Ajudes alumnes NEE
Curs 22/23

INFORMACIÓ
Ajudes per a alumnat amb necessitats específiques de suport educatiu
https://www.becaseducacion.gob.es/becas-y-ayudas/ayudas-apoyo-educativo/tipos-de-becas.html

La convocatòria per al curs 2022 – 2023 es va publicar el 18 de maig, i podrà demanar-se des del 19 de maig fins al 30 de setembre de 2022.

  • Una vegada emplenada la sol·licitud telemàtica, si el sol·licitant es pot identificar per qualsevol dels sistemes de signatura acceptats per la seu electrònica, es podrà completar el procés electrònic de presentació de la sol·licitud acompanyant a través de la pàgina web, en format pdf i escanejada, la documentació que li siga requerida per la pròpia aplicació.
  • Si el sol·licitant no disposa del sistema de signatura acceptat per la seu electrònica, una vegada emplenada la sol·licitud telemàticament, haurà d’imprimir el model “pdf” i presentar-lo en el centre on es trobe matriculat, degudament signat pels membres de la unitat familiar, acompanyat de la documentació requerida en cada cas.