Protocols d’actuació

PROTOCOLS D'ACTUACIÓ COVID-19

Seguint instruccions de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport, d'acord amb la normativa vigent i les recomanacions emeses per l'autoritat sanitària, us informem de les mesures de protecció, prevenció i organitzatives, que aplicarem en el nostre centre educatiu, amb la finalitat de reduir en la mesura que siga possible la potencial exposició al COVID 19.

Aquestes mesures s'aniran adaptant i modificant en funció de les instruccions rebudes per les autoritats sanitàries i educatives, i s'aniran ajustant les actuacions a realitzar en funció de les situacions concretes que se'ns vagen presentant en el dia a dia.

1.- ACTIVITAT DOCENT

D'acord amb les instruccions rebudes des de la Conselleria aplicades en el nostre centre els cursos que hauran d'assistir diàriament són:

 • Tots els grups de 1r d'ESO.
 • El grup de PMAR de 3r d'ESO.
 • El grup de PR4 de 4t d'ESO.
 • Tots els grups d'FP Bàsica.
 • Tots els grups de 2n de BAT.

La resta de grups (2n, 3r i 4t d'ESO, 1r i 2n de Batxillerat, 1r i 2n de grau mitjà de CF i 1r i 2n de grau superior de CF) hauran de dividir-se per la meitat i assistir alternativament en el centre: una meitat acudirà dilluns, dimecres i divendres durant una setmana, i en la setmana següent dimarts i dijous, i l'altra meitat al revés. Els dies que l'alumnat no haja d'acudir al centre haurà de realitzar a casa les tasques indicades pel professorat (no hi haurà docència a distància).

2.- TRANSPORT ESCOLAR

Se seguiran les normes marcades per la Conselleria d'Educació en relació al servei de Transport Escolar:

 • En les parades, en els moments previs a l'arribada de l'autobús, es guardarà distància de seguretat.
 • Es pujarà a l'autobús en fila, començant pels seients posteriors.
 • Cada alumne/a s'asseurà en el mateix seient durant tot el curs.
 • És obligatori l'ús de mascaretes en els autobusos, no llevant-li-les en cap moment.

3.- ASSISTÈNCIA DE L'ALUMNAT AL CENTRE EDUCATIU

 • Les famílies hauran de controlar diàriament l'aparició de símptomes (febre, tos i dificultat per a respirar, disminució del gust i l'olfacte, esgarrifances, mal de gola, dolors musculars, mal de cap, feblesa general, diarrea i vòmits) dels seus fills/as. Si detecten símptomes compatibles amb la malaltia per Covid 19 del seu fill/a aquest haurà de romandre a casa i la família haurà de posar-se en contacte amb el seu centre de salut. Així mateix ho comunicarà immediatament al centre educatiu perquè es puguen prendre les mesures oportunes.
 • Tampoc podrà accedir al centre l'alumnat en situació d'aïllament per haver donat positiu per a la COVID 19, estar a l'espera d'una PCR, o estar en quarantena per contacte amb alguna persona diagnosticada de COVID 19 o amb símptomes compatibles.
 • L'alumnat que presente condicions de salut que el facen més vulnerable a la COVID 19 (exemples: malalties cardiovasculars, diabetis, malalties pulmonars cròniques, càncer, immunodepressió o hipertensió arterial) podrà acudir al centre, sempre que la seua condició estiga controlada i així ho permeta, mantenint mesures de protecció rigoroses, excepte indicació mèdica de no assistir. L'alumne/a que no puga acudir al centre educatiu per raons mèdiques haurà de presentar el certificat mèdic que així ho acredite.
 • Tot l'alumnat que acudisca al centre educatiu haurà de portar obligatòriament el seu gel hidroalcohòlic, una mascareta de reserva, mocadors d'un sol ús i una botella d'aigua.

4.- ENTRADES I EIXIDES DEL CENTRE EDUCATIU

 • Les entrades i eixides del centre educatiu es faran a través de la porta principal que estarà oberta de bat a bat.
 • S'hauran de fer complint les normes bàsiques de prevenció i protecció: mascareta obligatòria, respecte de la distància de seguretat i respecte del sentit de la circulació senyalitzada, evitant les aglomeracions.
 • Les persones acompanyants de l'alumnat, tant en l'entrada com en l'eixida, hauran de romandre en l'exterior del centre, evitant les aglomeracions i guardant la distància física de seguretat.
 • S'establiran punts de trobada per a l'alumnat de 1r ESO al pati: cada grup es reunirà en el punt assenyalat al pati respectant la distància de seguretat fins que el professor/a que els imparteix classe a les 8.00 hores i després de cada pati els reculla per a acompanyar-los a l'aula. La resta de grups acudirà directament a l'aula.
 • En l'entrada de l'edifici, tothom haurà d'higienitzar-se les mans amb gel hidroalcohòlic.
 • No es podrà romandre en el vestíbul i corredors de la planta baixa.
 • Es precinten les taquilles per a tot l'alumnat, excepte per a Estètica i Perruqueria.
 • Tant en les entrades com en les eixides es recordaran per megafonia les mesures de prevenció i protecció.

5.- EN EL CENTRE EDUCATIU

5.1.- TASQUES ADMINISTRATIVES I REUNIONS

 • S'estableixen els mitjans telemàtics necessaris a fi d'evitar la concurrència de pares i mares en el centre educatiu.
 • En el cas que siga absolutament necessari, s’establirà un sistema de cita prèvia, indicant-li el dia i l'hora d'atenció
 • Tindran l'obligació d'entrar al centre amb mascareta respiratòria i seguir les indicacions establides pel centre.

5.2.- MESURES DE PREVENCIÓ I PROTECCIÓ

 • Ús obligatori de la màscareta en tot moment.
 • Evitar tocar-se el nas, els ulls i la boca, ja que les mans faciliten la transmissió.
 • Evitar donar-se la mà.
 • En tossir o esternudar, cobrir la boca i el nas amb el colze flexionat. Usar mocadors d'un sol ús per a eliminar secrecions respiratòries i tirar-los després del seu ús.
 • Utilitzar gel hidroalcohòlic en entrar i eixir del centre educatiu i de l'aula o taller. - Llavar-se sovint les mans amb aigua i sabó.
 • Respectar la distància física de seguretat evitant aglomeracions.
 • Respectar el sentit de la circulació senyalitzada en corredors i escales. - Cada alumne/a haurà de portar el seu gel hidroalcohòlic, una mascareta de reserva i mocadors d'un sol ús. També una botella d'aigua perquè les fonts estaran precintades. - Punts de recollida de l'alumnat de 1r d'ESO a les 8h i després de cada pati pel professorat que tinga classe amb ells.
 • S'establiran dos torns de pati diferenciats: un per a l'alumnat de 1r ESO i 2n ESO, i un altre per a la resta de l'alumnat.
 • S'intensificaran les tasques de neteja i desinfecció de les zones comunes del centre educatiu durant la jornada escolar.
 • Per a la gestió de residus es facilitaran papereres, quan siga possible amb tapa i pedal.
 • Es mantindran finestres i portes obertes en tots els espais del centre per a garantir una bona ventilació.
 • Es disposarà de la cartelleria necessària, imprescindible per a oferir el màxim d'informació general que permeta seguir les mesures de prevenció de contagi: mascareta obligatòria, distància de seguretat, higiene de mans...
 • Es disposarà d'un espai d'aïllament temporal d'ús individual per a l'estudiant que presente símptomes o aquests es detecten durant la jornada escolar, on s'aplicaran les mesures de prevenció fins que arriben els seus progenitors o tutors. El professor/a que haja detectat el cas serà qui es quede amb l'alumne o alumna fins que un familiar o tutor/a li vaja a recollir, llevat que siga persona vulnerable.
 • La comunicació amb les famílies i responsables legals de l'alumnat o d'aquests amb el professorat o equip directiu es realitzarà de manera preferent per telèfon, correu electrònic, missatges o correu ordinari i es facilitarà que el màxim de gestions puga realitzar-se de manera telemàtica.

5.3.- AULES, TALLERS I LABORATORIS

 • Totes les aules estaran obertes durant tota la jornada escolar per a garantir una bona ventilació i evitar les aglomeracions en els corredors en arribar l'alumnat a l'aula.
 • El professor/a que tinga la primera classe serà el que obrirà les finestres que romandran obertes durant tota la jornada escolar per a garantir la ventilació de l'aula. - Es facilitarà gel hidroalcohòlic a l'entrada de l'aula. L'alumnat haurà d'utilitzar-lo en entrar i eixir de l'aula.
 • Cada alumne/a netejarà el seu lloc de treball a l'inici de la jornada escolar i en cada canvi de classe, llevat que romanga en aquesta. Per a això es disposarà d'un producte desinfectant i un rotllo de paper en cada aula i taller. El professor/a aplicarà el producte i repartirà el paper a cada alumne/a.
 • L'alumnat haurà d'utilitzar la mascareta en tot moment, excepte que reba instruccions del professor. (per exemple, en educació física).
 • Les taules, cadires i el mobiliari han de romandre en el lloc assenyalat, no es poden moure del lloc assignat.
 • No es podrà eixir de l'aula o taller en els canvis de classe a no se ser que hi haja un canvi d'aula.
 • L'eixida al servei només serà permés pel professor/a quan el valore com a imprescindible, i amb la targeta de permís d'eixida que caldrà netejar amb gel abans i després del seu ús.
 • S'haurà de mantindre la distància física de seguretat.
 • Cada alumne ocuparà el seu lloc de treball i no circularà per l'aula ni es canviarà d'ubicació, llevat que el professor/a l'indique.
 • No es podrà compartir material escolar.
 • S'haurà de fer neteja abans i després l'ús d'útils i/o eines.
 • Quan hi haja un canvi de classe, eixida al pati i en finalitzar la jornada escolar, l'alumnat ha d'estar preparat per a eixir en el moment en el qual el professor o professora l'indique, de manera que l'eixida de l'aula es faça en ordre eixint primer els que estan més prop de la porta, evitant aglomeracions i tenint en compte les eixides dels altres grups.

5.4.- PATI

 • S'estableixen dos torns de pati en diferent horari: 1r ESO i 2n ESO de 9.50 a 10.20 hores i de 12.00 a 12.10 hores, i la resta de l'alumnat de 10.40 a 11.10 hores i de 12.55 a 13.05 hores.
 • Quan sone el timbre per a eixir al pati, l'alumnat ha d'estar preparat per a eixir sense aglomeracions al més prompte possible en ordre i mantenint la distància de seguretat, com ja s'ha comentat.
 • Durant l’esplai, continuarà sent obligatori l'ús de la mascareta, llevat que estiga menjant-se l'entrepà, així com mantindre la distància física de seguretat. - Durant l’esplai, les portes i finestres del les aules romandran obertes per a la seua ventilació, per la qual cosa l'alumnat no deixarà cap objecte personal dins de les aules.
 • Tot el professorat vigilarà la no permanència de l'alumnat a l'interior de l'edifici. - L'alumnat de l'ESO no podrà romandre a la biblioteca durant el temps del pati. - Es podrà accedir a la cafeteria per a adquirir menjar i beguda per a portar, però no es podrà romandre en ella. Es respectarà la distància de seguretat, la circulació senyalitzada i l'aforament de 7 persones.
 • Durant l’esplai s'evitaran activitats físiques que porten a la sudoració. No es podrà jugar al futbol ni al bàsquet ni fer ús de la pilota.
 • Per megafonia es recordaran les mesures de prevenció i protecció.

5.5.- SERVICIS

 • Es disposarà d'un dosificador de sabó per a llavar-se les mans.
 • El paper higiènic i el paper per a assecar-se les mans es facilitarà en consergeria.
 • S'haurà de respectar l'aforament màxim.
 • Es penjarà cartelleria per a informar sobre com llavar-se les mans.

5.6.- ÚS D'ESPAIS COMUNS.

 • La biblioteca, el saló d’actes, la secretaria, la consergeria, la cafeteria, l'aula de convivència, la sala deL professorat i els despatxos són espais en els quals haurà de respectar-se en tot moment la distància social, per la qual cosa tindran un aforament limitat.
 • El responsable de la biblioteca vetlarà perquè no es depasse el màxim aforament establit i es respecten les normes de protecció i prevenció.
 • En les reunions i exàmens a realitzar en el saló d’actes es mantindrà sempre la distància de seguretat establida, utilitzant-se únicament les cadires marcades a aquest efecte.
 • Es respectarà l'ordre en l'accés a la cafeteria mantenint la distància de seguretat i seguint la circulació senyalitzada. Es podrà accedir a la cafeteria per a adquirir menjar i beguda per a portar, però no es podrà romandre en ella durant l’esplai. Tindrà un aforament màxim de 7 persones.
 • El professorat autoregularà la seua presència a la sala del professorat, d'acord amb l'aforament establit, romanent en la mateixa en funció del nombre de persones esperant per a entrar. S'habilita com a sala per al professorat l'aula de convivència 2.

6.- OBLIGATORIETAT EN EL COMPLIMENT DE LES MESURES DE PREVENCIÓ I SEGURETAT I RESPONSABILITAT DE L'ALUMNAT I LES FAMÍLIES.

 • Tot l'alumnat està obligat al compliment de les mesures de prevenció i seguretat establides. L'incompliment de les mesures es considerarà un incompliment greu de les normes del centre i comportarà la sanció oportuna, la incoació d'un expedient disciplinari i pèrdua del dret d'assistència en el centre educatiu.
 • Totes les famílies estan obligades al compliment de les mesures de prevenció i seguretat des de casa. Esperem la col·laboració de tots i totes per a aconseguir l'entorn més segur possible per a tota la comunitat educativa.