Continguts de l'assignatura

2º ESO: Iniciació a la activitat emprenedora i empresarial

Aquesta matèria té com a objectiu principal el desenvolupament dels alumnes tant a nivell individual com social mitjançant l'adquisició de competències que es troben relacionades amb el món del treball.

Aquesta matèria inclou aspectes teòrics i pràctics orientats a preparar a els joves per a una ciutadania responsable i per a la vida professional; ajuda al coneixement de qui són els emprenedors, què fan i què necessiten, però també a aprendre a responsabilitzar-se de la seua pròpia carrera i el seu camí personal de formació, sense oblidar els aspectes més concrets relacionats amb la possibilitat de creació d'un negoci propi o de ser innovadors o «intraemprenedors» en el seu treball dins d'una organització.

 

3º ESO: Iniciació a la activitat emprenedora i empresarial

Aquesta matèria té 3 blocs temàtics: l'autonomia, lideratge i innovació; el projecte de la empresa, on s'aborden les qüestions relacionades amb el projecte emprenedor/empresarial; i, finalment, finances, introdueix els continguts relacionats amb l'educació financera i pretén capacitar als alumnes per a prendre decisions més racionals en matèria financera.

 

4º ESO aplicades: Iniciació a la activitat emprenedora i empresarial

Aquesta matèria té 3 blocs temàtics: l'autonomia personal, lideratge i innovació, que pretén desenvolupar en els alumnes les qualitats i habilitats necessàries perquè puguen elaborar un pla personal i professional de futur adequat als seus interessos, motivacions i competències; el projecte de la empresa, que relaciona als alumnes amb el seu entorn a través del projecte empresarial que han d'elaborar; i, finalment, finances, que aborda les qüestions relacionades amb la forma jurídica, la constitució i posada en marxa i el pla economicofinancer de un projecte de negoci.

4º ESO acadèmiques: Economia

Així doncs, la matèria d'Economia en l'Educació Secundària en l'itinerari d'Ensenyaments acadèmics obeeix a diverses raons: Acostar a l'alumnat al coneixement dels problemes econòmics bàsics, proporcionant-li eines per a la seua anàlisi crítica, ajudant-ho a comprendre i valorar la incidència que les decisions econòmiques tenen en la qualitat de vida de les persones i en el benestar social. Contribuir al fet que els ciutadans es formen en una opinió raonada de decisions i situacions econòmiques que els afecten individual i col·lectivament. La matèria proporciona a l'alumnat una cultura econòmica imprescindible per a exercir funcions socials amb responsabilitat i competència, al mateix temps que compleix un rol preparatori per a els seus estudis superiors.

1º Batxillerat: Economia

Continguts mínims de l'assignatura es divideix en diferents blocs: el bloc 1 es parla de la economia i escassetat i l'organització de l'activitat econòmica; en el bloc 2 és l'activitat productiva; el bloc 3, el mercat i el sistema de preus; el bloc 4, la macroeconomia; el bloc 5, aspectes financers de la economia; el bloc 6, el context internacional de la economia, i el bloc 7, desequilibris econòmics i el paper de l'estat en l'economia.

 

2º Batxillerat: Economia de la empresa

L'assignatura d'Economia de l'Empresa és una matèria de tipus Específica que s'estudia en 2n de Batxillerat i està dirigida als alumnes de la modalitat d'Humanitats i Ciències Socials.

Els continguts de la matèria en aquest nivell educatiu han sigut agrupats en set blocs que permeten identificar els diferents àmbits a tractar al llarg del curs. El primer bloc, “L'empresa”, i el segon, “Desenvolupament de l'empresa”, consideren l'empresa des d'un punt de vista global. Així s'analitza la seua intervenció en la societat com a generadora de riquesa, però també s'atén la responsabilitat social dels seus actes. Els cinc blocs següents es refereixen a les diferents àrees funcionals de l'empresa. Així, el tercer i quart bloc, “organització i direcció de l'empresa”i “la funció productiva”, respectivament, afecten sobretot l'empresa entesa com a organització.  S'aborden aspectes relatius a la direcció, planificació i presa de decisions, incloent la gestió de capital humà. Els continguts del cinqué bloc, “La funció comercial de l'empresa”, i el sisé, “La informació comptable en l'empresa”, es refereixen a la gestió de la informació que la empresa genera tant en el sentit comercial com en l'estrictament empresarial. L'últim bloc estudia la valoració de projectes d'inversió i el seu finançament.

 

2º Batxillerat: Fonaments administració i gestió

La matèria s'estructura en diferents blocs de contingut al llarg dels quals es recull el cicle complet d'activitat d'una empresa, des de la seua creació fins al tancament del seu primer exercici: s'aborda el procés de cerca i avaluació d'idees de negoci a partir de la innovació empresarial, així com els primers passos en el seu posterior desenvolupament; l'organització interna de l'empresa i inclou les decisions estratègiques de localització, elecció de la forma jurídica i l'anàlisi dels recursos necessaris per al desenvolupament del pla d'empresa; l'estudi dels tràmits necessaris per a la constitució i posada en marxa de l'empresa i els organismes on han de realitzar-se aquests tràmits; les decisions relacionades amb l'aprovisionament de l'empresa començant amb la planificació de les necessitats de materials, amb l'estudi del procés de compra i la gestió d'existències; la gestió comercial i de màrqueting i se centra en elaborar un pla de comercialització; la gestió dels recursos humans, des de la planificació de les necessitats de personal, fins a la gestió de la documentació; una aproximació senzilla a la fiscalitat de l'empresa, presentant els principals elements tributaris i formes bàsiques de liquidació d'impostos que ha d'escometre; l'estudi de les necessitats d'inversió i les diferents alternatives per al seu finançament, la gestió de tresoreria i els procediments per a analitzar la viabilitat de l'empresa, i l'exposició pública del projecte de negoci elaborat manejant eines informàtiques i audiovisuals que facen atractiva i efectiva la seua difusió.

 

Formació bàsica: Formació i orientació laboral

L'assignatura de FOL fa possible que els alumnes i alumnes de tots els cicles formatius aconseguisquen les competències i les habilitats que són necessàries a l'hora d'enfrontar-se amb el món un treball. Per explicar-ho d'una altra forma, ajuda al fet que els futurs treballadors estiguen informats sobre els seus drets i també els seus deures: Coneixement sobre salaris, nòmines, com funciona la Seguretat Social una vegada estiguen cotitzant, què pot ocórrer si van a l'atur, quina jornada laboral estan obligats a complir, altres regulacions de tipus laboral, quines vacances i períodes de descans els pertanyerà, a més dels permisos per certes circumstàncies de la vida, etc.