CONVOCATÒRIA DE PROCEDIMENT DE SELECCIÓ DE DOCENTS ESPECIALISTES PER Al CURS 2021-2022

Es convoca a la presentació de candidatures per a la impartició dels següents continguts del curs d'especialització en Ciberseguretat en Entorns de les Tecnologies de la Informació, durant el curs 2021-2022.

PLAZA ESPECIALISTA: 001                            PLAZA ESPECIALISTA: 002                             Núm. PLAZA ESPECIALISTA: 003

Núm. HORES SETMANALS: 8                           Núm. HORES SETMANALS: 4                            Núm. HORES SETMANALS: 2

CONTINGUTS: VEURE ENLLAÇ                         CONTINGUTS: VEURE ENLLAÇ                          CONTINGUTS: VEURE ENLLAÇ

 

PRESENTACIÓ DE CANDIDATURES

 1. L'interessat haurà de presentar la seua candidatura en la secretaria del centre de manera presencial, entre el 6 i el 12 de juliol, inclòs. El model de presentació està disponible en l'enllaç (descarregar per a fer-ho editable), i en la secretaria del centre.
 2. El candidat haurà de presentar a més els següents documents: 
  1. Original i còpia del DNI/NIE. 
  2. Vida laboral que acredite almenys 2 anys d'experiència professional en la matèria a impartir. 
  3. Certificat d'empresa on conste les activitats desenvolupades durant el període assenyalat en la vida laboral com relacionat amb els continguts a impartir. 
  4. Original i còpia de la titulació aportada. 
 3. Les dates del procediment estan indicades en la pàgina web del centre i en el tauler d'anuncis del centre. 

CRITERIS DE BAREMACIÓ

 1. Experiència relacionada amb els continguts a impartir:
  • de 2 a 3 anys: 7 punts
  • a partir de 3 anys: 8 punts
 2. Titulació relacionada amb l'especialitat a impartir: 1 punt.
 3. Entrevista de selecció: 1 punt.

RELACIÓ PROVISIONAL D'ADMESOS (13/06/2021)

Anton Alemany, Ramón
Campos Juan, Cristóbal

RELACIÓ DEFINITIVA D'ADMESOS (15/06/2021)

Anton Alemany, Ramón
Campos Juan, Cristóbal

RELACIÓ PROVISIONAL DE PROFESSORS ESPECIALISTES SELECCIONATS (22/06/2021)

Anton Alemany, Ramón (mòdul 003)
Campos Juan, Cristóbal (mòdul 001)

RELACIÓ DEFINITIVA DE PROFESSORS ESPECIALISTES SELECCIONATS (26/06/2021)

Anton Alemany, Ramón (mòdul 003)
Campos Juan, Cristóbal (mòdul 001)