SOL·LICITUD AJORNAMENT MÒDUL FCT

Quan la resolució a la renúncia al mòdul FCT adoptada siga favorable, i l’alumne o alumna disposara d’una nova convocatòria per al mòdul professional de FCT en el mateix curs acadèmic, l’equip docent podrà decidir si les hores efectuades fins al moment de la concessió de la renúncia a la convocatòria, amb un mínim de 100, li siguen comptabilitzades com realitzades i, en conseqüència, només haja de dur a terme les hores que falten fins a completar les assignades a aquest mòdul professional. També podrà prendre’s aquesta decisió per l’equip docent si la següent convocatòria de què dispose l’alumne o alumna corresponguera a un curs acadèmic posterior i es matriculara en el mateix centre educatiu; de continuar els estudis en un altre centre, haurà de realitzar de nou el total d’hores atribuït al mòdul professional de FCT. La sol·licitud d’ajornament de la qualificació del mòdul professional de FCT i el reconeixement de les hores cursades es realitzarà d’acord amb el model de l’Annex XIII.

Imprés:

https://ceice.gva.es/documents/161863064/162743641/Anexo_XIII.pdf/8b91a8a6-9422-4616-ab3b-70c8a7fe15cf

Documentació:

  1. Sol·licitud dirigida al titular de la direcció del centre docent, degudament emplenada segons el model oficial.
  2. Acreditació de les circumstàncies al·legades en la sol·licitud.