Subvencions accés d’alumnes Formació Professional

RESOLUCIÓ de 27 de juliol de 2022, de la Direcció General de Formació Professional i Ensenyaments de
Règim Especial, per la qual es convoquen subvencions per a incrementar l’accés d’alumnes a determinats cicles de Formació Professional.

Aquest enllaç et porta a una pàgina de conselleria on explica el procés.
Aquest enllaç et porta al Diari Oficial de la Generalitat on s’ha publicat la resolució.
Aquest enllaç et porta a un extracte de la resolució publicat en el Diari Oficial de la Generalitat.

Interessats/Sol·licitants

Podran sol·licitar aquestes ajudes les alumnes matriculades en centres públics el curs escolar 2021-2022 en el primer curs d’algun cicle relacionats en la convocatòria, que hagen superat 450 hores.

Així mateix, les interessades hauran de reunir els requisits establits en l’article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions.

Termini de presentació

El termini de presentació de sol·licituds serà des de l’endemà a la publicació de la convocatòria fins al 16 de setembre de 2022, tots dos inclusivament. A través d’una de les vies disponibles, preferentment a través de la via telemàtica.

On s’ha d’anar?

Presencial

REGISTRE GENERAL DE LA CONSELLERIA D’EDUCACIÓ, CULTURA I ESPORT
AV. CAMPANAR, 32
46015 València
Tel: 961970062

Per internet

A través de l’enllaç corresponent:

Tramitar amb certificat electrònic:

https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=DGM_SUB_SUGUS&version=1&login=c&idioma=va&idCatGuc=PR&idProcGuc=14700

Per obtenir més informació accedisca a qualsevol dels enllaços indicats anteriorment.