INSTRUCCIONS SOBRE LA CONSIDERACIÓ DE DUPLICITAT EN EL PROCEDIMENT D’ADMISSIÓ PER AL
CURS 2024-2025 EN EL CAS D’ALUMNAT QUE CURSA SIMULTÀNIAMENT ENSENYAMENTS
D’EDUCACIÓ SECUNDÀRIA I ENSENYAMENTS REGLATS DE MÚSICA I DANSA

Rellevant en els casos de duplicitat i en el cas d’alumnat que cursa simultàniament ensenyaments d’educació secundària i ensenyaments reglats de música i dansa.