Procés de selecció per alumnes i professors per a la participació en les jornades a Seinäjoki (Finlàndia)

Procés de selecció per alumnes i professors per a la participació en les jornades a Seinäjoki (Finlàndia) del 31 de gener al 4 de febrer de 2021 enquadrades en el programa Erasmus + “Cooperation for innovation in building automation systems”

Durant el present curs 2021-22, l’IES Rascanya-Antonio Cañuelo reprén la participació en l’associació escolar enquadrada dins dels programes Erasmus + 2019-1-BE02-KA229-060265_2 anomenada “Cooperation for innovation in building automation systems”

Dins d’aquesta associació escolar, a més del nostre institut, participen escoles de Hasselt (Bèlgica), Seinäjoki (Finlàndia) i Palma de Mallorca(Espanya). El projecte que hem posat en marxa s’anomena “Cooperation for innovation in building automation systems” i consisteix, entre altres activitats, en fer jornades en cada institut relacionades amb els sistemes d’automatització de habitatges i edificis que s’estan implantant als distints països europeus.

En aquestes segones jornades a Finlàndia, participaran 4 alumnes i 3 professors del nostre

Per a seleccionar els alumnes i professorat per a les pròximes jornades de Seinäjoki (Finlàndia), els interessats s´hauran de presentar una instancia en secretaria en el període del 20 al 28 d’octubre de 2021.

 Atendrem als següents criteris de selecció:

 Criteris de selecció de l’alumnat.

Els criteris per a ser preseleccionats seran:

 • Ser alumne de segon de batxiller l’IES Rascanya-Antonio Cañuelo durant el present curs. Necessari.
 • Presentar en secretaria del centre la instancia adjunta dins del plaç. Necessari.
 • Presentació de carta de motivació per a realitzar aquesta mobilitat. Màxim 10 punts.
 • No haver participat prèviament en una mobilitat del mateix programa.- Màxim 10 punts.
 • Valoració de l’equip docent de l’actitud de l’alumne , es a dir la puntualitat, l’assistència a les classes, el respecte i el treball en equip. També es realitzarà una entrevista personal a cada alumne. Màxim 10 punts.
 • Coneixements d’angles. Màxim 5 punts.

 Criteris de selecció de professorat:

 • Presentar en secretaria del centre la instancia adjunta dins del plaç. Necessari.
 • Estar involucrat en el desenvolupament dels projectes Erasmus en l’IES Rascanya. Màxim 10 punts.
 • Estar involucrat en el desenvolupament d’aquest projecte. 10 punts.
 • Fer docència relacionada en la temàtica del projecte Màxim 10 punts.
 • Nivell d’AnglésB2 o superior 10 punts.

 Comitè de selecció

 Per al procés de selecció dels alumnes i professors se crearà un comitè de professors format per:

-El director del IES Rascanya-Antonio Cañuelo  que actuarà com a president.

-El coordinador de projectes europeus que actuarà com a secretari.

-El cap d’estudis de secundària que actuarà com vocal.

-Dos professors de l’equip educatiu de segon de batxiller.

Finalitzat este procés s’alçarà acta i es publicarà en la web del centre i al cartell d’anuncis.

En els següents enllaços estan les instancies per a participar en el projecte de Erasmus+

Instancia participació alumne Erasmus+

Instancia participació professor Erasmus+

Beca de mobilitat erasmus+ per a formació en Països de la unió europea per al professorat

ES CONVOCA PROCÉS DE SELECCIÓ DE PROFESSORS I PROFESSORES DE L’IES RASCANYA-ANTONIO CAÑUELO QUE IMPARTEIXEN MÒDULS EN CICLES FORMATIUS DE GRAU SUPERIOR A PER A LA CONCESSIÓ D’UNA BECA DE MOBILITAT ERASMUS+ PER A FORMACIÓ EN PAÏSOS DE LA UNIÓ EUROPEA.

1.- Es convoca procés per a la selecció de quatre professors/es de IES Rascanya que imparteixen mòduls en cicles formatius de formació professional de grau superior per a realitzar una mobilitat amb beca Erasmus+ de formació per observació (Job Shadowing) dins del projecte 2020-1-ES01-KA103-079788, amb països de la Unió Europea o associats.

2.- Com a objectiu, en aquesta beca perseguim donar a conéixer la metodologia, els materials i coneixements dels professors i professores europeus de formació professional a l’aula i/o al taller, També, immersos com estem en nostre centre en la implantació de la formació professional dual, aquesta mobilitat de professorat ens permetrà aprofundir en el coneixement del sistema de formació professional dual a Europa. Per tant, aquesta beca està dirigida als professors de formació professional de grau superior del nostre institut.

3.- Aquestes beques consten d’una ajuda per a viatge, manutenció i allotjament.

4.- L’estada es realitzarà durant el curs escolar 21/22 i abans del 31 d’abril de 2022

5.- Per a participar en el procés, s’haurà d’entregar la sol·licitud de participació en la Secretaria del Centre abans del final del mes de novembre de 2021, no obstant, si arribats a eixa data no s’han cobert les quatre places, s’ampliarà el plaç fins al final del mes següent i així successivament fins a esgotar les quatre places.

6.- Els professors/es seleccionats es buscaran l’institut europeu on faran la formació, no obstant, se’ls oferirà, ajuda, assessorament i contactes per realitzar aquesta recerca.

7. Per a la selecció dels candidats es formarà un tribunal que tindrà en compte els següents criteris:

A) Requisit indispensable: impartir algun mòdul en un cicle superior a l’IES Rascanya.

B) Coneixement d’idiomes del país visitat: B2 o superior:15 punts,

C) Altres idiomes: Anglés B2 o superior: 10 punts.

D) Implicació en projectes Erasmus en el centre: Màxim 10 punts

8.– Una vegada finalitzat el termini de presentació de sol·licituds, es realitzarà la selecció per un comité que estarà compost per:

1. El Director del Centre, en qualitat de President.

2. El Cap d’Estudis de cicles, en qualitat de Secretari..

3. El Coordinador de programes Erasmus, en qualitat de vocal.

9.- Qualsevol incidència no recollida en la present convocatòria la resoldrà el Comité de Selecció.

Els participats es comprometen a realitzar un pla de difusió en el departament, centre i els alumnes de la mobilitat.

Veure instància participació PROFESSOR

Procés d’elecció de l’alumnat del cicle mitjà per a fer pràctiques FCT en Europa

IES Rascanya in Europe

Enllaç per a descarregar la instància per a participar en el procés de selecció.

El present curs 2021/22, l’IES Rascanya-Antonio Cañuelo, després d’un any i mig parats per la pandèmia, reprenem la senda Erasmus al nostre institut, amb més força i il·lusió. Per tot això, enguany disposem de quatre beques Erasmus + per a alumnes del cicle de grau mitjà que estudien al nostre institut

El projecte anomenat “Aprenentatge professional, personal i lingüístic en França III” amb número 2020-1-ES01-KA102-079792 , està enquadrat dins del programa Eramus + de la Unió Europea. Aquest és el tercer projecte d’aquest tipus que promovem al IES Rascanya-Antonio Cañuelo i està enfocat als alumnes des cicles de grau mitjà del nostre centre.

Gràcies a la col·laboració que tenim al Lycée des Métiers de l’Eco-Construction et du Bâtiment de Montpellier i el Lycée des Métiers Barthelemy Thimonnier de L’Arbresle, Lyon, quatre alumnes de l’IES Rascanya aniran durant un mes a França, i faran una part de la seua formació FCT en empreses associades als nostres socis francesos durant el tercer trimestre escolar del present curs.

Aquest projecte té com objectius els de millorar la inserció laboral dels nostres estudiants, així com la millora de les habilitats lingüístiques, les capacitats professionals i potenciar el creixement personal i intercultural dels participants.

Finalment , no podem deixar de costat, que aquest projecte també contribuirà a l’objectiu sempre present en la filosofia del nostre centre des de la seua creació que és el reforçament d’una veritable ciutadania europea on professors i alumnes descobriran els valors culturals dels països visitats.

Criteris de preselecció de l’alumnat.

Obrim un període d’inscripció d’un mes, des de l’12 d’octubre de 2021 a 31 d’Octubre de 2021 per a preseleccionar els alumnes interessats en en participar en aquesta mobilitat. Els criteris per a ser preseleccionats seran:

 • Ser alumne del cicle de grau mitjà l’IES Rascanya-Antonio Cañuelo durant el present curs escolar 2021-22 o l’anterior 2020-21.
 • Presentar en secretaria del centre la instancia adjunta durant el període d’inscripció.

Els alumnes preseleccionats assistiran a classes de Francès i cultura francesa durant el present curs, a més a més participaran en les activitats de la plataforma Etwinning amb alumnes francesos

Criteris de selecció dels dos alumnes seleccionats per a fer la mobilitat

Las selecció dels dos alumnes que faran la mobilitat en Montpelier es farà en Gener de 2020. La puntuació serà

 • Coneixements lingüístics de Francès- Màxim 10 punts.
 • Participació en el curs lingüístic -cultural. Màxim 10 punts
 • Participació en la plataforma Etwinning. Màxim 10 punts
 • Expedient acadèmic: per cada excel·lent 3 punts, per cada notable 2 punts, per cada bé 1 punt.
 • Mitjançant una entrevista i una avaluació continuada durant el curs s’avaluarà l’actitud de l’alumne , es a dir la puntualitat, l’assistència a les classes, el respecte i el treball en equip. Màxim 10 punts.
 • Serà imprescindible per a participar en la mobilitat aprovar les assignatures necessàries per estar en disposició de fer les FCT.

Comitè de selecció

Per al procés de selecció dels alumnes se crearà un comitè de professors format per:

-El coordinador de projectes europeus que actuarà com a president.

-El cap d’estudis de cicles que actuarà com secretari.

-Els caps de departament d’electricitat i de manteniment que actuaran com vocals.

Finalitzat aquest procés s’alçarà acta i es publicarà en la web del centre i al cartell d’anuncis.