Convocatòria d’eleccions al Consell Escolar 2023

D’acord amb la Resolució de 22 de setembre de 2023, es convoquen eleccions al Consell Escolar del centre, que es van celebrar el 23 de novembre de 2023.

Normativa reguladora del procés general: Decret 93/2013, de 22 de juliol, de Consell, pel qual es regula el procés electoral per a la renovació i constitució dels Consell Escolars

Representants a triar

 • 3 Representants del sector docent
 • 2 Representants del sector famílies
 • 2 representants del sector alumnat

Calendari del procediment electoral

5 d’octubre: publicació data sortege membres de la Junta Electoral

11 d’octubre: Consell Escolar per a l’elecció per sorteig dels membres de la Junta Electoral. Constitució de la Junta Electoral (convocatòria per correu electrònic).

18 d’octubre: Aprovació i publicació dels censos.

Del 18 d’octubre al 7 de novembre: presentació de candidatures.

8 de novembre: publicació de la llista provisional de candidats.

10 de novembre: reclamacions a la llista provisional de candidats

14 novembre: resolució de reclamacions a la llista provisional de candidats.

16 de novembre:

 • Inici de la campanya electoral.
 • Sorteig dels titulars i suplents de la mesa electoral de famílies i alumnat.
 • Posada a la disposició de l’electorat les paperetes. Inici del vot no presencial

21 de novembre: finalització de la campanya electoral.

22 de novembre: jornada de reflexió.

23 de novembre:

 • Constitució de les meses electorals
 • Votacions al Consell Escolar
 • Escrutini dels vots
 • Signatura d’actes per les meses electorals
 • Publicació del resultat electoral
 • Introducció de dades de participació i resultats electorals a l’aplicació informàtica ELECONS

Documentació del procés

Candidatura AMPA

Candidatura famílies independent

Candidatura alumnat associat

Candidatura alumnat independent

Candidatura docents

——————————————————-

Papereta de candidatura de famílies

Les paperetes d’alumnat i docents es poden sol·licitar en la consergeria del centre.

Composició de la Junta Electoral

Presidència: Nacho Gascoń (Director)

Representant famílies: Juan Pedro Flores

Representant alumando: Madalín Julian Tudor.

Representant docent: Eduardo Segrelles.

Composició de les Meses Electorals

(en preparació)

Exercici del vot no presencial

Les famílies podran participar en la votació enviant el seu vot a la mesa electoral del centre per correu certificat o entregant-lo a l’adreça del centre o a la taula, mitjançant missatger, familiar o mandatari, abans de la realització de l’escrutini. A aquest efecte, la junta electoral de cada centre els informarà oportunament i els remetrà la papereta de vot i les instruccions corresponents, que inclouran el nombre màxim de persones candidates que poden ser votades.
També podran utilitzar esta modalitat de vot no presencial el personal d’administració i serveis, el personal d’atenció educativa complementària i el professorat que, per malaltia o altres
motius justificats, no puga ser present en l’acte de la votació.

Per a garantir el secret del vot, la identitat de la persona votant i evitar possibles duplicitats, s’utilitzarà el sistema de doble sobre. El sobre exterior es dirigirà per correu certificat a la mesa electoral corresponent, o bé es podrà entregar, almenys, a partir dels cinc dies lectius anteriors al de la votació a la Direcció del centre, que el custodiarà fins al seu lliurament a la mesa electoral. El dia de les eleccions també es podrà entregar davant la mesa electoral. El sobre contindrà signatura manuscrita i coincident amb la qual apareix en el document d’identificació que aportació, fotocòpia del DNI o d’un altre document acreditatiu equivalent, i un segon sobre en blanc i tancat a l’interior del qual s’haurà inclòs la papereta de vot. A part d’este sistema, la mesa electoral podrà acceptar un altre tipus de vot no presencial en el qual s’identifique fefaentment a la persona votant.

Pot obtindre la papereta de candidatures de famílies este enllaç: papereta de famílies

Candidatures als dierentes grups de representació

Candidats a la representació de famílies

Salinas Navarro, Maria Jesús – Candidatura AMPA

Crespo Molero, Maria Ángeles – Candidatura AMPA

Lopes, Alice – Candidatura independent

Molina López, Francisco Horaci – Candidatura independent

Coneix un poc més als candidats fent clic en l’enllaç.

Candidatures a la representació de l’alumnat

Ranu, Angiolina – 2 ESO

Azzeddin-Madalin Minea – 1 Batxillerat

Nieto Skuhrovec, Adrián – 1 Cicle Formatiu Grau Mitjà

Coneix un poc més als candidats fent clic en l’enllaç.

Candidatures a la representació del professorat

Segrelles Vaello, Eduardo (Dpto. Matemàtiques)

Campoy Minarro, David (Dpto. Informàtica)

Vicens González, Rosana (Dpto. Inglés)

Resultats de la votació.

REPRESENTANTS TRIATS DEL SECTOR FAMÍLIES

Crespo Molero, María Ángeles – Candidatura AMPA

Salinas Navarro, Maria Jesus – Candidatura AMPA

SUPLENTS

Molina López, Francisco Horaci

López, Alice

REPRESENTANTS TRIATS DEL SECTOR ALUMNAT

Nieto Skuhrovec, Adrián

Ranu, Angiolina

SUPLENTS

Minea, Azzedin-Madalin

REPRESENTANTS TRIATS DEL SECTOR PROFESSORAT

Segrelles Vaello, Eduardo

Vicens González, Rosana

Campoy Minarro, David