Informació sobre la PAU

Fases de la PAU

L’estructura de la Prova d’Accés a la Universitat 2022-23 constarà de dues parts:

Fase obligatòria

 • és de caràcter obligatòri,
 • versarà sobre 4 matèries comunes i 1 matèria de modalitat (troncal general de modalitat cursada),
  • Castellà: Llengua i Literatura II
  • Valencià: Llengua i Literatura II
  • Idioma estranger: Alemany, Anglés, Francés o Italià
  • Història d’Espanya
  • L’assignatura troncal general de modalitat: Matemàtiques II, Matemàtiques Aplicades a les Ciències Socials II, Llatí II o Fonaments del’Art II
 • la superació de la prova d’accés depén, exclusivament, de la nota de la fase obligatòria (juntament amb la nota de Batxillerat),
 • l’estudiant s’ha de presentar obligatòriament de l’assignatura troncal general de modalitat que ha cursat com a troncal general, i també obligatòriament de l’idioma estranger cursat com a primera llengua estrangera.

Fase voluntària

 • versarà sobre les matèries relacionades amb els estudis que l’alumne pretén cursar,
 • permet millorar la nota final d’admissió als estudis universitaris,
 • l’estudiant s’examina en aquesta fase d’assignatures troncals d’opció de qualsevol modalitat de batxillerat o de les 3 troncals generals amb vinculació a modalitat diferents de la que s’examina en Fase Obligatòria, o dels 3 idiomes estrangers diferents del que s’examina en la Fase Obligatòria. Pot examinar-se, en aquesta Fase, de les assignatures que vulga, les haja cursades o no, fins a un màxim de quatre.

Les 17 assignatures de modalitat de la PAU són:

 • Arts Escèniques
 • Biologia
 • Cultura Audiovisual
 • Dibuix Tècnic II
 • Disseny
 • Economia de l’Empresa

 • Fonaments de l’Art II
 • Física
 • Geografia
 • Geologia
 • Grec II
 • Història de l’Art
 • Història de la Filosofia
 • Llatí II
 • Matemàtiques Aplicades a les Ciències Socials II
 • Matemàtiques II
 • Química

Qualificació de la PAU i l’accés a la universitat

Nota d’accés a la universitat (NAU)

 1. La qualificació de la Fase Obligatòria és la mitjana dels 5 exàmens d’esta fase, arrodonida al tercer decimal.
 2. Esta qualificació de la Fase Obligatòria haurà de ser major o igual que 4.
 3. La nota d’accés a la universitat resultarà de la mitjana ponderada entre la qualificació mitjana del Batxillerat i la qualificació de la Fase Obligatòria de la Prova d’Accés a la Universitat. La qualificació mitjana de Batxillerat tindrà una ponderació del 60% i la qualificació de la Fase Obligatòria de la prova d’accés a la universitat tindrà una ponderació del 40%.
 4. La qualificació de la nota d’accés a la universitat (NAU) estarà expressada de 0 a 10 amb 3 xifres decimals.
 5. La qualificació de la NAU ha de ser major o igual a 5 punts.
 6. Esta Nota d’Accés a la Universitat té validesa indefinida.

Nota d’accés a la universitat (NAU) = QFO x 0,4 + QMB x 0,6

QFO és la qualificació de la fase obligatòria de la PAU, expressada amb tres decimals.
QMB és la qualificació mitjana de batxillerat, expressada amb dos decimals.

Nota d’accés a les titulacions universitàries

 1. Per a l’admissió a les diferents titulacions universitàries es considerarà la nota d’accés a la universitat (NAU), incrementada amb les ponderacions resultants de les qualificacions de la Fase Voluntària o de l’assignatura troncal general de modalitat o l’idioma estranger de la Fase Obligatòria.
 2. Només es consideraran les qualificacions de la Fase Voluntària o de l’assignatura troncal general de modalitat o l’idioma estranger de la Fase Obligatòria que siguen iguals o superiors a 5 punts i sempre que s’hagen obtingut en la mateixa o posteriors convocatòries en què s’ha aprovat l’accés a la universitat, i tenint en compte que els exàmens de la Fase Voluntària només tenen validesa per a l’accés a la universitat en els dos cursos següents al de la superació de les matèries d’esta fase. Si no s’aprova l’accés a la universitat (i no es té aprovat de convocatòries anteriors), tota la Fase Voluntària queda anul·lada.
 3. Les ponderacions de les assignatures de la fase voluntària o de l’assignatura troncal general de la fase obligatòria amb vinculació a modalitat de batxillerat o de l’idioma estranger de la Fase Obligatòria, resultaran de multiplicar el coeficient de ponderació de 0 o 0,1 o 0,2 per la qualificació de l’examen corresponent, d’acord amb el document de ponderacions aprovat per la Comissió Gestora dels Processos d’Accés i Preinscripció Universitària (este document pot consultar-se a la pàgina web de les universitats públiques valencianes i a la pàgina web de la Conselleria d’Innovació, Universitats, Ciència i Societat Digital).
 4. Els exàmens de la fase voluntària només tenen validesa per a l’admissió a la universitat en els dos cursos següents al de la superació de les matèries d’esta fase voluntària i no tenen cap validesa si no s’aprova l’accés a la universitat en la mateixa convocatòria o s’ha aprovat en convocatòries anteriors. Però cal tindre present que no sabem com seran les ponderacions en la preinscripció de 2024.
 5. La fórmula del càlcul de la qualificació d’accés a una determinada titulació és la següent:

Nota d’accés a la titulació = (QFO x 0,4 + QMB x 0,6) + a x M1 + b x M2

QFO és la qualificació de la fase obligatòria de la PAU, expressada amb tres decimals.
QMB és la qualificació mitjana de batxillerat, expressada amb dos decimals.
a i b són els coeficients de ponderació (0 o 0,1 o 0,2).
M1 i M2 són les qualificacions, amb dos xifres decimals, de les dos assignatures de la Fase Voluntària o de l’assignatura troncal general de modalitat o de l’idioma estranger de la Fase Obligatòria de 2022 o de 2021 que major qualificació final donen després de la ponderació per a cada titulació, sempre que siguen majors o iguals que 5.

Revisions de les qualificacions

 1. L’estudiantat podrà demanar una revisió de les seues qualificacions dels exàmens de la PAU.
 2. La revisió consistirà en comprovar que no hi ha hagut errors en el procés de primera correcció i qualificació i també en fer una segona correcció de l’examen.
 3. Tot el procés de revisió serà realitzat per un corrector diferent del que ha fet la primera correcció. La qualificació definitiva serà la mitjana de les dos qualificacions.
 4. Si la diferència entre la primera i la segona correcció fóra de dos punts o més, es farà una tercera correcció. La qualificació definitiva serà la mitjana de les tres qualificacions.
 5. L’estudiantat podrà veure els exàmens dels quals haja demanat una revisió, al final de tot el procés de revisions.
 6. El resultat de la revisió podrà baixar, pujar o mantindre la nota donada inicialment.

Mès informació