Instruccions inscripció EBAU – PAU Extraordinària 2022

 

Convocatòria extraordinària de juliol

 • Matriculació de l’estudiant en les PAU: del 20 al 27 de juny, (el termini finalitza a les 12 hores del dia 27 de juny). Els alumnes enviaran la següent documentació per correu electrònic ( 03010132@edu.gva.es ) o la presentaran en la secretaria del centre.
  • Matrícula. Emplenar amb lletra majúscula i clara. enllaç
  • Justificant pagament títol.
   • Accedeix aquesta pàgina https://ceice.gva.es/doc046/gen/val/default.asp
   • Tria l'opció "Taxes per expedició de tìtols"
   • Òrgan gestor tria "INSTITUTS D'ALACANT" y polsa en "TÌTOL DE BATXILLERAT"
   • Selecciona el tipus de matrícula
   • Reompli les dades i polsa en "Aceptar"
   • Al imprimir el document (en PDF) s'activa l'opció de realitzar el pagament amb targeta bancària. El document que genera al finalitzar el pagament es el justificant que portaràs al centre.
  • Justificant pagament inscripció PAU
   • Per a pagar les taxes de la PAU accedir a la pàgina http://universite.umh.es/recibos?pau=pau
    • Instruccions  enllaç
    • Apartat 5
     1. Matrícula ordinària : 78,20 €
     2. Matrícula família nombrosa de categoria general: 39,10 €
     3. Matrícula família monoparental de caràcter general: 39,10 €
     4. Estudiants exempts del pagament de les taxes, d'acord amb la Llei 20/2017, de 28 de desembre, de la Generalitat, de taxes. Han de portar el justificant corresponent.
      • Matrícula d'honor en l'avaluació global del 2n curs de batxillerat o amb premi extraordinari en el batxillerat
      • Famílies nombroses de categoria especial
      • Famílies monoparentals de categoria especial
      • Víctima d'actes de violència sobre la dona
      • Els estudiants que hagen sigut víctimes de bandes armades i elements terroristes
      • Els subjectes passius que siguen discapacitats, amb un grau de minusvalidesa igual o superior al 33 per 100, i el equiparats a aquells per aplicació del que disposa l'apartat 6 de la disposició addicional vint-i-quatrena de la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'universitats, amb relació a l'article 1.2 de la Llei 51/2003, de 2 desembre, d'igualtat universal de les persones amb discapacitat
      • Exempcions en la taxa de matrícula per protecció menors/sistema judicial de reeducació
      • Exempcions en la taxa de matrícula per exclusió social
  • Fotocòpia DNI.
 • Realització dels exàmens de les PAU per l’alumnat: 5, 6 i 7 de juliol.
 • Entrega de notes: 13 de juliol a partir de les 17 hores.
 • Termini per a sol·licitar revisions: 15, 18 i 19 de juliol (el termini finalitza a les 14 hores del dia 19)
 • Resolució per la Comissió Gestora de les revisions (incloent-hi, si és el cas, la tercera correcció): 21 de juliol.
 • Període de petició de veure exàmens: 22 i 25 de juliol.
 • Visualització d’exàmens:  27 de juliol.