de la prova: del 8 de juny al 3 de juliol

Lloc de realització de les proves

 • La prova es realitzarà en el centre on es presente la sol·licitud i que impartisca cicles formatius de grau mitjà. Però no necessàriament haurà de ser el centre on vulgues cursar el cicle
 • A les proves, s’haurà d’emportar  el DNI o equivalent

Validesa i Efectes

 • Té validesa en tota Espanya
 • Hi haurà un 20% de places reservades per a l’alumnat que accedeix per la prova
 • El certificat de superació de la prova no implica l’admissió automàtica. S’ha de formalitzar la sol·licitud d’admissió en el centre educatiu on es vulga realitzar el CF

Requisits

Tindre almenys 17 anys d’edat o complir-los durant l’any 2023

Qualificacions

 • La nota final serà la mitjana de les tres parts de la prova. Si la nota final s’igual o superior a 5 es considera superada, si bé la nota final només podrà calcular-se quan la nota de cadascuna de les parts de la prova siga igual o superior a 4. No obstant l’anterior, les qualificacions inferiors a 5 d’algun dels apartats de la prova, no podran considerar-se com a apartat superat en convocatòries posteriors.
 • Els exàmens es qualificaran de 0 a 10 punts. La nota de les parts serà la mitjana aritmètica ponderada. Les ponderacions la seua les següents:
  • Part lingüística:
   • Llengua i Literatura (castellà o valencià):8
   • Engonals: 2
  • Part social:
   • Ciències socials, geografia i història: 10
  • Part científica-matemàtica-tècnica:
   • Matemàtiques: 5
   • Ciències Naturals: 3
   • Tractament de la informació i Competència digital: 2

Exempcions

 • Estaran exempts de realitzar la prova (o part d’aquesta) els alumnes que hagen superat els matèries corresponents de l’Educació Secundària Obligatòria, entre altres. Més informació a la normativa reguladora
 • Els exempcions s’hauran de fer constar en la sol·licitud d’inscripció
 • Els alumnes que demanen l’exempció podran presentar-es, si ho desitgen, a l’examen de l’apartat. En aquest cas és tindrà en compte la nota més alta

Normativa

 • Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’Educació (BOE núm. 106 de 04/05/06).
 • Llei 2/2011, de 4 de març, d’Economia Sostenible (BOE núm. 55 de 05/03/11).
 • Resolució de 2 de novembre de 2015, de la Direcció General de Formació Professional i Ensenyaments de Règim Especial, per la qual se per la qual es modifica el currículum de les matèries que formen part de les proves d’accés a cicles formatius de grau mitjà i de grau superior de Formació Professional i dels cursos preparatoris de les mateixes en la Comunitat Valenciana (DOGV núm. 7660, de 18/11/15).
 • Ordre 16/2016, de 20 de maig, de la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es regulen les proves d’accés a cicles formatius de grau mitjà i grau superior corresponents a la Formació Professional del sistema educatiu en l’àmbit de gestió de la Comunitat Valenciana (DOGV núm. 7789, de 24/05/16).
 • Resolució d’11 de gener de 2023, de la Direcció General de Formació Professional i Ensenyaments de Règim Especial, per la qual es convoquen proves d’accés als cicles formatius de grau mitjà i superior de Formació Professional per a l’any 2023
 • CORRECCIÓ d’errors de la Resolució d’11 de gener de 2023, de la Direcció General de Formació Professional i Ensenyaments de Règim Especial (DOGV núm. 9518 de 24.01.2023)

Veure la Resolució d’11 de gener de 2023.

Veure Resolució de 2 de novembre de 2015.

Correcció d’errors.

Veure l’Ordre de 20 de maig de 2016

Per a més informació, pots consultar amb el Departament d’Orientació i en el següent enllaç: Informació Proves d’Accés als Cicles Formatius Conselleria d’Educació, Cultura i Esport, on trobaràs tota la informació i documentació necessària tant per a fer d’inscripció com també models d’examen per a preparar les proves.