Sol·licitud de convalidació i exempció de matèries per a alumnat de Batxillerat amb estudis professionals de Música i Dansa o esportistes d’elit

S’ha publicat el procediment per a sol·licitar la convalidació i exempció de matèries en BATXILLERAT per part de l’alumnat que cursa simultàniament ensenyaments professionals de Música i de Dansa o amb la condició d’esportista d’elit.