Convalidacions, exempcions i renúncies a Cicles Formatius.

Convalidacions de mòduls a Cicles Formatius:

El període per a demanar convalidacions serà fins a un mes després de l’inici del curs.
Les resolucions a les convalidacions es recolliran, personalment, en la Secretaria del centre.

Renúncia a mòduls de Cicles Foramtius:

Perquè siga admesa la sol·licitud de renúncia a la convocatòria de mòduls (final i/o extraordinària), es presentarà l’imprés de renúncia amb una antelació mínima d’un mes abans de la data d’avaluació final i/o extraordinària del mòdul.

La renúncia als mòduls implica la pèrdua dels drets a l’ensenyament, evaluaciò i qualificació dels mòduls professionals als quals s’haja renunciat.

IMPORTANT: S’ha de presentar juntament amb la renúncia, documentació o escrit que avalen les circumstàncies per les quals se sol-licita la renúncia als mòduls. Si és per treball (contracte de treball o similar), si és per fills xicotets (llibre de família i escrit explicatiu), per malaltia (algun document acreditatiu), etc.

Anul·lació de matricula: 

Les sol·licituds d’anul·lació de matrícula hauran de presentar-se mitjançant l’imprés d’anul·lació de Matricula en la secretaria del centre amb una antelació d’almenys dos mesos respecte del final del període lectiu corresponent als mòduls professionals a impartir en centre educatiu.

L’anul·lació de la matricula implica la pèrdua dels drets a l’ensenyament, avaluació i qualificació de tots els mòduls professionals en els quals s’haguera matriculat.

Exempció del módul de FCT:

(Formació en centres de treball).