Informació de les PROVES D’ACCÉS a Cicles Formatius de GRAU SUPERIOR 2022

Inscripció

 • Del 21 al 30 de ma de 2022, els dos inclosos

 • En l’IES Rascanya només examinem de la opció B i C


Condicions d’accés

 • Tindre almenys 19 anys d’edat o complir-los durant l’any 2022

 • Les persones amb un títol de tècnic de FP poden presentar-se quan tinguen com a mínim 18 anys complits l’any de realització de la prova

Validesa i efectes

 • Té validesa en tot el territori Espanyol

 • Haurà un 20% de places reservades per al alumnat que accedix per la prova

 • El certificat de superació de la prova no implica l’admissió automàtica. S’ha de formalitzar la sol·licitud d’admissió en el centre educatiu on es vulga realitzar el CF

Calendari

 • L’examen es realitzarà els dies 23 i 24 de maig de 2022

  Per causa mèdica justificada i acredita es podrà realitzar el dia 31 de maig

Lloc de realització

 • La prova es realitzarà en el centre on es presente la sol·licitud i que impartisca cicles relacionats amb l’opció triada

 • A les proves, l’alumnat s’haurà de portar el DNI o equivalent

Documents d’inscripció

(Procés d’inscripció telemàtic)

Estructura de la prova

 • La prova consta de dues parts:

  • Part comuna:

   • Llengua i Literatura (comentari de text a triar castellà o valencià)

   • Anglès

   • Matemàtiques

   • Tractament de la Informació i Competència Digital

  • Part específica:

   * Constarà de dos apartats i inclourà coneixements bàsics de matèries de Batxillerat segons siga l’opció del CCFF (Humanitats i CS, Tecnologia i Ciències). Aquestes opcions estàn areplegades al final d’aquest document

 • Enllaç a exàmens d’anys anteriors

Exempcions

 • Estaran exempts de realitzar la prova (o part d’aquesta) els alumnes que hagen superat les matèries de Batxillerat que integren la part comuna i/o especifica i també amb altres situacions acadèmiques i/o laborals. Més informació a la normativa reguladora

 • Les exempcions s’hauran de fer constar en la sol·licitud d’inscripció

 • Els alumnes que demanen la exempció podran presentar-se, si ho desitgen, a l’examen de l’apartat. En aquest cas es tindrà en compte la nota més alta

Qualificacions

 • La nota final serà la mitjana de les dues parts de la prova. Si la nota final es igual o superior a 5 es considera superada, si bé la nota final només podrà calcular-se quan la nota de cada una de les parts de la prova (comuna i específica) siga igual o superior a 4

 • Els exàmens es qualificaran de 0 a 10 punts. La nota de la part comuna serà la mitjana aritmètica ponderada. Les ponderacions son les següent:

  • Part comuna:

   • Llengua i Literatura (castellà o valencià): 3,5

   • Anglès: 2

   • Matemàtiques: 3,5

   • Tractament de la Informació i Competència Digital: 1

  • Part específica: Mitjana aritmètica amb dos decimals de les notes de les dues optatives de l’opció que s’hagen triat.


Si tens algun dubte pots preguntar en el correu electrònic:  46025507@edu.gva.es


ANNEXOSHorari – Prova de grau Superior

23 de maig


Examen

Duració

15:00

Part General: Llengua i Literatura (Castellana o Valenciana)

1 h 15 min

16:30

Part General: Llengua estrangera Anglès

1 h 15 min

18:00

Part General: Matemàtiques

1 h 15 min

19:30

Part General: Tractament de la Informació i Competència Digital

45 min

24 de maig


Examen

Duració

16:00

Part Específica: apartat B 1

1 h 15 min

17:30

Part Específica: apartat B 2

1 h 15 minCalendari de les proves de Grau Superior


Dates

Inscripció *

Del 21 al 30 de ma

Publicació llistes provisionals d’admesos i reclamacions

27 d’abril

Reclamació llistes provisionals de persones admeses i excloses

Del 27 al 29 d’abril

Publicació llistes definitives d’admesos

5 de maig

Realització prova

23 i 24 de maig

Publicació llistes provisionals qualificacions

30 de maig

Reclamació llistes provisionals qualificacions ¹

Del 31 de maig al 1 juny

Termini d’entrega de documentació justificativa

Del 21 de març fins al 30 de juny

Publicació llistes definitives qualificacions

Del 3 juny al 1 de juliol

Entrega de certificats

Del 3 juny al 4 de juliol


* La Conselleria d’Educació, Cultura i Esport, davant la situació actual originada per la COVID-19, i amb la finalitat d’evitar desplaçaments per a presentar les sol·licituds en els centres docents, ha habilitat la possibilitat de remetre aquestes sol·licituds per correu electrònic a la secretària dels centres docents especificats en els annexos X i XI de la RESOLUCIÓ de 28 de gener de 2022, de la Direcció General de Formació Professional i Ensenyaments de Règim Especial, per la qual es convoquen proves d’accés als cicles formatius de Formació Professional. Es pot consultar el correu electrònic dels centres ací: Grau Superior.

¹ Les reclamacions de qualificacions es realitzaran per escrit


Per a més informació, pots consultar amb el Departament d’Orientació i al següent enllaç: Informació Proves d’Accés als Cicles Formatius Conselleria d’Educació, Cultura i Esport, on trobaràs tota la informació i documentació necessària tant per a fer d’inscripció com també models d’examen per a preparar les proves.

Opcions de Prova, Matèries de Batxillerat en les que es basen i Famílies Professionals vinculades


La part específica presentarà tres opcions, segons el cicle a què es vulga accedir, i en cada una la persona candidata triarà dos de les tres matèries que la formen. El nostre centre només examina de les OPCIONS B i C de la part específica.


OPCIÓ

MATÈRIES DE BATX

FAMÍLIES PROFESSIONALS

A) Humanitats Ciències Socials

Història del món contemporani

Economia de la empresa Geografia

Administració i Gestió

Comerç i Màrqueting

Hostaleria i Turisme

Serveis Socioculturals i a la Comunitat.

B) Tecnologia

Dibuix Tècnic II

Tecnologia Industrial II

Física i Química.

Arts i Artesanies

Arts Gràfiques

Edificació i Obra Civil

Electricitat i Electrònica

Energia i Aigua

Fabricació Mecànica

Imatge i So;

Indústries Extractives;

Informàtica i Comunicacions

Instal·lacions i Manteniment

Fusta, Moble i Suro

Marítimopesquera (excepte Aqüicultura)

Tèxtil, Confecció i Pell

Transport i Manteniment de Vehicles

Vidre i Ceràmica

C) Ciències

Física

Biologia i Ciències de la Terra

Química

Activitats Físiques i Esportives

Agrària

Imatge Personal

Indústries Alimentàries

Marítimopesquera (únicament Aqüicultura) Química

Sanitat

Seguretat i Medi Ambient