Convocatoria de procediment de selección de docents especialistes per al curs 2022-2023

Es convoca a la presentació de candidatures per a la impartició dels següents continguts del curs d'especialització en Ciberseguretat en Entorns de les Tecnologies de la Informació, durant el curs 2022-2023.

La tramitació de l'expedient de contractació i en el seu cas, la signatura del contracte, quedarà supeditada a la disponibilitat de la preceptiva autorització de cobertura del lloc, podent suspendre's o modificar-se (inclosa la previsió d'horari lectiu) sense cap mena d'indemnització als interessats en aquest.

Núm. PLAÇA ESPECIALISTA: 001

Núm. HORES SETMANALS: 9

Núm. PLAÇA ESPECIALISTA: 002

Núm. HORES SETMANALS: 5

CONTINGUTS: VEURE ENLLAÇ 

PRESENTACIÓ DE CANDIDATURES

L'interessat haurà de presentar la seua candidatura en la secretaria del centre de manera presencial, entre el 27 i 30 de juny, inclòs. El model de presentació està disponible en l'enllaç, i en la secretaria del centre.

El candidat haurà de presentar a més els següents documents:

 • Original i còpia del DNI/NIE.
 • Vida laboral que acredite almenys 2 anys d'experiència professional en la matèria a impartir.
 • Certificat d'empresa on conste les activitats desenvolupades durant el període assenyalat en la vida laboral com relacionat amb els continguts a impartir.
 • Original i còpia de la titulació aportada.

CRITERIS DE BAREMACIÓ

 • Experiència relacionada amb els continguts a impartir:
  de 2 a 3 anys: 7 punts
  a partir de 3 anys: 8 punts
 • Titulació relacionada amb l'especialitat a impartir: 1 punt.
 • Entrevista de selecció: 1 punt.

CALENDARI DEL PROCÉS

Presentació de candidatures: del 27 al 30 de juny de 2022.
Llistat provisional de candidatures presentades: 1 de juliol
Reclamacions: 1 i 4 de juliol.
Llistat definitiu de candidatures presentades: 4 de juliol
Entrevista amb candidatures: 5 de juliol.
Consell Escolar per a avaluació de candidatures: 7 de juliol.
Publicació de docents especialistes seleccionats: 8 de juliol.

LLISTAT PROVISIONAL DE CANDIDATURES PRESENTADES (1/07/22)

Plaça especialista 001

 • Campos Juan, Cristóbal

Plaça especialista 002

 • Folgado de la Rosa, Francisco Javier

LLISTAT DEFINITIU DE CANDIDATURES PRESENTADES (4/07/2022).

Plaça especialista 001

 • Campos Juan, Cristóbal

Plaça especialista 002

 • Folgado de la Rosa, Francisco Javier

DOCENTS ESPECIALISTES SELECCIONATS PER AL CURS 2022-2023 (8/07/2022).

Plaça especialista 001

 • Campos Juan, Cristóbal - *****171Y

Plaça especialista 002

 • Folgado de la Rosa, Francisco Javier - *****883H