Transport Escolar

USUARIS DEL TRANSPORT

  1. Els usuaris del transport podem descarregar-se l’esborrany de la sol·licitud a través de la WEB FAMÍLIA.

  2. Han de comprovar les dades, si són correctes dur l’esborrany al centre signat pels sol·licitants.

  3. Si hi ha algun canvi familiar, al apartat G de l’esborrany, s’ha de marcar el canvi que siga pertinent I aportar la documentació.

  4. Si no és possible descarregar l’esborrany, el centre els el facilitarà: 

NOVES SOL·LICITUDS

  1. Els nous usuaris del transport han de complimentar la sol·licitud i dur-la al centre, signada pels sol·licitants. Descarrega ací la sol·licitud.

  2. La sol·licitud ha d’anar acompanyada de les fotocòpies dels DNI dels signants, el certificat d’empadronament i si el domicili està fora del nucli urbà s’ha de dur un certificat de quilometratge que s’ha de sol·licitar a la Tinença d’Alcaldia

EL PERÍODE DE PRESENTACIÓ ÉS FINS AL 29 DE JULIOL