INSTRUCCIONS PER  ALS ALUMNES QUE FORMEN PART DEL BANC DE LLIBRES

                         (Alumnes procedents d’altres centres i alumnes de l’IES Penyagolosa)

Els alumnes de l’IES PENYAGOLOSA que pertanyen al banc de llibres, si han complit amb les condicions del contracte, continuaran formant-ne part, sempre i quan continuen els seus estudis d’ESO o CFB.

Els alumnes procedents d’altres centres on pertanyien al banc de llibres, si han complit amb els requisits allí sol·licitats, en el moment que es matriculen en el nostre centre, passaran a formar part del Banc de Llibres de l’IES Penyagolosa.

Què cal fer per recollir els llibres?

La distribució dels llibres de text es realitzarà directament als alumnes en classe, durant la primera setmana del curs.

El professor/a responsable de cada  assignatura entregarà el llibre a l’alumne/a. L’alumne/a signarà un full de control perquè quede constància que ha rebut l’exemplar.

Quins llibres s’han de comprar?

Els usuaris de banc de llibres han de comprar aquells materials que no es poden reutilitzar (Workbook, Cahier, llibres de plàstica, bloc de tecnologia,  etc..), i que per tant no formen part del banc de llibres.

En la pàgina web del centre estarà publicat el llistat, en la consergeria els poden proporcionar una fotocòpia.

Què cal fer per retornar els llibres?

La darrera setmana del curs, els alumnes tornaran el llibre de cada assignatura al professor/a de la mateixa.

La devolució es realitzarà durant l’hora de classe que cada professor/a determine.

Els alumnes que necessiten el llibre per preparar la prova extraordinària, portaran igualment el llibre el dia determinat per a la revisió, però l’entregaran el mateix dia de l’examen.

Si el llibre no està en condicions de ser acceptat, el professor/a li ho comunicarà a l’alumne/a i aquest/a haurà de portar un exemplar nou o en bon estat de conservació, en el termini que se li indique. Aquesta condició, s’ha de complir, per poder seguir  gaudint el curs següent del servei del banc de llibres.

L’alumne/a signarà el full de control perquè quede constància que ha lliurat l’exemplar.

Que passa si l’alumne/a causa baixa al centre, al llarg del curs?

En aquest cas, les famílies ho han de comunicar a la secretaria del centre i han de lliurar el lot complet de llibres a la coordinadora del banc de llibres. En cas de no fer-ho, no podrà beneficiar-se del banc de llibres del centre on es matricule.