Informació sobre la PAU

Fases de la PAU

L’estructura de la Prova d’Accés a la Universitat 2023-24 constarà de dues parts:

Fase obligatòria

 • és de caràcter obligatòri,
 • versarà sobre 4 matèries comunes i 1 matèria de modalitat:
  • Castellà: Llengua i Literatura II
  • Valencià: Llengua i Literatura II
  • Idioma estranger: Alemany, Anglés, Francés o Italià
  • Història d’Espanya o Història de la Filosofia
  • Una de les assignatures troncals generals de batxillerat de la modalitat que estiga cursant en segon de batxillerat:
   • Per a la modalitat d’Arts:
    • En la via d’Arts Plàstiques, Imatge i Disseny: DIBUIX ARTÍSTIC II
    • En la via de Música i Arts Escèniques: ANÀLISI MUSICAL II o ARTS ESCÈNIQUES II
   • Per a la modalitat de Ciències i Tecnologia: MATEMÀTIQUES II o MATEMÀTIQUES APLICADES A LES CIÈNCIES SOCIALS II
   • Per a la modalitat d’Humanitats i Ciències Socials: LLATÍ II o MATEMÀTIQUES APLICADES A LES CIÈNCIES SOCIALS II
 • la superació de la prova d’accés depén, exclusivament, de la nota de la fase obligatòria (juntament amb la nota de Batxillerat),
 • l’estudiantat s’ha de presentar obligatòriament a una de les assignatures específiques obligatòries de modalitat de la modalitat de batxillerat que ha cursat, i també obligatòriament a l’idioma estranger que ha cursat com a primer idioma estranger.

Fase voluntària

 • és de caràcter voluntari,
 • permet millorar la nota final d’admissió als estudis universitaris,
 • l’estudiantat pot examinar-se en esta fase d’assignatures que servisquen per a ponderacions, qualsevol de les 28 possibles, sempre que siguen diferents de les que tinga en la seua Fase Obligatòria de les proves,
 • pot examinar-se, en aquesta Fase, de les assignatures que vulga, les haja cursades o no, fins a un màxim de quatre.

Assignatures que serveixen per a les ponderacions en la Preinscripció de 2024 (admissió al curs 2024-2025). Les ponderacions s’apliquen independentment que les qualificacions siguen de la Fase Obligatòria o de la Fase Voluntària.
Les 23 assignatures de modalitat de batxillerat, els 4 idiomes estrangers i Història de la Filosofia.

ASIGNATURA  /  ASSIGNATURACODI    CÓDIGO  ASIGNATURA  /  ASSIGNATURACODI CÓDIGO
Alemán / AlemanyALEM Geología y Ciencias Ambientales / Geologia i Ciències AmbientalsGECA
Análisis Musical II / Anàlisi Musical IIANMU Griego II / Grec IIGRIE
Artes Escénicas II / Arts Escèniques IIARES Historia de la Filosofía / Història de la Filosofia HFIL
Biología / BiologíaBIOL Historia de la Música y de la Danza / Història de la Música i de la DansaHMUS
Coro y Técnica Vocal II / Cor i Tècnica Vocal IICOTE Historia del Arte / Història de l’ArtHART
Dibujo Artístico II / Dibuix Artístic IIDART Inglés / AnglésINGL
Dibujo Técnico II / Dibuix Tècnic IIDITE Italiano / ItaliàITAL
Dibujo Técnico Aplicado a las Arts Plàsticas y al Diseño II / Dibuix Tècnic Aplicat a les Arts Plàstiques i al Disseny IIDTAP Latín II / Llatí IILATI
Diseño / DissenyDISE Literatura Dramàtica / Literatura DramàticaLITE
Empresa y Diseño de Modelos de Negocio / Empresa i Disseny de Models de NegociEMDI Matemáticas Aplicadas a las Ciencias Sociales II/ Matemàtiques Aplicades a les Ciències Socials IIMACS
Física / FísicaFISI Matemáticas II / Matemàtiques IIMATE
Francés / FrancésFRAN Química / QuímicaQUIM
Fundamentos Artísticos / Fonaments Artístics FUAR Técnicas de Expresión Graficoplástica / Tècniques d’Expressió Gràfico-PlàsticaTEXP
Geografía / GeografíaGEOG Tecnología e Ingeniería II / Tecnologia i Enginyeria II TEIN

També en 2024 ponderen les qualificacions de les assignatures següents, del currículum de batxillerat anterior: CULTURA AUDIOVISUAL, ECONOMIA DE L’EMPRESA, FONAMENTS DE L’ART II i GEOLOGIA, obtingudes en les PAU de 2023.

Qualificació de la PAU i l’accés a la universitat

Nota d’accés a la universitat (NAU)

 1. La qualificació de la Fase Obligatòria és la mitjana dels 5 exàmens d’esta fase, arrodonida al tercer decimal.
 2. Esta qualificació de la Fase Obligatòria haurà de ser major o igual que 4.
 3. La nota d’accés a la universitat resultarà de la mitjana ponderada entre la qualificació mitjana del Batxillerat i la qualificació de la Fase Obligatòria de la Prova d’Accés a la Universitat. La qualificació mitjana de Batxillerat tindrà una ponderació del 60% i la qualificació de la Fase Obligatòria de la prova d’accés a la universitat tindrà una ponderació del 40%.
 4. La qualificació de la nota d’accés a la universitat (NAU) estarà expressada de 0 a 10 amb 3 xifres decimals.
 5. La qualificació de la NAU ha de ser major o igual a 5 punts.
 6. Esta Nota d’Accés a la Universitat té validesa indefinida.

Nota d’accés a la universitat (NAU) = QFO x 0,4 + QMB x 0,6

QFO és la qualificació de la fase obligatòria de la PAU, expressada amb tres decimals.
QMB és la qualificació mitjana de batxillerat, expressada amb dos decimals.

Nota d’accés a les titulacions universitàries

 1. Per a l’admissió a les diferents titulacions universitàries es considerarà la nota d’accés a la universitat (NAU), incrementada amb les ponderacions resultants de les qualificacions de les assignatures de la fase voluntària i la qualificació de l’assignatura troncal general de la fase obligatòria amb vinculació a modalitat de batxillerat i la qualificació de l’idioma estranger de la Fase Obligatòria i de la d’Història de la Filosofia, si és el cas.
 2. Només es consideraran les qualificacions de la Fase Voluntària per a ponderar que siguen iguals o superiors a 5 punts i sempre que s’hagen obtingut en la mateixa o posteriors convocatòries en què s’ha aprovat l’accés a la universitat, i tenint en compte que els exàmens de la Fase Voluntària només tenen validesa per a l’accés a la universitat en els dos cursos següents al de la superació de les matèries d’esta fase. Si no s’aprova l’accés a la universitat (i no es té aprovat de convocatòries anteriors), tota la Fase Voluntària queda anul·lada.
 3. Les ponderacions de les assignatures resultaran de multiplicar el coeficient de ponderació de 0 o 0,1 o 0,2 per la qualificació de l’examen corresponent, d’acord amb el document de ponderacions aprovat per la Comissió Gestora dels Processos d’Accés i Preinscripció Universitària (este document pot consultar-se a la pàgina web de les universitats públiques valencianes i a la pàgina web de la Conselleria d’Educació, Universitats i Ocupació).
 4. Els exàmens de la fase voluntària només tenen validesa per a l’admissió a la universitat en els dos cursos següents al de la superació de les matèries d’esta fase voluntària i no tenen cap validesa si no s’aprova l’accés a la universitat en la mateixa convocatòria o s’ha aprovat en convocatòries anteriors.
 5. La fórmula del càlcul de la qualificació d’accés a una determinada titulació és la següent:

Nota d’accés a la titulació = (QFO x 0,4 + QMB x 0,6) + a x M1 + b x M2

QFO és la qualificació de la fase obligatòria de la PAU, expressada amb tres decimals.
QMB és la qualificació mitjana de batxillerat, expressada amb dos decimals.
a i b són els coeficients de ponderació (0 o 0,1 o 0,2).
M1 i M2 són les qualificacions, amb dos xifres decimals, de les matèries de la fase voluntària o la matèria troncal general de la fase obligatòria amb vinculació a modalitat de batxillerat o de l’idioma estranger de la fase obligatòria o de la Història de la Filosofia, si és el cas, que donen una qualificació final superior després de la ponderació.

Revisions de les qualificacions

 1. L’estudiantat podrà demanar una revisió de les seues qualificacions dels exàmens de la PAU.
 2. La revisió consistirà en comprovar que no hi ha hagut errors en el procés de primera correcció i qualificació i també en fer una segona correcció de l’examen.
 3. Tot el procés de revisió serà realitzat per un corrector diferent del que ha fet la primera correcció. La qualificació definitiva serà la mitjana de les dos qualificacions.
 4. Si la diferència entre la primera i la segona correcció fóra de dos punts o més, es farà una tercera correcció. La qualificació definitiva serà la mitjana de les tres qualificacions.
 5. L’estudiantat podrà veure els exàmens dels quals haja demanat una revisió, al final de tot el procés de revisions.
 6. El resultat de la revisió podrà baixar, pujar o mantindre la nota donada inicialment.

Procediment de revisió de les qualificacions dels exàmens de les PAU

Més informació