Departament de Tecnologia

Professors/es i assignatures impartides directament, sense incloure els reforços.
 
José M. Segura Herrero:
– Tecnologies 2ESOC, 2ESOD i 2ESOE.
Tecnologia 4ESO (ensenyaments acadèmics).
Tecnologia 4ESO (ensenyaments aplicats).
Tecnologia Industrial II 2BAT.

Juan E. Latorre Espinós:
– Tecnologies 2ESOB.
– Taller Aprofundiment Robòtica 2ESO.
Tecnologia 3ESO (específica opcional).
Tecnologia 3ESO PMAR (lliure configuració).
Tecnologia 4ESO PR4.
Tecnologia Industrial I 1BAT.

Maria Doménech Lloret:
– Pr. Manteniment Electromecànic CFGM.
– Ciències Aplicades 1CFPB.

Maria Silvestre Mira:
– Tutoria 1ESOD.
– Matemàtiques-Tecnologies 1ESOD i 1ESOE.
– Tecnologies 2ESOA.