Instruccions PAU 2021 i extraordinària preinscripció universitària curs 2021-2022

 

Convocatòria extraordinària de juliol

 • Matriculació de l’estudiant en les PAU: del 21 al 25 de juny, (el termini finalitza a les 13 hores del dia 28 de juny). Els alumnes enviaran la següent documentació per correu electrònic ( 03010132@gva.es ) o la presentaran en la secretaria del centre.
  • Matrícula. Emplenar amb lletra majúscula i clara. enllaç
  • Justificant pagament títol.
   • Accedeix aquesta pàgina https://ceice.gva.es/doc046/gen/val/default.asp
   • Tria l'opció "Taxes per expedició de tìtols"
   • Òrgan gestor tria "INSTITUTS D'ALACANT" y polsa en "TÌTOL DE BATXILLERAT"
   • Selecciona el tipus de matrícula
   • Reompli les dades i polsa en "Aceptar"
   • Al imprimir el document (en PDF) s'activa l'opció de realitzar el pagament amb targeta bancària. El document que genera al finalitzar el pagament es el justificant que portaràs al centre.
  • Justificant pagament inscripció PAU
   • Per a pagar les taxes de la PAU accedir a la pàgina http://universite.umh.es/recibos/
    • Instruccions  enllaç
    • Apartat 5
     1. Matrícula ordinària : 78,20 €
     2. Matrícula família nombrosa de categoria general: 39,10 €
     3. Matrícula família monoparental de caràcter general: 39,10 €
     4. Estudiants exempts del pagament de les taxes, d'acord amb la Llei 20/2017, de 28 de desembre, de la Generalitat, de taxes. Han de portar el justificant corresponent.
      • Matrícula d'honor en l'avaluació global del 2n curs de batxillerat o amb premi extraordinari en el batxillerat
      • Famílies nombroses de categoria especial
      • Famílies monoparentals de categoria especial
      • Víctima d'actes de violència sobre la dona
      • Els estudiants que hagen sigut víctimes de bandes armades i elements terroristes
      • Els subjectes passius que siguen discapacitats, amb un grau de minusvalidesa igual o superior al 33 per 100, i el equiparats a aquells per aplicació del que disposa l'apartat 6 de la disposició addicional vint-i-quatrena de la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'universitats, amb relació a l'article 1.2 de la Llei 51/2003, de 2 desembre, d'igualtat universal de les persones amb discapacitat
      • Exempcions en la taxa de matrícula per protecció menors/sistema judicial de reeducació
      • Exempcions en la taxa de matrícula per exclusió social
  • Fotocòpia DNI.
  • Per a alumnes empadronats en Benidorm
   • Han de enviar aquest document (enllaç) a la direcció de correu que està en la part de baix de la fulla, i sol·licitar "Marcar com llegit" per assegurar-se que ens ha arribat la sol·licitud.
 • Realització dels exàmens de les PAU per l’alumnat: 6, 7 i 8 de juliol.
 • Entrega de notes: 14 de juliol, a partir de les 17 hores.
 • Termini per a sol·licitar revisions: 16, 19 i 20 de juliol (el termini finalitza a les 14 hores del dia 20).
 • Resolució per la Comissió Gestora de les revisions (incloent-hi, si és el cas, la tercera correcció): 22 de juliol.
 • Període de petició de veure exàmens: 23 i 26 de juliol fins les 14 h.
 • Visualització d’exàmens: 28 de juliol.

Exàmens extraordinaris 2on Bat

 

CALENDARI D’EXÀMENS EXTRAORDINARIS 2n DE BATXILLERAT JUNY 2021

Dia

Hora

Matèries de 1r i 2n de BAT

Aula

21/06/21

08:00.

Castellà:Llengua i literatura II

DAP 1

DAP 3

FIL 1

FIL 2

Dibuix artístic I

10:00.

Fonaments de l'art II

Història de la filosofia

TEG

Ciències de la terra

Matemàtiques I

12:00.

Fonaments d'administració i gestió

Dibuix artístic II

Castellà: llengua i literatura I

Volum

14:00

Psicologia

Literatura universal I

22/06/21

08:00.

Matemàtiques CS II

DAP 1

DAP 3

FIL 1

FIL 2

Geografia
(Canvi d'hora)

Matemàtiques II

Disseny

10:00.

Grec II

Economia de l'empresa

Química

Dibuix tècnic II

Cultura audiovisual II

12:00.

Llatí II
(Canvi d'hora)

Biologia

Física

Història de l'art

TEG

14:00

Cultura audiovisual I

23/06/21

8:00.

Llengua extrangera II

DAP 1

DAP 3

FIL 1

FIL 2

10:00.

Història d'Espanya

12:00.

Valencià:Llengua i literatura II

14:00

Valencià : Llengua i literatura I

Fonaments de l’art I

Primera llengua extrangera I

Instruccions PAU 2021 i preinscripció universitària curs 2021-2022

Instruccions preinscripció universitària de 2021, al curs 2021-2022

Convocatòria ordinària de juny

 • Matriculació de l’estudiant en les PAU: del 24 al 27 de maig (el termini finalitza a les 13 hores del dia 27 de maig). Els alumnes enviaran la següent documentació per correu electrònic ( 03010132@gva.es ) o la presentaran en la secretaria del centre
  • Matrícula. Emplenar amb lletra majúscula i clara. enllaç
  • Justificant del pagament de títol.
   • Accedeix aquesta pàgina https://ceice.gva.es/doc046/gen/val/default.asp
   • Tria l'opció "Taxes per expedició de tìtols"
   • Òrgan gestor, tria "INSTITUTS D'ALACANT" i prem en "TÌTOL DE BATXILLERAT"
   • Selecciona el tipus de matrícula
   • Reompli les dades i prem en "Aceptar"
   • Al imprimir el document (en PDF) s'activa l'opció de realitzar el pagament amb targeta bancària. El document que genera al finalitzar el pagament es el justificant que presentaràs al centre.
  • Justificant del pagament a la inscripció de la PAU
   • Per a pagar les taxes de la PAU accedir a la pàgina http://universite.umh.es/recibos/
    • Instruccions  enllaç
    • Apartat 5
     1. Matrícula ordinària : 78,20 €
     2. Matrícula família nombrosa de categoria general: 39,10 €
     3. Matrícula família monoparental de caràcter general: 39,10 €
     4. Estudiants exempts del pagament de les taxes, d'acord amb la Llei 20/2017, de 28 de desembre, de la Generalitat, de taxes.
      • Matrícula d'honor en l'avaluació global del 2n curs de batxillerat o amb premi extraordinari en el batxillerat
      • Famílies nombroses de categoria especial
      • Famílies monoparentals de categoria especial
      • Víctima d'actes de violència sobre la dona
      • Els estudiants que hagen sigut víctimes de bandes armades i elements terroristes
      • Els subjectes passius que siguen discapacitats, amb un grau de minusvalidesa igual o superior al 33 per 100, i el equiparats a aquells per aplicació del que disposa l'apartat 6 de la disposició addicional vint-i-quatrena de la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'universitats, amb relació a l'article 1.2 de la Llei 51/2003, de 2 desembre, d'igualtat universal de les persones amb discapacitat
      • Exempcions en la taxa de matrícula per protecció menors/sistema judicial de reeducació
      • Exempcions en la taxa de matrícula per exclusió social
  • Fotocòpia DNI.
  • Per a alumnes empadronats en Benidorm
   • Han de enviar aquest document (enllaç) a la direcció de correu que està en la part de baix de la fulla, i sol·licitar "Marcar com llegit" per assegurar-se que ens ha arribat la sol·licitud.
 • Realització dels exàmens de les PAU per l’alumnat: 8, 9 i 10 de juny.
 • Entrega de notes: 18 de juny, a partir de les 14 hores.
 • Termini per a sol·licitar revisions: 21, 22 i 25 de juny per a l’estudiant dels centres educatius de la província d’Alacant (el termini finalitza a les 14 hores del dia 25).
 • Resolució per la Comissió Gestora de les revisions (incloent-hi, si és el cas, la tercera correcció): 30 de juny.
 • Període de petició de veure exàmens: 1 i 2 de juliol.
 • Visualització d’exàmens: 5 de juliol.

 

Admissió i Matrícula curs 21/22 d’FP Bàsica, CF Grau Mitjà, CF Grau Superior

Calendario Formación ProfesionalEn el Diari Oficial de la Generalitat València s'ha publicat el calendari d'admissió i matrícula per als cicles formatius de:

 • FP Bàsica
 • CF Grau Mitjà
 • CF Grau Superior

Per a accedir a la pàgina de conselleria on es troba la informació prem en el següent enllaç

Per a accedir a la resolució prem en el següent enllaç. S'aconsella la lectura de la resolució.

Per a accedir al quadre resum del calendari prem en el següent enllaç.

Enllaç admissió. (Presentació de sol·licituds)

Admissió i Matriculació curs 21/22 ESO i BATXILLER

Presentació de sol·licituds d'admissió

Del 3 de juny al 14 de juny

Matrícula, d'els/les alumnes que han participat en l'admissió

Del 26 de juliol all 29 de juliol

 

La RESOLUCIÓ per la qual s'estableix el calendari d'admissió i matriculació per a cursar ESO i Batxillerat per al curs 20/21 es pot llegir en aquest enllaç (s'aconsella llegir aquesta resolució per a tindre clar tot el procés d'admissió i matriculació)

L'enllaç a la pàgina de conselleria on pots trobar tota la informació es aquesta http://www.ceice.gva.es/es/web/admision-alumnado/normativa

Enllaç admissió. (presentació de sol·licituds)

 

 

Proves d’accés CF Grau Mitjà i Grau Superior

En aquest enllaç podreu trobar la normativa que regula les proves d'accés i la resolució de la convocatòria. (Correcció d'errates)***

En aquest altre enllaç podreu trobar la presentació i calendari de les proves. En aquest enllaç cal entrar en l'apartat d'INSCRIPCIÓ del cicle formatiu desitjat i llegir molt atentament les preguntes i respostes. Són bastant aclaridores i resoldran bastants dubtes.

El termini d'inscripció és des del 22 de març fins al 31 de març de 2021, NO es consideraran entregades les sol·licituds rebudes en el correus electrònic fora del termini d'inscripció.

Per a veure l'horari de les proves pot accedir aquest enllaç o revisar-lo en l'ANNEX II de la resolució de la convocatòria

 

Llistat PROVISIONAL NOTAS Prova d'Accés a Cicle Formatiu Grau Mitjà  Llistat

Llistat PROVISIONAL NOTAS  Prova d'Accés - Opció - A. HUMANITATS I CIÈNCIES SOCIALS per a Grau Superior Llistat

Llistat PROVISIONAL NOTAS Prova d'Accés - Opció - B. TECNOLOGIA  per a Grau Superior Llistat